Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 68 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ferroelektryczne kompozyty ceramiczno - polimerowe jako nowe materiały dla przestrajalnych oraz elastycznych sensorów mi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 2. Badania termodynamiczne cieczy jonowych w zastosowaniu do odsiarczania paliw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 3. Skoniugowane związki magnetyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 4. Opracowanie nowej metody kontrolowanego utleniania alkanów w obecności związków alkilocynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Kubisiak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 5. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 6. Kowalencyjne i hybrydowe materiały porowate oparte na związkach boroorganicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Sergiusz Luliński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 7. Rola białka Maf1, represora polimerazy III RNA, w kontroli stabilności tRNA

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Turowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 8. Monitoring fermentacji alkoholowej (pod kątem produkcji wina) za pomocą (bio)hybrydowego elektronicznego języka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Anna Kutyła-Olesiuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 9. Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmace...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 10. Nowe półprzewodnikowe arylenobisimidy zawierające podstawniki elektronodonorowe. Synteza, badania właściwości spektrosko...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Renata Rybakiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 11. Tlenkowe nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe formowane z udziałem enzymów

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Piotr Wieciński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 12. Badanie właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów z cieczami jonowymi do zastosowań ekstrakcyjnych i roz...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 13. Badanie synergistyczngo hamowania proliferacji komorek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibit...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Maria Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 14. Elektroforetyczna charakteryzacja układu warstw i jego rola w elektroforetycznym transporcie nanostruktur

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 15. Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Górski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 16. Ciecze jonowe jako nowoczesne i ekologiczne rozpuszczalniki cukrów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Kamil Paduszyński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 17. Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych - sałacie i rzodki...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 18. Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytosta...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 19. Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marta Kasprzyk-Niedzicka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 20. Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Okuniewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 21. Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Dominik Jańczewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 22. Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Mierzejewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 23. Nowe kompleksy żelazo-triazol - przyjazne dla środowiska katalizatory tworzenia wiązań węgiel-węgiel

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Roman Pacholski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 24. Oksaborole i triolborany: synteza i badanie wybranych właściwości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Borys

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 25. Kompleksy niklu z karbenami N-heterocyklicznymi i związki niklacykliczne jako prekursory katalizatorów reakcji tworzenia...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Buchalski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 26. Ciecze jonowe zawierające grupy oligooksyetylenowe jako składniki elektrolitów w bateriach litowo-jonowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ewa Zygadło-Monikowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 27. Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Kamil Wojciechowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 28. Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Andrzej Plichta

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 29. Nowe półprzewodniki organiczne o kontrolowanych właściwościach luminescencyjnych, magnetycznych i elektrycznych dla elek...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 30. Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Adamczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 31. Badanie wpływu stosunku powierzchni do objętości celki pomiarowej na intensywność fluorescencji wybranych bioanalitów...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Radosław Kwapiszewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 32. Wykorzystanie związków boroorganicznych jako receptorów neuroprzekaźników w elektrodach jonoselektywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Martyna Jańczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 33. Fizyczne interpretacje efektu podstawnika na właściwości adeniny i jej międzycząsteczkowe oddziaływania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Halina Szatyłowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 34. Właściwości elektrochemiczne, spektroelektrochemiczne i elektrochromowe nowych donorowo-akceptorowych pochodnych flawant...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Kamil Kotwica

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 35. Homo- i heterometaliczne metalamakrocykliczne układy cynkowe otrzymywane przez transformacje cynkoorganicznych kompleksó...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Szymon Komorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 36. Czułość strukturalna reakcji syntezy amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Tarka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 37. Nowe spojrzenie na związki nadtlenkowe metali grupy 2 (Mg, Ca)

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Pietrzak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 38. Od prostych molekul pochodnych kwasów diboronowych do funkcjonalnych boroorganicznych kompleksów supramolekularnych o pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Durka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 39. Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obe...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 40. Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Szczeciński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 41. Hybrydowe nadprzewodniki organiczno-nieorganiczne na bazie warstwowych chalkogenków

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Krztoń-Maziopa

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 42. Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla i jego konwersji w użyteczne cząsteczki or...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Parzuchowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 43. Metodyki analityczne do badania specjacji wewnątrzkomórkowej metalonanomateriałów terapeutyczno-diagnostycznych: opracow...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 44. Charakteryzacja odmian polimorficznych i związków interkalowanych tlenku arsenu(III)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Piotr Guńka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 45. Trójskładnikowe i czteroskładnikowe nanokryształy półprzewodnikowe o małej przerwie energii wzbronionych: nowe metody sy...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Proń

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 46. Opracowanie analitycznej metodyki łączonej (elektroforeza kapilarna-spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Matczuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 47. Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji biobutanolu z wody

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Michał Wlazło

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 48. Badanie wpływu saponin na monowarstwy Langmuira jako układy symulujące błony lipidowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Orczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 49. Nanoteranostyki dedykowane celowanym terapiom przeciwnowotworowym: Nowe magnetyczne hybrydowe materiały węglowe - syntez...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Artur Kasprzak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 50. Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligomerach aminokarbazolowych; projektowanie, oblicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Skórka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny