Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 369 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Proces dojrzewania organizmu, farmakogenetyka oraz metabolomika jako czynniki determinujące profil farmakokinetyczny i f...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Wiczling

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Nanopęcherzyki tlenu wrażliwe na ultradźwięki: zastosowanie w terapii nowotworów i obrazowanie in situ elektronowym rezo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Martyna Elas

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Triazynowe ligandy receptora serotoninowego 5-HT6 - nowa perspektywa w terapii współczesnych chorób cywilizacyjnych OUN...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Handzlik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Opracowanie metody optymalizacji dawkowania leków przeciwbólowych stosowanych jako terapia skojarzona bólu neuropatyczne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kinga Sałat

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 5. Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje "terapii szokowej" na poziomie indywidualnym.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 6. Układy samoorganizujące na bazie surfaktantów polimerycznych i formulacji lipidowych, charakterystyka oraz zastosowanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Żaneta Anna Kołodziejska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 7. Identyfikacja krytycznych szlaków metabolicznych centralnego układu nerwowego w patofizjologii uzależnienia od opioidów....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Piotr Suder

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 8. Olejki eteryczne, propolis oraz nanocząstki srebra i miedzi jako alternatywa lub czynnik wspomagający dla konwencjonalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Magdalena Gucwa

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 9. Rola wybranych substancji przeciwnowotworowych transportowanych metodą elektropermeabilizacji do komórek wrażliwych i op...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Barbara Weżgowiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 10. Wpływ ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej u chorych z ciężką seps...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Ilona Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 11. Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek up-konwertujących oraz badanie mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu z nan...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bożena Sikora

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 12. Strukturyzowane nanoemulsje, jako funkcjonalne i biokompatybilne nanonośniki hybrydowych fluoroforów

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Urszula Bazylińska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 13. Wpływ mikrośrodowiska szpiku kostnego na regulację translacji BRCA1 w komórkach białaczkowych; rola w inwazyjności i opo...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paulina Podszywałow-Bartnicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 14. Eksperymentalny model nowej generacji do badań farmakologicznych czerniaka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 15. Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwbiu pajęczym....

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Hanna Dams-Kozłowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 16. Nowe dualne inhibitory PDE4 i PDE7 w grupie pochodnych puryny i deazapuryny - perspektywa dla terapii chorób o podłożu a...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 17. Nowe metody badania mechanizmu działania fotouczulaczy in vitro and in vivo

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marek Arkadiusz Murias

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 18. Szlaki naprawy DNA uczestniczące w oporności na terapię fotodynamiczną oraz jako potencjalny cel terapeutyczny

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 19. Wykorzystanie chemicznie modyfikowanych oligonukleotydów antysensownych w eksperymentalnej terapii Dystrofii Miotoniczne...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Ewa Agnieszka Stepniak-Konieczna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 20. Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mit...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab.n.med. Robert Piotr Strosznajder

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 21. Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Gola

  Instytut Psychologii PAN

 22. Opracowanie inteligentnego farmakologicznego preparatu inhalacyjnego z możliwością kierowanej akumulacji i aktywnego uwa...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 23. Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy zastosowaniu wysokoprzepustowego...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Artur Stokłosa

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 24. Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotowrowych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Okrój

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 25. Nowe gwieździste nośniki polimerowe do transportu kwasów nukleinowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Kowalczuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 26. Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosens...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Adam Rak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 27. Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w komórkach raka tarczyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marta Elżbieta Kotlarek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 28. Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów USP2 stosowanych w ukierunkowanej nietoksycznej terapii przeciwn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr Tadeusz Andrzej Holak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 29. Nowe nośniki leków w celowanej terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Artur Piotr Terzyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 30. Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maciej Leszek Kozak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 31. Aktywność przeciwnowotworowa pochodnych tiosemikarbazonu

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Dominika Mrozek-Wilczkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 32. Rola enzymu 2,3-dioksygenazy indoloaminy w indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom n...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Angelika Muchowicz

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 33. Charakterystyka fizykochemiczna cyklodekstryn dostosowanych do pH-zależnej terapii celowanej lekami antracyklinowymi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Renata Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Rola obwodowych receptorów kanabinoidowych CB2 w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Starowicz-Bubak

  Instytut Farmakologii PAN

 35. Mechanizmy fotodestrukcji i fotostabilizacji: od pojedynczych cząsteczek do materiału biologicznego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 36. Aktywnosc ukladu opioidowego w patogenezie i terapii chorob zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wydział Lekarski

 37. Badania biologicznej aktywności wybranych kwasów aminometylidenobisfosfonowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Nasulewicz-Goldeman

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 38. Komórkowe i molekularne mechanizmy działania kompleksów dendrymerów PPI z lekami przeciwnowotworowymi - analogami nukleo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Teresa Klajnert

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magda Rybicka

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 40. Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Piekarowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 41. Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Olga Mazuryk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 42. Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Jakub Marszałek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

 43. Modyfikowane pochodne chlorofili i ich hybrydowe koniugaty z RNA dla współczesnej fotomedycyny

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Michał Kotkowiak

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 44. Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewle...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magda Rybicka

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 45. Metody analizy wrażliwościowej w badaniu układów biologicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Śmieja

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 46. Matematyczne modelowanie propagacji fali pulsu dla celów diagnostyki sercowo-naczyniowej u pacjentów hemodializowanych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waniewski

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 47. Wydajność detektorów luminescencyjnych na protony dla pomiarów dawki promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi oraz w ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Paweł Stanisław Bilski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 48. Nanocząstki złota, siarczku złota pokrytego złotem i tlenku tytanu modyfikowanego tellurem jako nośniki At-211 w celowan...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Józef Bilewicz

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 49. Endogenne inhibitory enkefalinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorob ukladu pokarmoweg...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 50. Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy c...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Tadeusz Małecki

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum