Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 37 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena właściwości przeciwnowotworowych tiocukrów

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Katarzyna Sarnik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Przestrzenna organizacja zespołów komórek płciowych i ich losy w jajnikach dwóch gatunków niesporczaków (Tardigrada)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Małgorzata Hyra

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Rola kwasu lizofosfatydowego (LPA) i sfingozyno-1-fosforanu (S1P) oraz ich receptorów w procesie proliferacji, migracji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Sztachelska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 4. Polimorfizmy genow naprawy DNA OGG1, APE1 i PARP1 a wzrost i apoptoza komórek

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. Rola RNazy MCPIP1 w proliferacji i różnicowaniu ludzkich pierwotnych keratynocytów

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Piotr Konieczny

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 6. Rybozyd kinetyny i jego pochodne - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Eliza Sylwia Wyszko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Badanie synergistyczngo hamowania proliferacji komorek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibit...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Maria Wanda Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 8. Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwn...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Jolanta Dzierzbicka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 9. Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów meta...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 10. Poszukiwanie nowych mechanizmów hamowania proliferacji komórek nowotworowych przez naturalne substancje pochodzenia rośl...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Lewińska

  Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 11. Modyfikacja adhezji i proliferacji komórek nowotworu pęcherza moczowego o różnym stopniu inwazyjności za pomocą podłoży ...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Raczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakc...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Robert Malinowski

  Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 13. Modelowanie aktywności transpozonów indukowanej stresem

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Anna Barbara Gambin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Wpływ elektroterapii na proliferacje komórek nowotworowych w badaniach in vitro

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marzena Jaworska-Pełczyńska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 15. Wpływ BDE-47 i jego hydroksylowanych metabolitów na wybrane parametry związane z progresją nowotworu jajnika.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Paulina Karpeta

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii

 16. Wpływ białka S100A6 na wzrost i różnicowanie naskórka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Graczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Analiza udziału Pax7 w regulacji proliferacji różnicujących zarodkowych komórek macierzystych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Areta Magda Czerwińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 18. Molekularne mechanizmy rozwoju i remodelingu jajowodu ptaków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Hrabia

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 19. Możliwy udział zmian aktywności systemu kalpainy-kalpastatyny w procesach starzenia się ludzkich limfocytów T - porównan...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Maciej Witkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydzial Lekarski

 20. Czy wyciągi pozyskiwane z Epilobium sp. mogą hamować proliferację komórek prostaty LNCaP poprzez wpływ na aktywność acet...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Karolina Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 21. Rola rodziny mikroRNA-15, metabolizmu komórkowego oraz hipoksji w proliferacji kardiomiocytów uzyskanych z ludzkich indu...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Mateusz Dawid Jeż

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 22. Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Karolina Kowalik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 23. Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Małgorzata Billert

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 24. Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych hybrydowych związków zawierających s...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Angelika Agata Długosz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 25. Na straży cyklu komórkowego: rola HO-1 w proliferacji HSC

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Monika Żukowska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 27. Przeciwnowotworowe działanie młodych pędów kapusty głowiastej czerwonej (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) wzglę...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Mariola Katarzyna Drozdowska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 28. Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Teresa Marcinkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 29. Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w raku nerkowokomórkowym typu jasn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Rodzik

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 30. Rola apeliny i chemeryny w wybranych aspektach progresji nowotworu jajnika z wykorzystaniem modelu dwu- i trój-wymiarowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Marta Hoffmann

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 31. Szybki solwer izogeometrycznej metod elementów skończonych jako kluczowy moduł systemu supermodelowania proliferacji now...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 32. Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Edyta Proniewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 33. Odżywcze nano-tratwy i węglowe nisze jako modulatory proliferacji, różnicowania i potencjalnego formowania pseudo-tkanki...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Sawosz Chwalibóg

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 34. Budowa i funkcja neoglikanów w komórkach czerniaka ludzkiego. Identyfikacja glikozylotransferazy zaangażowanej w syntezę...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Dorota Anna Hoja-Łukowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 35. CacyBP/SIP jako nowa fosfataza w ścieżkach przekazywania sygnału związanych z proliferacją i różnicowaniem komórek...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 36. Badanie wpływu ekspresji genu CRNDE oraz jego nowo odkrytego produktu białkowego na wybrane aspekty procesu nowotworzeni...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Balcerak

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 37. Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych alfa-metyleno-delta laktonów w wybranych liniach komórkowych...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Gach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski