Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 2. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 3. Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów.

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Wiglusz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 4. Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, Y, La, Th i Lu.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Pikul

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 5. Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach ciężkofermionowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 6. Zbadanie zjawiska konwersji energii w górę w polikrystalicznych cztero- i pięciofosforanach domieszkowanych jonami ziem ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Łukasz Marciniak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 7. Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Stręk

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 8. Wyznaczenie położenia poziomów 5d jonów lantanowców w przerwie energetycznej krzemianów i glinokrzemianów.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Dagmara Stefańska

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 9. Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bio-obrazowaniu i transporcie leków

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Robert Pązik

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 10. Właściwości fizykochemiczne i mechanizmy przemian fazowych indukowanych temperaturą i ciśnieniem w multiferroikach metal...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 11. Analiza funkcji spektralnych w układach silnie skorelowanych bozonów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 12. Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektr...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Artur Bednarkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 13. Wpływ domieszek jonów optycznie aktywnych oraz pasywacji powierzchni na właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrys...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Prorok

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 14. Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A=Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i wł...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Bukowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 15. Wpływ hybrydyzacji f-d na własności fizyczne wybranych międzymetalicznych związków ceru i uranu.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Przemysław Swatek

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 16. Wpływ wzajemnego podstawiania atomów pierwiastków p-elektronowych i d-elektronowych na właściwości elektronowe i magnety...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Wiśniewski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 17. Struktura, stabilność i aktywność katalityczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y (M-metal przejściowy)...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michalina Kurnatowska

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 18. Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Matusiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 19. Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Matusiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 20. Badanie procesów relaksacyjnych w półprzewodnikowych związkach potrójnych AgInS2 wykazujących efekt uwięzienia kwantoweg...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Bartłomiej Cichy

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 21. Stabilność strukturalna i chemiczna nanocząstek mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y (Ln - lantanowiec) na podłożach tlenkowy...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kępiński

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 22. Warunki osiągnięcia inwersji obsadzeń i maksymalizacji wzmocnienia światła żółtego i czerwonego w domieszkowanych kryszt...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 23. Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich - multifunkcjonalne materiały przyszłości

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 24. Krytyczność Kwantowa w Ferromagnetycznych Gęstych Sieciach Kondo i Nadprzewodnikach Ciężkofermionowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Vinh Tran

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 25. Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząstek rutenu w układach Ru-MOx/nośnik, gdzie M - ren lub molibden.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Janina Okal

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 26. Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików typu drugiego o strukturze spinelu i perowskitu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Ptak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 27. Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Ptak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 28. Nanomateriały przeznaczone do bio-obrazowania czasów życia fluorescencji.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: doc. dr hab. Rafał Wiglusz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 29. Badanie wpływu jonu metalu alkalicznego w związkach MYP2O7 (M = Na, K, Rb, Cs) domieszkowanych jonami Eu3+ na właściwośc...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Adam Watras

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 30. Własności cieplne materiałów nanokompozytowych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 31. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hanuza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 32. Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych na...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Solarz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN