Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 80 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synergistyczne układy spieniające oparte na modyfikowanych powierzchniowo nanocząstkach magnetycznych i biodegradowalnyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Mariusz Borkowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 2. Wczesnonowożytna popularna pieśń ruska pisana alfabetem łacińskim – pograniczne zjawisko literackie Rzeczypospolitej Obo...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Barbara Dzierżanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 3. Kontrola systemów automatycznego decydowania stosowanych w postępowaniu administracyjnym

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Igor Gontarz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 4. Wykorzystanie satelitów niskorbitujących do realizacji międzynarodowych ziemskich układów odniesienia

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST10

  Kierownik: Dariusz Strugarek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 5. Czasowe profile ekspresji miRNA podczas biogenezy rzęsek ruchomych i analiza udziału miRNA w patogenezie pierwotnej dysk...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ2

  Kierownik: Joanna Jurczak

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 6. Spinele w układzie Cu-Mn-(Fe,Ni,Zn,Cr)-O: synteza, badania struktury, właściwości fizykochemicznych i aktywności elektro...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Krystian Lankauf

  Politechnika Gdańska

 7. Modyfikacja RNA N6-metyloadenozyny (m6A) jako przypuszczalny przełącznik metaboliczny między przeżyciem a śmiercią komór...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Elżbieta Rudy

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 8. Korelaty akustyczne akcentu w języku kaszubskim

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Andrzej Żak

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Regulacja eksportu mRNA podczas globalnej jądrowej retencji pol(A)RNA w komórkach roślinnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ3

  Kierownik: Karolina Majewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 10. By dotrzeć na wschód, płyń na południe - Berenike i Morze Czerwone jako główny aktor wymiany ekonomicznej Oceanu Indyjsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Jerzy Oleksiak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 11. Zbadanie roli dopełniacza w kształtowaniu oporności na cytotoksyczność komórek NK

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksandra Kusowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Orzeł i krzyż. Etnografia historyczności z użyciem narzędzi badań artystycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Sita

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 13. N-policykliczne węglowodory aromatyczne z wbudowanymi kompleksami diaza-BF2 - przełomowe emitery NIR TADF

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Jakub Wagner

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 14. Wielofunkcyjne makrocykle jonów lantanowców jako sondy termoluminescencyjne do wykorzystania w obrazowaniu komórkowym

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Dawid Marcinkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 15. Jak promieniowanie jonizujące wpływa na funkcjonowanie systemu stresu oksydacyjnego i naprawy DNA zespołów mikroorganizm...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ8

  Kierownik: Jakub Buda

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Czuła detekcja i wizualizacja biomarkerów nowotworowych przy użyciu nanocząstek upkonwertujących wzbudzanych powyżej 100...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Natalia Jurga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 17. Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Weronika Babińska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 18. Moc wyobrażeń. Performatywność Socjotechnicznych Imaginarów na przykładzie transformacji energetycznej w Chinach i na Ta...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Tadeusz Rudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. 'Wczorajsze ofiary wojny to dzisiejsze ofiary bezrobocia:" polskich Żydówek doświadczenia pierwszej wojny światowej i wi...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Jakubczak-Gabay

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 20. Zbitki spółgłoskowe w języku baskijskim. Opis generatywny w ramach Teorii Optymalności.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Jakub Dunin-Borkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 21. Architektury metalosupramolekularne na bazie fleksidentnych ligandów pirydylo-β-diektonowych - synteza, właściwości i za...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Gracjan Kurpik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 22. Wpływ nanocząstek wydzielonych na podwójnym perowskicie na efektywność ogniw paliwowych zasilanych biogazem

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Agata Ducka

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 23. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania rozmieszczenia kluczowych widłonogów w ocieplających się i ci...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ8

  Kierownik: Marlena Szeligowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Uniwersalny wynalazek czy historyczny relikt? Pytanie o wspólny model zobowiązania w europejskiej kulturze prawnej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Wielgus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu umowy o macierzyństwo zastępcze - wnioski de lege ferenda.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Olechowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 26. Charakterystyka związków bioaktywnych w surowcach odpadowych z przemysłu browarniczego i zbadanie ich wartości odżywczej...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Marcin Kruk

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 27. Udział mechanizmów epitranskryptomicznych w funkcjonowaniu granul stresowych (SG) u roślin uprawnych poddanych stresowi ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Dawid Kubiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 28. Rola lipoprotein i receptorów lipoproteinowych w przekazywaniu skutków traumy dziecięcej do mózgu i linii zarodkowej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ3

  Kierownik: Weronika Tomaszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Nierównoważne zespoły statystyczne: przypadek fluktuacji kondensatu w wielo-komponentowych i dipolowych kondensatach Bos...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST2

  Kierownik: Maciej Kruk

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 30. Wydłużenie czasu życia porowatych ferrytycznych stopów o wysokiej zawartości chromu przez pokrywanie ultra cienką warstw...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Damian Koszelow

  Politechnika Gdańska