Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tłumiona rotacja kwantowa w widmach NMR ciała stałego i cieczy. Wykorzystanie widm proszkowych w badaniach w ciele stały...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Szymański

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 2. Projektowanie i optymalizacja detektorów promieniowania sub-THz zbudowanych w oparciu o tranzystory MOS

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 3. Twórczość Maksymiliana Gierymskiego a sztuka polskich monachijczyków w latach 1867-1900 - badania interdyscyplinarne....

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Krypczyk-De Barra

  Muzeum Narodowe w Krakowie

 4. Badanie modulacji syntezy i metabolizmu estrogenów- czynników ryzyka nowotworu piersi przez nowe syntetyczne pochodne re...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 5. Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 6. Rozwiązanie struktury krystalicznej deoksyrybozymu 10-23 i wyjaśnienie mechanizmu jego działania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Rafał Dolot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 7. Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 8. Wyznaczenie modelu profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta niepełnosprawnego w warunkach zrówno...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab inż. Radosław Wolniak

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 9. Międzynarodowe Prawo Zdrowia Publicznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jacek Barcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 10. Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 11. Gen supresorowy nowotworów WWOX - charakterystyka funkcji w prawidłowym gruczole piersiowym i w komórkach raka piersi

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bednarek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 12. Udział gamma-sekretazy w organizacji i funkcjonowaniu komórek roślin

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 13. Badania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładki...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Oszajca

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

 14. Ocena rodziny peptydów CRH w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jolanta Walczewska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 15. Rola czynnika transkrypcyjnego FOXN1 w procesie gojenia urazów skóry.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Barbara Kozak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 16. Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na rozwój i jakość blastocyst bydła in vitro

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Dorota Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 17. Reżim wiatrowy plaży i jego wpływ na tworzenie wydm przednich

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Joanna Rotnicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 18. Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych - geomorfologia, petrologia i geochemia

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Maciej Bąbel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 19. Między probabilistyką klasyczną a niekomutatywną: kwadratowe harnessy i charakteryzacje

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 20. Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Szparaga

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 21. Prawa człowieka a polityka Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 22. Badania własności fazy sigma w układach trójskładnikowych zawierających żelazo

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Jakub Cieślak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 23. Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Dariusz Ciszewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 24. Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni ziemi dla oceny skuteczności helioterapii antyłuszczyc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Krzyścin

  Instytut Geofizyki PAN

 25. Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-eko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 26. Zachowania kooperatywne a obecność neuropeptydów AVT i IT w różnych częściach mózgu ryb z rodziny wargaczowatych (Labrid...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kulczykowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Sensacyjny skarb monet z Risan (Czarnogóra). Badania "lat ciemnych" w Ilirii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Renata Ciołek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 28. Średniookresowe wahania udziału wynagrodzenia pracy w PKB: teoria i wyniki empiryczne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Ekonometrii

 29. Rola lądowo-morskich łańcuchów przewozowych w europejskiej zrównoważonej sieci transportowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Izabela Kotowska

  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 30. Migracje i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Galent

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 31. "Styl późny" w twórczości Jose Saramago

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Łukaszyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 32. Analiza konsumpcyjnej teorii cyklu życia: struktura wydatków polskich gospodarstw domowych przed i po przejściu na emery...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 33. Fotoelektromagnetyczna metoda badania grafenu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Nowak

  Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 34. Właściwości szumu sejsmicznego Polski.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Danuta Garus

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 35. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 36. Badania eksperymentalne i modelowe procesu roboczego silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin w aspekcie zmienności...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Hunicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 37. Szumy transportu i metastabilne stany opornościowe w manganitach

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Jung

  Instytut Fizyki PAN

 38. Kultury wizualne fantastyki naukowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Frelik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 39. Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kurek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 40. Wysokorozdzielcza optyczna topografia mózgu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Liebert

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 41. Podstawy strukturalne przeciwdziałania pękaniu przez zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego na zimno nowo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 42. Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Paweł Prokop

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 43. Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 44. Efekt rozmiarowy w spektralno rozdzielczych nieliniowych badaniach optycznych koloidalnych roztworów półprzewodnikowych ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Nyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 45. Procesy kwantowe w ultrakrótkich impulsach laserowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. Nierówności probabilistyczne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Wpływ struktury atomowej warstwy pośredniej na właściwości elektronowe złącza metal/półprzewodnik z udziałem wysokociśni...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Chrobak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 48. Interdyscyplinarne badania nad genezą, właściwościami, rozprzestrzenieniem i wartością siedliskową gleb płowych zaciekow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kabała

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 49. Wieloskładnikowe stopy wysokoentropowe

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 50. Modelowanie stężeń i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych a ekspozycja ludności i ekosystemów na ich szkodliwe dział...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Maciej Kryza

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska