Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wiedza a znajomość konsekwencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman

  Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Układy muzykujące: muzyka popularna a nowy materializm

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Wydział Polonistyki

 3. Mechanizmy polisemii w ujęciu porównawczym na podstawie analizy sieci leksykalnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marek Maziarz

  Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania

 4. Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bożena Czwojdrak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 5. Nie tylko sarmatyzm. Dzieje mityczne i fantazje w skandynawskiej historiografii nowożytnej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krystyna Szelągowska

  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 6. Społeczno-kulturowa historia raka w Polsce po 1945 r. Instytucje - miejsca - ludzie.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewelina Szpak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 7. Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszk...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jakubiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 8. Polityka rynku pracy i dynamika zatrudnienia przed przejściem na emeryturę

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 9. Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Danuta Piróg

  Wydział Geograficzno-Biologiczny, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 10. Budowa i testowanie krajowych miar niepewności ekonomicznej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Charemza

  Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 11. Względność i efektywność zmiany dostępności potencjałowej a koszty budowy nowoczesnych systemów infrastruktury transport...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Przepływy międzygałęziowe w agrobiznesie w wybranych krajach świata w kontekście zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska

  Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 13. Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. AWSB dr hab. Maciej Witkowski

  Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych, Wydział Nauk Stosowanych

 14. Doktryna 'substantial compliance' i zasadność jej wprowadzenia w prawie spadkowym państw europejskich na przykładzie Pol...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Załucki

  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 15. Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronione...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Gierowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 16. Nota cenzorska jako instrument regulacji na pograniczu rzymskiego prawa publicznego i prywatnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Tarwacka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 17. Dyskursy i dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Instytut Ameryk i Europy

 18. (De/Re)Konstruowanie granic - narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawc...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Opiłowska

  Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 19. Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Bocian

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 20. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Badania użytkownika jako praktyka społeczna. Podejście teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologic...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Seweryn Rudnicki

  Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 22. Granice nieświadomego przetwarzania. Czy nieświadoma integracja percepcyjna jest możliwa?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bola

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Tiolowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter - biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu Dsb Helicobac...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 24. Analiza molekularna strukturalnego nieuporządkowania Nukleobindyny-2, białka o wielu funkcjach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 25. Zastosowanie narzędzi genomiki zintegrowanej w celu poznania molekularnych czynników odpowiedzialnych za wrodzone wady s...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Michał Pawlak

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 26. Topologia chromosomu Pseudomonas aeruginosa. Rola białka partycyjnego ParB.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 27. Niekanoniczny kap 5' RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Kufel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 28. Identyfikacja mediatorów wzajemnych interakcji komórek glejowych i zapalnych podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalen...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Wydział Wojskowo-Lekarski

 29. Rola zegara okołodobowego, oksygenazy hemowej i czynnika Nrf2 w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Związek ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 30. Wielokierunkowa analiza zmian molekularnych wywołanych uzależnieniem od morfiny, techniką MALDI MSI

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 31. Poszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołami Alstroma i Bardeta-Biedla.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Zmysłowska

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 32. Nadciśnieniowa odpowiedź na umiarkowane obciążenie wysiłkiem fizycznym a wzrost ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczynio...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kosmala

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 33. Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmi...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Kowalska

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 34. Zmiany wzorca oddechowego i sprzężenia między układem oddechowym a sercowo-naczyniowym jako nowy mechanizm prowadzący do...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Narkiewicz

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 35. Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOACs) jako modulatory mechanizmów prowadzących do fibrokalcy...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Natorska

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 36. Udział PHLDA1 w odpowiedzi komórek neuroblastoma na kliniczne i doświadczalne sposoby leczenia neuroblastoma wysokiego r...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Rokita

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 37. Aktywacja szlaków związanych z inflomasomami w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej i zwiększona aktywacja tych szl...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab Giovanni Lombardi

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

 38. Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Lechosław Kuczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 39. Na i z Madagaskaru - testowanie hipotez dotyczących kolonizacji wyspy i rekolonizacji kontynentu w oparciu o endemiczną,...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Przybyłowicz

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 40. Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochron...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marcin Nobis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 41. Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój,...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 42. Badania nad możliwością wykorzystania matrycy roślinnej wzbogaconej w wapń w prewencji i terapii osteoporozy.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 43. Zastosowanie technologii "omics" do badania wpływu cytoplazmy na poziom cukrów redukujących w bulwach ziemniaka

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Marczewski

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 44. Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profi...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

 45. Stochastyczne układy cząstek z siłami odpychającymi

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Małecki

  Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 46. Ukierunkowana przestrzennie analiza niepewności i wrażliwości dla geoinformacyjnych modeli wielokryterialnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr Piotr Jankowski

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 47. Pomost pomiędzy niezależnym od tła modelem grawitacji kwantowej sprzężonym z polami materii a modelem standardowym.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 48. Poszukiwanie Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach barionow powabnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Badania zjawisk z zakresu optofluidyki w cieczach i miękkiej materii z wykorzystaniem optotermicznego efektu Marangonieg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 50. Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Weymann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki