Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 361 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Witkowski

  Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych

 2. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Po...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Szymon Wiśniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 3. Legitymizacja korporacji międzynarodowej: polityczne i społeczne strategie polskich firm w Afryce Subsaharyjskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Wąsowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 4. Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Mariusz Więckowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Osadnictwo epigraweckie w Polsce: materiały, chronologia, paleośrodowisko

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Wilczyński

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 6. Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Paweł Konieczka

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Tiolowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter - biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu Dsb Helicobac...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Dariusz Bartosik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 8. Mechanizmy wykonawcze w mikro-skali na bazie foto-responsywnych polimerów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Piotr Wasylczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. "Inhibicja fosfatazy tyrozynowej jako strategia uwrażliwiania na insulinę poprzez aktywację autofagii chaperonowej oraz ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Marycz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 10. Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Liste...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Zadernowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 11. Badania metod intensyfikacji procesów sorpcyjnych w modyfikowanych konstrukcjach złóż adsorpcyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jarosław Krzywański

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 12. Obrazowanie kierunkowości wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 13. Dynamika cyklu życiowego "żywego antybiotyku", Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobot...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 14. Nowa rola chloroplastów oraz PsbS-zależnego niefotochemicznego wygaszania zaabsorbowanej energii oraz regulonu LSD1 w re...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Stanisław Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Instytut Biologii

 15. Wpływ immobilizacji na aktywność metaboliczną oraz wrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne wybranych szczepów ba...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Urszula Guzik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 16. Mechanizmy usuwania neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) z naczyń krwionośnych: badania z zastosowaniem mikros...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kołaczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 17. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transfo...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Piotr Sobota

  Politechnika Wrocławska

 19. Polityka rynku pracy i dynamika zatrudnienia przed przejściem na emeryturę

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 20. Struktura D-modułów ekwiwariantnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jerzy Weyman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 22. Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z wnętrostwem psów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Marek Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 23. Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 24. Kopolimery amfifilowe polistyrenu i poliglicydolu o zróżnicowanej architekturze i ich sfunkcjonalizowane pochodne - synt...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Stanisław Słomkowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 25. Instytucje rynku pracy a cykl koniunkturalny: rola zagregowanego popytu

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 26. Prawo cywilne wobec sztucznej inteligencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Księżak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 27. Proteomiczna analiza interakcji białek wirusa Zika z jąderkowymi białkami komórek gospodarza.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Michał Dadlez

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 28. Rola sygnałowania purynergicznego w układzie krwiotwórczym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Mariusz Ratajczak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 29. Podejście analityczne w dynamice konforemnej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Świątek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 30. Bezpośrednie połączenia międzykomórkowe tunneling nanotubes (TNTs) w mikrośrodowisku białaczki; rola zmian metabolicznyc...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Piwocka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Badanie pochodzenia i użytkowania obsydianu w neolicie na terenie Polski

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dagmara Werra

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Nowe niestopowe nano-koniugaty metaliczne na nośnikach przestrzennych do procesów katalitycznej metanizacji i redukcji t...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jarosław Polański

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 33. Determinanty opodatkowania spadków i darowizn w ujęciu modelowym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Kudła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Poliaminy - nowy przełącznik metaboliczny starzenia liścia jęczmienia. Opracowanie molekularnej podstawy sieciowej regul...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Poszukiwanie Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach barionow powabnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Mariusz Witek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Niskocząsteczkowe narzędzia do badania lokalnego mikrośrodowiska białek

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jacek Kolanowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 37. Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profi...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Anna Piotrowska-Długosz

  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

 38. Badania nad możliwością wykorzystania matrycy roślinnej wzbogaconej w wapń w prewencji i terapii osteoporozy.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Anna Gramza-Michałowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 39. Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji w grupą w relacjach we...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 40. Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Lechosław Kuczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 41. Badanie frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektor...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Ewa Bulska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 42. Metody teoriomodelowe w logice oraz w podstawach matematyki i nauk empirycznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jeffrey Ketland

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 43. Mechanizmy polisemii w ujęciu porównawczym na podstawie analizy sieci leksykalnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marek Maziarz

  Politechnika Wrocławska

 44. DEUS ABSCONDITUS - DEUS REVELATUS. PROBLEM POZNAWCZEJ NIEDOSTĘPNOŚCI BOGA I JEGO ROZWIĄZANIA

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jacek Wojtysiak

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 45. Doktryna 'substantial compliance' i zasadność jej wprowadzenia w prawie spadkowym państw europejskich na przykładzie Pol...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Mariusz Załucki

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 46. Podejście systemowe do progresji i prognozy raka: Nowe modele i statystyki do analizy danych genomicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 47. Funkcjonalne materiały gradientowe - obliczenia statyczne i dynamiczne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Ryszard Buczkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 48. Rola czynników środowiskowych w utrzymaniu adaptacyjnej zmienności tempa życia u ssaczego holobiontu: badania oparte o e...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anni Hämäläinen

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 49. Dlaczego humaniści quattrocento musieli bronić jednostkowej nieśmiertelności?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Papiernik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 50. Poszukiwanie nowych mechanizmów terapii zaburzeń związanych z używaniem substancji uzależniających lub ze stresem

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Solecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej