Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 156 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Identyfikacja kluczowych determinantów genetycznych Staphylococcus aureus związanych z rozwojem zakażeń krwi.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marta Zapotoczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Rola mitochondrialnego peptydu MOTS-c w funkcjonowaniu trzustki i tkanki tłuszczowej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Sassek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 3. Zrozumienie ewolucji inteligencji spolecznej i komunikacji u dzikich naczelnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Roberts

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 4. Impregnacja próżniowa wspomagana ultradźwiękami - ocena wpływu ultradźwięków na efektywność procesu nasycania materiałów...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Dominik Mierzwa

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 5. Prawna struktura udostępniania wartości majątkowej. Prawo rzymskie a współczesne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Grzegorz Blicharz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Dynamiczne funkcje korelacji kwantowych modeli całkowalnych: w równowadze termodynamicznej i poza nią

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Miłosz Panfil

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Kataliza DNA: w poszukiwaniu odpowiedzi

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Maria Ponce Salvatierra

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 8. Badania strukturalne DNAzymów 8-17 i I-R2 metodami NMR

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Witold Andrałojć

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Metody implementacji postanowień prawa międzynarodowego do krajowego systemu materialnego prawa karnego.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominik Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 10. Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w podczerwieni (IR) oraz jej znaczenie w mikrośrodowisku r...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Tomasz Wróbel

  Uniwersytet Jagielloński, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

 11. W poszukiwaniu precyzji oszacowań efektów fizyki saturacji: produkcja cząstek i korelacje

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Tolga Altinoluk

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 12. Kategorie dokładne, abelowe i triangulowalne w algebrze i geometrii

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Bodzenta-Skibińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Przewidywanie metodami Ab-initio struktury i właściwości szkieletów (MOF-ów) do zastosowań sensorycznych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mihails Arhangelskis

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 14. Międzygeneracyjna ruchliwość społeczna a zdrowie: analiza danych podłużnych na poziomie indywidualnym w przekroju między...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Alexi Gugushvili

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Oparte na modelu adaptacyjno-predykcyjne sterowanie semi-aktywnych tłumików cieczowych poddanych nieznanym obciążeniom u...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Cezary Graczykowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 16. Chińskie Nowe Jedwabne Szlaki w Azji Centralnej - środki, strategie i aktorzy Inicjatywy Pasa i Drogi

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Elżbieta Proń

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 17. Zjawisko transferu energii między powierzchniową anteną a nieorganicznymi nanokryształami zawierającymi domieszki jonów ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Prorok

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Zastosowanie przewidywania struktur krystalicznych (CSP) i krystalografii NMR jako nowoczesnych narzędzi w określaniu st...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Marta Dudek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 19. Strukturalne aspekty doznań cielesnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Błażej Skrzypulec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Badanie rzadkich rozpadów jądrowych - podwójny rozpad gamma

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Ciemała

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wioleta Kucharska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 22. Wszystko złoto, co się świeci: Współczesny wymiar (nie)materialnego dziedzictwa bogactw kolonialnych na przykładzie lite...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marta Frątczak-Dąbrowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 23. Badania mechanizmów trawienia powierzchni stopu tytanu Ti6Al7Nb w plazmie na bazie fluoru

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Jędrzejczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 24. Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) - w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hanna Cygan

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 25. Aktywne chemicznie szkła jako potencjalne nośniki siarki do środowiska glebowego

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Justyna Sułowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 26. Ewolucja prawa do autorstwa wobec rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enha...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 27. Epifanie świętych w greckiej literaturze późnoantycznej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Doroszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 28. Pompowana Spektroskopia Brillouina: generowanie i detekcja hiperdźwięków w nanostrukturach dwuwymiarowych.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Bartłomiej Graczykowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 29. Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maria Szlawska

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Wojciech Kosior

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Potysz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 32. Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem w...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Giedyk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 33. Zwłóknienie czy senescencja- dlaczego brak aktywności transkrypcyjnej Nrf2 chroni jelito przed uszkodzeniami

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Aleksandra Piechota-Polańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 34. Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jerzy Łazor

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 35. Wpływ efektów nierównowagowych i termicznych na ewolucję Ciemnej Materii w plazmie Wczesnego Wszechświata

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Andrzej Hryczuk

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 36. Właściwe działania podgrup dyskretnych na przestrzeniach jednorodnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Bocheński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Struktury polimerowe z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi typu FBG

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Mieloszyk

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 38. Genomic consequences of artificial introduction, expansion and population replacement in the Trinidadian guppy

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Mateusz Konczal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 39. Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modifikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Szafran

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 40. Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr Tomasz Stefaniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Intuicyjne i racjonalne rozumowanie w prawie: początek nowej ery w nauce prawa

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Koszowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Regulacja mikroRNA-378 jako nowy sposób zwiększenia dojrzałości oraz potencjału terapeutycznego ludzkich kardiomiocytów ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jacek Stępniewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 43. Nowe polskie muzea historyczne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Kobielska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 44. Badanie wczesnego wszechświata przy pomocy fal grawitacyjnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Marek Lewicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Prawo podatnika do prywatności

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Drywa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 46. Spinowo-zależne efekty termoelektryczne w nanoskopowych układach hybrydowych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Piotr Trocha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 47. Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paweł Michałowski

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 48. Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewa Maj

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 49. Roślinny szlak biosyntezy histydyny: badania strukturalne i funkcjonalne jako wstęp do projektowania inhibitorów i aktyw...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Miłosz Ruszkowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Probabilistyczna metoda jednoczesnej estymacji różnych miar stateczności rozwiązań multistabilnych układów dynamicznych...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Brzeski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny