Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 474 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Innowacyjna humanistyka polonistyczna: "tekst jako laboratorium"

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard Nycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 2. Zastosowanie koncepcji sensu miejsca oraz kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszar...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 3. Intencjonalizm lub funkcjonalizm - dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii

 4. Badania ograniczeń estymacji gradientów deformacji w ścianie modelu lewej komory serca - studium możliwości identyfikacj...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 5. Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 6. Filogeneza i ewolucja morfologii stadiów larwalnych ścierwic (Diptera: Sarcophagidae)

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Szpila

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Pensylwańsko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Tadeusz Niedzielski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Maria Puchalska-Wasyl

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 9. Hormony stresu w skórze ryb

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Kulczykowska

  Instytut Oceanologii PAN

 10. Badania tworzenia kompleksów ternarnych przez sensory fluorescencyjne dla jonów cynkowych.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 11. Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Pleszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 12. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej:_x000...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Włodzimierz Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 13. Wielopoziomowo-przyspieszone projektowanie optymalizacyjne liniowych stacjonarnych układów elektromagnetycznych wykorzys...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 14. Perwaporacyjna membrana z unieruchomioną cieczą jonową do zatężania biobutanolu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 15. Determinanty rozwoju polskiej gospodarki w XXI wieku. Analiza empiryczna i projekcje na podstawie systemu modeli makroek...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Henryk Przybyliński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 16. Ewolucja mezozoicznych ekosystemów chemosyntetycznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Kaim

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 17. Identyfikacja adhezyn patogennych grzybów Candida "non-albicans"

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

 18. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katality...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Maria Czaja

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 19. Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Andrzej Derewiński

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 20. Metody i algorytmy morfometrii ilościowej w komputerowej analizie obrazów mikroskopowych nowotworów i innych zmian choro...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Piotr Markiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 21. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Krzysztof Słomiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Triterpeny lupanowe w syntezie związków przeciwrakowych. Wykorzystanie mikroreaktorów w syntezie saponin.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Andrzej Pakulski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 23. Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Antonina Malawska

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 24. Integracja sygnalizacji IFNgamma i TLR zależna od STAT1 i IRF8: patofizjologiczna rola w chorobie naczyniowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. inż. Johannes Antonius Bluijssen (Bluyssen)

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 25. Rola mikroRNA w mechanizmie hepatotoksyczności mikrocystyny-LR u ryb

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Michał Brzuzan

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 26. Nanostrukturalne układy hybrydowe do zastosowań katalitycznych i fotokatalitycznych, na bazie nanocząstek Au osadzonych ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Zofia Skompska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Synteza i właściwości farmakologiczne mono-, di- i triheterocyklicznych pochodnych azolowych, jako kombinowanych ligandó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 28. Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Justyna Anna Miklaszewska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 29. Powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym - określenie częstości występowania, osobniczych i środowiskowych ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 30. Sieci metalo-organiczne MOF oparte na polifunkcyjnych ligandach hydrazonowych: synteza, struktura i właściwości fizykoch...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dariusz Matoga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 31. Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Próchniak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 32. Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjon...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 33. Generacja promieniowania z zakresu średniej podczerwieni z wykorzystaniem nowatorskich dwuczęstotliwościowych źródeł las...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek Abramski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 34. Białka naprawy pęknięć dwuniciowych DNA jako cele dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Analizy genetyczne niedźwiedzia jaskiniowego z terenów Polski i krajów ościennych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 36. Projektowanie polimerów koordynacyjnych nowej generacji z węzłami metalicznymi Cu, Ag i Au oraz wielofunkcyjnymi łącznik...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marek Smoleński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 37. Struktura i właściwości adsorpcyjne powierzchni żelaza i tlenków żelaza

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Kiejna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 38. Symulacje Monte Carlo mieszanin kopolimerów trójblokowych ABA z selektywnymi rozpuszczalnikami i homopolimerami

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Banaszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 39. Badanie atmosfer gorących jowiszów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr Alexis Michael Sheridan Smith

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 40. Natura intencjonalności

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chrudzimski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 41. Arytmetyczne własności reprezentacji Galois i rozmaitości abelowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Jerzy Gajda

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrazliwej na błedy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Mieczysław Myszewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 43. Adaptacyjne przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych w pomiarowych polowych metodach optycznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Władysław Patorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 44. Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julita Łukomska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 45. Cmentarz Salvatora - pierwsza nekropolia wrocławskich protestantów.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Badania nad procesem magazynowania wodoru na nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosf...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 47. Poszukiwanie fal grawitacyjnych z rotujących gwiazd neutronowych przy użyciu sprzętowych akceleratorów obliczeń

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr Michał Bejger

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 48. Konstrukcja i analiza skalowalnych algorytmów dla sieci bezprzewodowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Intuicje moralne a problem moralnej niezgody

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Szutta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 50. Świadomość, działanie, wolność - Kartezjusza koncepcja natury ludzkiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Przemysław Piotr Gut

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II