Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 211 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Jan Chróst

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Ewolucja i historyczna dynamika zasięgów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych ende...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Ronikier

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 3. Zastosowanie metod systematyki "nowej generacji" w delimitacji gatunków i odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodzi...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Szpila

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Sterylne porosty skorupiaste neotropikalnych ekosystemów leśnych jako źródło ukrytej różnorodności genetycznej - innowac...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Martin Kukwa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 5. Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmow...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dries Pieter Jan Kuijper

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 6. Odtwarzanie dobrze rozwiązanych relacji filogenetycznych w rzędzie papug Psittaciformes w oparciu o wiele markerów jądro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) archipelagu Svalbard na tle zmian klimatu i teorii biogeografii wysp...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 8. Ocena efektu odbudowy łąk trawy morskiej na funkcjonowanie ekosystemu wód przybrzeżnych południowego Bałtyku. (FitFood)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Emilia Katarzyna Jankowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów występujących w otoczeniu pokładów soli (Wieliczka)

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Weronika Goraj

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 10. Różnorodność abysalnych obunogów regionu Kurylsko-Kamczackiego (AmphiKuK)

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Maria Jażdżewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnych...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Banasiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 12. Mikrobiologiczny rozkład antybiotyków oraz ich wpływ na funkcjonalną, strukturalną i genetyczną różnorodność zespołów mi...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Mariusz Cycoń

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 13. Rola dioksygenaz zależnych od żelaza i oksoglutaranu w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stresy środowiskowe oraz w reg...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Ihnatowicz

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 14. Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji ge...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 15. Prąd Benguelski jako bariera hydrologiczna dla ciepłolubnych gatunków morskich okrzemek bentosowych (Bacillariophyceae) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Przemysław Jerzy Dąbek

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 16. Czy w krajobrazie rolniczym występuje efekt rozcieńczenia? Eksperyment terenowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Dudek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 17. Rekonstrukcja działalności gospodarczej wczesnośredniowiecznych społeczności ludzkich w oparciu o badania zmian kopalnyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Grzegorz Skrzyński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 18. W poszukiwaniu centrów różnorodności gatunkowej grzybów ektomykoryzowych w ekosystemach leśnych: badania zbiorowisk grzy...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ludwika Rudawska

  Instytut Dendrologii PAN

 19. Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu - odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bogusława Maria Łęska

  UNIWERSYTET IM. A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 21. Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycz...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Judyta Strakowska

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 22. Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie do badania molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Elżbieta Siwińska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 23. Rewizja europejskich gatunków mszyc z rodzaju Eulachnus Del Guercio, 1909 (Hemiptera: Aphididae: Lachninae).

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mariusz Kanturski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 24. Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca, relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Sabina Toruńczyk-Ruiz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 25. Wpływ fragmentacji grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum na różnorodność porostów epifitycznych grabu Carpinus betu...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Olga Szydłowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 26. Roztocze z rodziny Ameroseiidae (Acari; Mesostigmata) wybranych ekosystemów leśnych Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Ewa Marzena Teodorowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

 27. Międzygatunkowe zależności w koloniach pszczół samotnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Justyna Ewa Kierat

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Dynamika występowania cyjanofagów i ich gospodarzy w dwóch polskich zbiornikach zaporowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Grażyna Jaskulska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Kriokonity - unikatowe siedliska dla niesporczaków. Jak ekosystemy tundrowe wpływają na zgrupowania niesporczaków (Tardi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 30. Uwarunkowania adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Iwona Anna Kubica

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 31. Różnorodność, specyficzność żywicielska i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach: innowacyjne stu...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Adam Grzegorz Flakus

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 32. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania właściwości prozdrowotnych różnych odmian i nowych tetraploidalnych klonów ziemn...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Keutgen

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

 33. Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschod...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogumiła Ewa Jędrzejewska

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 34. Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach step...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Iwona Dorota Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 35. Opracowanie filogenezy rodzajów Perisama i Callicore (Lepidoptera, Nymphalidae) z megaróżnorodnych obszarów Andów, z zas...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Aleksandra Zubek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 36. Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Justyna Małgorzata Drewnowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 37. Różnorodność ruchomych elementów genetycznych i ich rola w biologii, adaptacji oraz ewolucji antarktycznych szczepów bak...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Jacek Dziewit

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Mokradła Pamiru Wschodniego:występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania._x000D_

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bożena Suska-Malawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. Czy rozmiar jest aż tak ważny? Kompleksowa analiza struktury wielkościowej planktonu w europejskiej Arktyce w dobie ocie...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Ada Błachowiak-Samołyk

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ada Wróblewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 41. Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Rakowska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 42. Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wy...

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 43. Charakterystyka mechanizmu molekularnego warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na ziemniaku

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marta Potrykus

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 44. Czynniki kształtujące bogactwo gatunkowe awifauny w mozaice górskich lasów deszczowych Zachodniej Afryki

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Magdalena Wiśniewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 45. Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na proces zapylania roślin kwiatowych przez owady

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dawid Andrzej Moroń

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 46. Bioróżnorodność, struktura i funkcjonowanie zespołów bentosowych w zmieniających się ekosystemach północnego Morza Berin...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Paweł Tomasz Koperski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. Morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej a jakość układu immunologicznego człowieka

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zbigniew Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 49. Mechanizmy i tempo spontanicznej regeneracji zbiorowisk leśnych po zaburzeniach wywołanych przez wiatr

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Szwagrzyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 50. Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Borkowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych