Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Ruskojęzyczne" wydania bazyliańskie (XVIII w.)

2012/07/D/HS2/03672

Słowa kluczowe:

bazylianie prosta mowa język ruski druki typografie

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_4: Bibliologia i informatologia
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Getka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 109 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2017-07-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (16)
 1. Wychowanie młodzieży w ruskojęzycznych drukach bazyliańskich IF: 13
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Czasopismo:
  Acta Polono-Ruthenica (rok: 2018, tom: 23, strony: 44942), Wydawca: UWM
  Status:
  Opublikowana
 2. Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wierzenia ludowe w bazyliańskich Teologiach moralnych (XVIII wiek) IF: 10
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Czasopismo:
  Studia Wschodniosłowiańskie (rok: 2016, tom: XVI, strony: 397-417), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 3. IDEE A JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA MIESZKAŃCÓW DAWNYCH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW RZECZYPOSPOLITEJ. UWAGI. NA MATERIALE DRUKÓW TYPOGRAFII BAZYLIAŃSKICH (XVIII WIEK) IF: 6
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Czasopismo:
  Polilog. Studia Neofilologiczne (rok: 2014, tom: 4, strony: 205-216), Wydawca: Institute of Modern Languages of the Pomeranian University in Słupsk
  Status:
  Opublikowana
 4. Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku (Czyn jerejskogo nastawljenija, Poczajów 1776) IF: 8
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Czasopismo:
  Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (rok: 2017, tom: 64, strony: 73-85), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Komisja Jezykowa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/RKJ/2017/64/6 - link do publikacji
 5. Sfery użycia języków polskiego i "ruskiego" na terenach polsko-ruskiego pogranicza kulturowego w XVIII wieku (na materiale druków typografii bazyliańskich) IF: 8
  Autorzy:
  Getka Joanna
  Czasopismo:
  Studia Wschodniosłowiańskie (rok: 2015, tom: XIV, strony: 265-279), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 6. Znaczenie ruskojęzycznego drukarstwa bazyliańskiego w rozwoju języka ukraińskiego i białoruskiego
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Czasopismo:
  Przegląd Środkowo-Wschodni (rok: 2016, tom: 1, strony: 45198), Wydawca: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 7. "Prosta mowa" w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku (na podstawie wydań Trebników w drukarniach bazyliańskich) IF: 8
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Czasopismo:
  "Acta neophilologica" (rok: 2016, tom: XVIII, strony: 129-139), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowana
 1. «Простая мова» в василианских требниках 18 века
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Konferencja:
  20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (rok: 2016, ), Wydawca: Harrassowitz Verlag
  Data:
  konferencja 6-8.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Пісні як джерело досліджень української мови (на матеріалах пісень з василіанських видань XVIII століття
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Konferencja:
  Yкраїністика і слов'янський світ (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet W Belgradzie (Serbia)
  Data:
  konferencja 17-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ ВАСИЛИАНСКИХ ТИПОГРАФИЙ 18 ВЕКА НА ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДРЕВНЕЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 18. Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 54 (rok: 2015, tom: 18, strony: 55-62), Wydawca: Verlag Otto Sagner
  Status:
  Opublikowana
 2. "PROSTA MOWA" W TEKSTACH O CHARAKTERZE KAZNODZIEJSKIM W XVIII WIEKU (NA PODSTAWIE WYDAŃ ZIARNA SŁOWA BOŻEGO W DRUKARNIACH BAZYLIAŃSKICH)
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций, К. Янашек, Й. Митурска-Бояновска (red.). (rok: 2017, tom: VII, strony: 21-29), Wydawca: volumina.pl
  Status:
  Opublikowana
 3. Między wschodem i zachodem. Rola typografii bazyliańskich w upowszechnianiu zachodnioeuropejskich powieści oświeceniowych
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  HOMO COMMUNICANS III: человек в пространстве межкультурных коммуникаций, К. Янашек, Й. Митурска-Бояновска (red.). (rok: 2013, tom: III, strony: 83-96), Wydawca: volumina.pl
  Status:
  Opublikowana
 4. Secular lexis in 18th-century Ruthenian religion-related printed matter (based on Basilian moral theologies").
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). (rok: 2016, tom: 19, strony: 81-90), Wydawca: Harrassowitz Verlag,
  Status:
  Opublikowana
 5. Translatorski dorobek bazylianów i jego znaczenie w komunikacji międzykulturowej XVIII wieku,
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Translatio i kultura, red. Krzysztof Hejwowski, Anna Kukułka-Wojtasik (rok: 2015, tom: 1, strony: 287-298), Wydawca: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
  Status:
  Opublikowana
 6. Bunt Emiliana Pugaczowa w latach 1773–1775 oczami świadka wydarzeń – Karola Lubicza Chojeckiego
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. Pamięć i narracja, pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej (rok: 2014, tom: I, strony: 167-182), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna / Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
  Status:
  Opublikowana
 7. W trosce o druk w języku zrozumiałym dla miejscowych odbiorców (na materiale wydań typografii bazyliańskich).
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Kulturowa tożsamość książki, seria: Książka - Dokument – Informacja. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak (rok: 2014, tom: I, strony: 193-201), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 8. monografia, recenzenci: dr hab. Irena Mytnik (UW), dr hab. Beata Lorens (UwR)
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: 15 ark. wydawniczych), Wydawca: Akant
  Status:
  Opublikowana
 9. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie jako czynnik kształtujący tożsamość kulturową i narodową społeczności unickiej w Rzeczpospolitej w XVIII wieku
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Zakon Bazyiański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczpospolitej (XVIII-XX w.) (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Rzeszowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Morphology of the 18th-century simple parlance" (based on selected Basilian typography publications in the Rus' language from Pochayov)
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 17. Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 53 (rok: 2014, tom: 17, strony: 46-52), Wydawca: Verlag Otto Sagner
  Status:
  Opublikowana
 11. Rola tekstów o charakterze religijnym w poznaniu żywego języka ruskojęzycznej ludności dawnej Rzeczypospolitej (na materiale tekstu: "Поученіе о с[вя]тих тайнах…", Uniów 1745
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Z zyczlivosti ku mojej otcziznie (rok: 2017, tom: 1, strony: 97-110), Wydawca: Katedra Filologii Białoruskiej UW
  Status:
  Opublikowana
 12. Rosja w drukach polskich wydanych w okresie Sejmu Wielkiego i Rozbiorów Rzeczypospolitej (na materiale wydań drukarni bazyliańskich)
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Rosja w dialogu kultur, red. Bożena Żejmo (rok: 2015, tom: t. II,, strony: 105-116), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 13. Rusko- i polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek) – charakterystyka tematyczna
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  w: HOMO COMMUNICANS IV: человек в пространстве межкультурной кoммуникации под ред. Кристины Янашек, Йоланты Митурской-Бояновской, Барбары Родзевич (rok: 2014, tom: IV, strony: 97-106), Wydawca: volumina.pl
  Status:
  Opublikowana
 14. REALIA SPOŁECZNO-KULTUROWE W "RUSKOJĘZYCZNYCH" TEKSTACH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM (NA MATERIALE BAZYLIAŃSKICH XVIII-WIECZNYCH TEOLOGII MORALNYCH)
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций, К. Янашек, Й. Митурска-Бояновска (red.). (rok: 2015, tom: V, strony: 73-82), Wydawca: volumina.pl
  Status:
  Opublikowana
 15. Rola ruskojęzycznego drukarstwa bazyliańskiego XVIII wieku. Uwagi metodologiczne
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Europa Środkowo-Wschodnia: doświadczenia i tradycje. Tom jubileuszowy z okazji piętnastolecia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2016, tom: 1, strony: 295-308), Wydawca: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW
  Status:
  Opublikowana
 16. До питання про витоки формування українського громадянського суспільства: руськомовні василіанські «богословія нравоучітєльниє» XVIII століття
  Autorzy:
  Joanna Getka
  Książka:
  Українознавчий альманах (rok: 2015, tom: 18, strony: 227-230), Wydawca: Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Центр українознавства
  Status:
  Opublikowana