Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 896 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Natasza Anna Szutta

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 2. Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze stereogenicznym heteroatomem lub atropoizomerycznymi elementami chiralności zawie...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 3. Skalowanie geometryczne a własności materii produkowanej w zderzeniach cząstek przy wysokich energiach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Paweł Praszałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. ANALIZA STABILNOŚCI INTERFEJSU MOLEKUŁA-SUBSTRAT W SAMOORGANIZUJĄCYCH SIĘ MONOWARSTWACH ORGANICZNYCH POPRZEZ ZASTOSOWANI...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Hedone jako kryterium etyczne w filozofii Platona i Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Dominik Pacewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 6. Taksonomia molekularna, morfologia i zmienność genetyczna kompleksu gatunków Aneura pinguis (L.) Dumort. (Marchantiopsid...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Alina Bączkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 7. Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węglowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Mai Suan Li

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 8. Anizotropia magnetyczna ferroelektrycznie odkształconych półprzewodnikowych warstw Ge1-xMnxTe: teoria i eksperyment

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Łusakowski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 9. Debaty wokół budowy meczetu w Warszawie i innych miastach europejskich. Stan prawny, podmioty budujące, przyczyny protes...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Agata Irena Nalborczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 10. Kognitywne mechanizmy referencji liczebnikowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Sławomir Krysztofiak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 11. OSOBLIWOŚĆ EWOLUCYJNA NATURY LUDZKIEJ. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, u...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Paweł Gut

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 12. Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 13. Analiza właściwości tolerogennych limfocytów T regulatorowych w przeszczepach narządowych w świetle ich wykorzystania ja...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Piotr Trzonkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 14. Wiek i rozwój transgresji wczesnoatlantyckiej na obszarze Bałtyku południowo-zachodniego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Robert Kostecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 15. "Zrujnowane" ciała (e)migrantek, turystek i podróżniczek we współczesnej prozie polskiej (1989-2010). Analiza wątków mig...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Urszula Magdalena Chowaniec

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

 16. Poszukiwanie związków o aktywności przeciwgruźliczej w grupie pochodnych i analogów benzimidazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Małgorzata Gobis

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej

 17. Wzmocniona emisja spontaniczna i laserowanie w organicznych układach hybrydowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jarosław Myśliwiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 18. Pafos (Cypr) - Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 19. Semiotyczna mapa kultury rosyjskiej: kluczowe koncepty i kategorie. Systemowe opracowanie wraz z przygotowaniem do druku...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Sadowski

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 20. Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Estera Agata Lasocińska

  Instytut Badań Literackich PAN

 21. Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 22. Badanie tradycyjnych i nowych surowców kawy zbożowej pod kątem składników aromatycznych i neuroaktywnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Renata Elżbieta Zawirska-Wojtasiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 23. Drogi powstawania związków zapachowych w polskich regionalnych produktach mleczarskich wytwarzanych według tradycyjnej t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Anna Majcher

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 24. Skompletowanie i opracowanie naukowe archiwaliów Jacka Malczewskiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 25. Locus theologicus w kulturze wizualnej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: ks. dr hab. Witold Kawecki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 26. Innowacje i nowe technologie konserwacji dotyczące badań i ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych. Zrównoważony rozwó...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Magdalena Jadzińska

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 27. Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Kinga Topolska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 28. Szwecja wobec "Solidarności" 1980-1982. Analiza historyczna.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Jaworski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 29. Ocena efektów toksyczności różnych form chemicznych talu na stan fizjologiczny oraz zdolność akumulacji tego metalu prze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Beata Katarzyna Krasnodębska-Ostręga

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 30. Wieloreferencyjne uogólnienie przybliżonej metody sprzężonych klasterów w zastosowaniu do cząsteczek wieloatomowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tatiana Danuta Korona

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 31. Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243-1525

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 32. Schematyczny czy niepowtarzalny? - model osadnictwa społeczeństw epoki brązu w dolinie rzeki Anthemountas (Centralna Mac...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Czebreszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Pracownia Archeologii Śródzimnomorskiej Epoki Brązu

 33. Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Galiński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 34. Badanie uogólnień standardowego modelu oddziaływań fundamentalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Tadeusz Grządkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Topologiczne grupy kwantowe i kwantowe rodziny odwzorowań

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikołaj Sołtan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 36. Reaktywne zderzenia zimnych cząsteczek polarnych w pułapkach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Stanisław Idziaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 37. Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Starosta

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 38. Badania nad biochemicznym podłożem molekularnej adaptacji aparatu fotosyntetycznego do suszy glebowej w różnych fazach w...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Tomasz Hura

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 39. Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkac...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 40. Identyfikacja izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w metabolizmie lewomepromazyny u człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jacek Wójcikowski

  Instytut Farmakologii PAN

 41. Ferroelektryczne kompozyty ceramiczno - polimerowe jako nowe materiały dla przestrajalnych oraz elastycznych sensorów mi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 42. Polska szkoła makro-konkurencyjności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 43. Własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale"a-Shapleya

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Świtalski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 44. Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Aleksander Taylor

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 45. Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 46. Dualne funkcje B-sklejane: konstrukcja i zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Paweł Marcin Woźny

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Matematyczne modelowanie miar ryzyka i wyboru optymalnej strategii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Palmowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Funkcjonały od odbitych procesów gaussowskich i Lévy"ego: własności asymptotyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Grzegorz Dębicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Badanie wpływu jonów metali na strukturę i funkcje peptydowych inhibitorów agregacji białek istotnych w chorobach neurod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marek Józef Łuczkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 50. Metody symulacyjne i symulacyjne modele komputerowe w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Bożena Mielczarek

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania