Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 392 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 2. Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Rafał Weron

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 3. Międzynarodowy outsourcing i dezintegracja procesu produkcyjnego - implikacje dla rynków pracy

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Barbara Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 4. Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Sarnowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 5. Zmienność stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako źródło informacji o pochodzeniu i ewolucji wody/s...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wiesława Słaby

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 6. Nowe modele teorii sprzężonych klasterów uwzględniające efekty relatywistyczne w zastosowaniu do badania krzywych energi...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Monika Agnieszka Musiał

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 7. Nowe materiały hybrydowe (spoiwo budowlane - polimer - woda) o optymalnej strukturze i właściwościach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 8. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe'a i problemu Butlera

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Paprzycka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 9. Analiza genomiczna interakcji ParB-DNA u Pseudomonas aeruginosa

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym - w kierunku budowy paradygmatu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 11. Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Katarzyna Moskal-del Hoyo

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 12. Zmienne źródła rentgenowskie i gwiazdy neutronowe

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Haensel

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 13. Tiomodyfikacja nowej reakcji cyklizacji typu Friedela-Craftsa i badanie właściwości optoelektrycznych tiopodstawionych (...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Michał Bałczewski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk

 14. Nastawienia sądzeniowe - teoretyczne aspekty psychologii potocznej, wyjaśnień intencjonalnych oraz językowego opisu prze...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tadeusz Andrzej Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 15. Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS - Medically Unexplained Symptoms) w komunikacji lekar...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Sowińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny

 16. "Znak przeciw znakowi". Monografia późnej twórczości dramatycznej Henrika Ibsena

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Partyga

  Instytut Sztuki PAN

 17. Paradygmat Simiasza: poeci-filolodzy-ekscentrycy w starożytności i ich kulturowe oddziaływanie

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Kwapisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Globalizowanie Sztuki Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Piotrowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 19. Semantyka terminu 'Europa Wschodnia' i terminów pokrewnych w międzynarodowym dyskursie medialnym.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Twardzisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 20. Sytuacje muzyczne w poezji polskiej XX wieku.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Ewa Puchalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 21. Antyfont, Dejnarchos i Likurg. Przekład z wprowadzeniem i komentarzem

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Jakub Kucharski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 22. Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Małgorzata Maria Korytkowska

  Instytut Slawistyki PAN

 23. Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Zygfryd Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 24. Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ewa Domańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 25. Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Jakub Lorek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 26. Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Beata Skorupińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 27. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Kulikowska-Pawlak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 28. Zastosowanie teorii gier do analizy procesów decyzyjnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Kiryluk-Dryjska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 29. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Marek Mickiewicz

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny

 30. Globalne łańcuchy wartości w sektorze dóbr luksusowych - z perspektywy konsumentów i współtwórców łańcuchów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Ewa Stępień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 31. Paradygmat rozwoju a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 32. Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu produktywności kapitału ludzkiego w oparciu o opasowanie człowiek-organiz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Maria Wojtczuk-Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 33. Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 34. Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 35. Polski model dyplomacji publicznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 36. Stabilność białek w wodnych roztworach osmolitów w oparciu o komplementarne podejście eksperymentalne i teoretyczne

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Antoni Stangret

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 37. Molekularne mechanizmy aktywacji i modulacji rekombinowanych receptorów GABAA przez wybranych agonistów i modulatory.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Władysław Mozrzymas

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 38. Zaburzenia odpowiedzi wapniowej zależnej od nukleotydowych receptorów metabotropowych (P2Y) w mioblastach myszy z mutacj...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 39. Regulacja neurohormonalna układu odporności naturalnej i adaptacyjnej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Litwin

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 40. Doustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proa...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Szala

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 41. Rola estrogenów w epigenetycznej regulacji ekspresji genów związanych z hipoksją podczas rozwoju niedrobnokomórkowego ra...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Piotr Jagodziński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 42. Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerek

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Michał Chmielewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 43. Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinac...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marek Rusin

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 44. Charakterystyka oddziaływań ligand-białko oraz komunikacji pomiędzy domenami grzybowych transporterów ABC związanych z o...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Kołaczkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 45. Endogenne inhibitory enkefalinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorob ukladu pokarmoweg...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 46. Proteom, lipidom oraz miRN-om egzosomów uwalnianych z komórek raka głowy i szyi w odpowiedzi na czynniki genotoksyczne...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Monika Pietrowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, oddział w Gliwicach

 47. Synteza pochodnych pirydopirymidyny ligandów o podwójnej wiązalności do 5-HT1AR oraz SERT.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Herold

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 48. Poszukiwanie związków aktywnych w ośrodkowym układzie nerwowym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Maria Waszkielewicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 49. Behawioralna i biochemiczna ocena działania mefedronu oraz interakcji z innymi substancjami psychoaktywnymi.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Biała

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 50. Znaczenie unerwienia serotonicznego podwzgórza mózgu w regulacji cytochromu P450

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

  Instytut Farmakologii PAN