Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 111 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Źródła negatywnych stereotypów grup spostrzeganych jako nieprzyjazne - porównanie uprzedzeń anty-romskich i antysemickic...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: Mikołaj Winiewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Adekwatność wentylacji podczas oddychania w częstotliwości 0.1 Hz i jej wpływ na afekt i układ sercowo-naczyniowy.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Mikołaj Szulczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 3. Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Różnice w emocjonalności, aktywności oraz pamięci wynikające z odmiennych warunków bytowania na przykładzie czterech gat...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Zięba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Struktura ambiwalencji postaw wobec kobiet - Legitymizacja dyskryminacji płciowej i możliwości zmiany.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 6. Wpływ dystansu psychologicznego na postrzeganie zmian klimatycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Dyr

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 7. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 8. Reaktywne i proaktywne zbiorowe działanie

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Górska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 9. Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Rzeszutek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 10. Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tomalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 11. Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w interakcjach moralnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Świderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji: zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Andrzej Sokołowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli po...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kamil Imbir

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 15. Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Pluta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 16. Kobiecy Fenotyp Autyzmu i poznanie społeczne: międzypłciowe uwarunkowania neuropoznawczych mechanizmów teorii umysłu w z...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Golec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. Esencjalizm biologiczny a behawioralne wskaźniki postaw wobec przestępstw seksualnych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Łyś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 18. Negatywne emocje: wzmacniają czy hamują agresję w narcyzmie? Rola negatywnych emocji w regulacji narcystycznej agresji: ...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Oliwia Maciantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 19. Metapoznanie w problemowym graniu: rola motywacji, pragnienia dysocjacji i myślenia nałogowego

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD. Związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Święcicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 21. Wykonywanie programów a rozwiązywanie problemów: Dwa tryby przetwarzania informacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tytus Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 22. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 23. Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych: rola pamięci miejsca, przywiązania do miejsca, tożsamo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 24. Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Kawa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 25. Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Mirosław Kofta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 26. Neuronalne korelaty syndromu poznawczo-uwagowego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 27. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 28. Wczesne schematy dezadaptacyjne i cechy temperamentu - indywidualne predyktory objawów pourazowego zaburzenia stresowego...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Staniaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 29. Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych - analiza korpusów Child Language ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Banasik-Jemielniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 30. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dominika Maison

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 31. Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Oliwia Maciantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 32. Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 33. Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 34. Współzależności pomiędzy poziomem perfekcjonizmu, dynamiką stanu afektywnego a wykonaniem sportowym - analiza podłużna w...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Waleriańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 35. Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 36. Rola teorii spiskowych w służbie mobilizacji politycznej w procesach radykalizacji i uzasadniania systemu

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Babińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 37. Poznawcze konsekwencje gniewu jako stanu: Rola kierunku i intensywności motywacji

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Szymaniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 38. Podmiotowe uwarunkowania motywacji oraz poziomu wykonania w sportach wytrzymałościowych: Rola perspektywy czasowej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Pruszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Skrodzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 40. Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz pozi...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Waleriańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 41. Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne ? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Sekścińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 42. Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 43. Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Trzcińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 44. Dyskontowanie jako cecha: konstrukcja i walidacja Inwentarza Dyskontowania (ID), ze szczególnym uwzględnieniem badań nad...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Malesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 45. Poznawcza regulacja procesów związanych z antyspołecznymi cechami osobowości: rola inteligencji, pamięci roboczej i kont...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 46. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Winiewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 47. Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korela...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 48. Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: Natalia Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 49. Neuronalne korelaty związanych z wiekiem różnic w procesie rozwiązywania przetargu między eksploracją i eksploatacją śro...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Oleksy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 50. Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii