Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Określenie roli subpopulacji limfocytów T (Treg: CD4+CD25+, CD4+CD25- i Teff:Th2) w depresji poprzez badania proteomiczn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Sylwia Kędracka-Krok

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 2. Ustalenie warunków hodowli guzów astrocytarnych z mutacją genu IDH1

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Sylwester Piaskowski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 3. Zastosowanie innowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Izabela Barbara Klich

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 4. Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dorota Butkiewicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii Instytut im. M Skłodowskiej–Curie Oddział w Gliwicach

 5. Ocena wpływu immunizacji antygenami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz wirusa grypy na wybrane parame...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Mariusz Roliński

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 6. Homeostaza żelaza a odpowiedź zapalna u karpia.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Patrycja Magdalena Jurecka

  Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

 7. Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych w kombinacji z arachinodyl-2-chloroetylamidem, selektwynym agonistą receptora ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Andres-Mach

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 8. Morfologia i wygląd ręki jako wskaźniki jakości biologicznej u człowieka

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Krzysztof Kościński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 9. Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki a...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zalewski

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 10. Rozwój aktywności motorycznej przewodu pokarmowego u nowo narodzonych prosiąt - rola greliny i obestatyny

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Jarosław Woliński

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

 11. Udział chemokin w regulacji funkcji ciałka żółtego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aneta Andronowska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 12. Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na rozwój i jakość blastocyst bydła in vitro

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Dorota Marta Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 13. Modele matematyczne zawierające pochodne ułamkowe

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Władysław Dłotko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 14. Między probabilistyką klasyczną a niekomutatywną: kwadratowe harnessy i charakteryzacje

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Andrzej Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 15. Historia rozwoju wysokogórskich tropikalnych jezior (krater Nevado de Toluca, Meksyk) w świetle analizy szczątków Cladoc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 16. Analiza wpływu falowania podgrawitacyjnego i wiatrowego na przebudowę dna i brzegu morskiego - rozbudowa i weryfikacja m...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Marcin Różyński

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN

 17. Teoria grafów w analizie struktury przestrzennej krajobrazu: opracowanie nowego narzędzia analitycznego GraphScape, zdef...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Jerzy Solon

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 18. Mechanizmy rekomendacji wirtualnych zespołów dla realizacji złożonych zadań wymagających otwartej współpracy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Adam Wierzbicki

  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

 19. Nieliniowe metody redukcji szumów w barwnych obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Bogdan Józef Smołka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 20. Wpływ lokalnej struktury i uporządkowania chemicznego na własności magnetyczne nanostrukturyzowanych stopów FePd domiesz...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Marta Jadwiga Wolny-Marszałek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Teoretyczne podstawy automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn z zastosowaniem sztucznej intelige...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

  Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

 22. Atlas Polskiej Wsi

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 23. Próba ustalenia nowych markerów diagnostycznych w prewencji powikłań naczyniowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. med. Miłosz Piotr Kawa

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 24. "Oligopeptydy produkowane przez cyjanobakterie - od ekologii do biotechnologii"

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 25. Nowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w rutenowych katalizatorach metatezy - projektowanie, modelowanie, synteza, an...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

 26. Molekularna regulacja syntezy mcl-PHA u Pseudomonas putida KT2440

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 27. Czy ryby adaptują się do zakwitów sinicowych?

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Godlewska

  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Udział kinaz białkowych zależnych od jonów wapnia (CDPK) w szlakach sygnałowych stresów abiotycznych i biotycznych u zie...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Lidia Polkowska-Kowalczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 29. Systemy mikroreaktorowe do intensyfikacji procesow i syntezy organofunkcyjnych silanow oraz ich pochodnych w srodowisku ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marcin Śmiglak

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 30. Budowa i ewolucja jajnika oraz przebieg oogenezy u pierścienic z gromady siodełkowców (Annelida, Clitellata)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Piotr Jan Świątek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 31. Indukcja elektromagnetyczna w nitkach z nanorurek węglowych jako skuteczna metoda tłumienia pola elektromagnetycznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Ewa Grabowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 32. Struktura wielkościowa biomasy i produkcja wtórna - odpowiedź bentosu na zmienność warunków środowiskowych w wodach przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii PAN

 33. Metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu zmian składu i struktury ludzkich soczewek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Czesława Paluszkiewicz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 34. Badanie zależności między budową chemiczną i topografią powierzchni superhydrofobowych a ich właściwościami przeciwoblod...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Jacek Celichowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 35. Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Alina Ewa Kuryłowicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 36. System wspomagania śródoperacyjnej lokalizacji guzów w chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Krystyna Piętka

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 37. Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas i metod...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Aleksander Danikiewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 38. Nowe podejście do syntezy cyklochiralnych makrocykli o szerokich możliwościach aplikacyjnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Iwanek

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 39. Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 40. Analiza udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Markus Düchler

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 41. Procesy kwantowe w ultrakrótkich impulsach laserowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zdzisław Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 42. Udział cząsteczek sygnałowych, H2O2, NO i H2S, w adaptacji siewek Cucumis sativus L. do stresów abiotycznych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Małgorzata Janicka-Russak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 43. Rola adhezyn i sekrecjonowanych proteaz Candida albicans w powstawaniu neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) - ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maria Rąpała-Kozik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

 44. Granularność i bipolarność w rozmytym modelowaniu procesów podejmowania decyzji i rozumowania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Aleksander Kacprzyk

  Instytut Badań Systemowych PAN

 45. Transport elektronowy, dynamika spinowa i ładunkowa w nanostrukturach

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Ryszard Bułka

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 46. Wpływ czynników wytwarzanych przez chondrocyty na morfologię i reaktywność błony maziowej stawu kolanowego szczura hodow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Halina Iwan

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 47. Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonu genomu marchwi (Daucus carota L.) różnicującego formy dzikie i uprawne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 48. Poszukiwanie podłoża dziedzicznego zespołu odwróconej płci psów z kariotypem 78,XX

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 49. Wykładniki Lapunowa w modelowaniu ruchu ze zderzeniami układów mechanicznych o znaczącej masie elementów sprężystych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 50. Białka Dsb (disulfide bond) Helicobacter pylori - analiza powiązań między strukturą a funkcją białek HP0231 i HP0377....

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii