Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 323 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dlaczego humaniści quattrocento musieli bronić jednostkowej nieśmiertelności?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Papiernik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 2. Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, uwarunkowania historyczne, przesłani...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr hab. Grzegorz Szamocki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 3. Semantyczne i epistemologiczne aspekty ostensji: od procedur wskazujących do eksploatacji okoliczności użycia wyrażeń...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tadeusz Andrzej Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Zaawansowane zarządzanie humanistyczne jako pole badań masowych zjawisk technospołecznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Rafał Maciąg

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 5. Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego_x000D_

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marzenna Małgorzata Czerniak-Drożdżowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 6. Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bożena Czwojdrak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 7. Społeczno-kulturowa historia raka w Polsce po 1945 r. Instytucje - miejsca - ludzie.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewelina Szpak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 8. Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kołacz-Chmiel

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 9. Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Agnieszka Olko-Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 10. Struktura własności, modele biznesowe a międzynarodowa transmisja szoków_x000D_ _x000D_

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 11. Determinanty opodatkowania spadków i darowizn w ujęciu modelowym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Janusz Adam Kudła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 13. Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Młynarska-Sobaczewska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 14. Drugie życie poety Jana Brzechwy: mecenas Jan Wiktor Lesman (1998 - 1966) i jego wkład w rozwój polskiego i międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

 15. Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Doliński

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 16. Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Antoni Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. Badanie mechanizmów proteolitycznych w pyroptozie, programowanej śmierci komóki, wywołującej reakcję zapalną.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Marcin Łukasz Poręba

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 18. Koordynacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w zainfekowanej populacji komórek: eksperyment i modelowanie matematycz...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 19. Zastosowanie narzędzi genomiki zintegrowanej w celu poznania molekularnych czynników odpowiedzialnych za wrodzone wady s...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Michał Andrzej Pawlak

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 20. Rola palmitoilacji kinazy diacyloglicerolowej epsilon, enzymu cyklu fosfatydyloinozytolowego, w regulacji prozapalnych s...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Walczak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

 22. Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Dorota Nowak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 23. Wpływ C-terminalnego peptydu alfa1-antytrypsyny na rozwój powikłań płucnych u nosicieli PiZZ (ciężki niedobór alfa1-anty...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Agnieszka Chorostowska-Wynimko

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 24. Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej....

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Paweł Piotr Rubiś

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 25. Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Giannopoulos

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 26. Rola negatywnego regulatora stanu zapalnego - MCPIP-1 w rozwoju paradontozy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Joanna Kozieł

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 27. Wielofunkcyjne ligandy - antagoniści kanału TRPA1 i inhibitory fosfodiesteraz jako nowe podejście w terapii bólu i przew...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 28. Udział PHLDA1 w odpowiedzi komórek neuroblastoma na kliniczne i doświadczalne sposoby leczenia neuroblastoma wysokiego r...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Barbara Rokita

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 29. Nowe mechanizmy dysfunkcji śródbłonka u myszy E3L.CETP - unikatowym modelu hiperlipidemii z ludzkim profilem lipoprotein...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 30. Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Agata Jolanta Kot-Wasik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 31. Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej_x...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Szymańska-Chargot

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Poliaminy - nowy przełącznik metaboliczny starzenia liścia jęczmienia. Opracowanie molekularnej podstawy sieciowej regul...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Anna Sobieszczuk-Nowicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 33. Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profi...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Halina Piotrowska-Długosz

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

 34. Czasy wyjścia: zegar zależny od stanu procesu, procesy Markowsko addytywne, mechanizm gałązkowy i miary quasi-stacjonarn...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Palmowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 35. Struktura D-modułów ekwiwariantnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr Jerzy Maria Weyman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Układy równań różniczkowych cząstkowych odpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Nurowski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 37. Pomost pomiędzy niezależnym od tła modelem grawitacji kwantowej sprzężonym z polami materii a modelem _x000D_ standardow...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Opis fotoprodukcji lekkich mezonów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Robert Kamiński

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Katenany jako nowe narzędzia do stereoselektywnej katalizy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 40. Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem:_x000D_ ku nowym wszechstron...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agata Królikowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Badanie oddziaływania silnych wzbudzeń laserowych z grafenem oraz kompozytami węglowymi

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr Damian Plażuk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 43. Optymalizacja kombinatoryczna przez pryzmat trasy komiwojażera i skojarzeń

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST6

  Kierownik: dr Katarzyna Paluch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 44. Uczenie maszynowe i automatyczne dowodzenie twierdzeń

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Henryk Michalewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Uogólnione filtry Savitzky'ego-Golaya dla potrzeb identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jan Niedźwiecki

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 46. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pojazdami w konwoju z wykorzysatniem bogatej informacji kontekstowej i dynamicznego d...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Adrian Kliks

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 47. Podejście systemowe do progresji i prognozy raka: Nowe modele i statystyki do analizy danych genomicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 48. Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 49. Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych spr...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 50. Stany izolowane w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny