Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ wahań kredytu na wzrost produktywności

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Brzozowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Środowiska depozycji podczas zdarzenia wczesny Alum (wczesny karbon) na południowym szelfie Laurussii w świetle zintegro...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Rakociński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 3. Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w r...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Mariusz Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 4. Wahania produktywności wód powierzchniowych północnego Atlantyku podczas ekstremalnych wahań klimatycznych we wczesnym p...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jakub Witkowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 5. Badania dynamicznej nieefektywności i zmiany dynamicznej produktywności. Analiza w europejskich przedsiębiorstwach przem...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Magdalena Maria Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 6. Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu produktywności kapitału ludzkiego w oparciu o opasowanie człowiek-organiz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Maria Wojtczuk-Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 7. Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 8. Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Andrzej Paweł Pisulewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 9. Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Włodzimierz Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Networking a produktywność badawcza pracownika naukowego w naukach o zarządzaniu

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Mitręga

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 11. Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Interdyscyplinarne badania nad genezą, właściwościami, rozprzestrzenieniem i wartością siedliskową gleb płowych zaciekow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kabała

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 13. Oszacowanie produktywności mezozooplanktonu z szelfu zachodniego Spitsbergenu na podstawie analizy rozkładu wielkości i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Emilia Małgorzata Trudnowska

  Instytut Oceanologii PAN

 14. Strukturalne uwarunkowania zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w regionach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Józef Staniszewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 15. Modele transferu wiedzy w rolnictwie a efekty produkcyjne gospodarstw rolnych - ujecie przestrzenne

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Konrad Łukasz Czapiewski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Potencjał akumulacyjny dwutlenku węgla torfowisk mszarnych w kontekście zmian właściwości optycznych atmosfery i klimatu...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Heronim Chojnicki

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 17. Wpływ zmian klimatycznych na produktywność populacji ptaków: meta-analiza

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Lucyna Izabela Hałupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 18. Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Aleksandra Basińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 19. Rola innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni regionalnej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Kijek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

 20. Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE z uwzględnieniem relacji zasobowych i produktywności czynników wytwórczy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Kryszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 21. Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Magdalena Maria Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 22. Struktura wielkościowa biomasy i produkcja wtórna - odpowiedź bentosu na zmienność warunków środowiskowych w wodach przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii PAN

 23. Analiza wzrostu gospodarczego i produktywności w Unii Europejskiej z wykorzystaniem bayesowskich modeli granicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kamil Włodzimierz Makieła

  POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 24. Rekonstrukcja wahań produktywności wód powierzchniowych w strefie tropikalnej i okołobiegunowej na przełomie eocenu i ol...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jakub Witkowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 25. Reakcja fluorescencji indukowanej promieniowaniem słonecznym oraz fotosyntezy roślinności torfowiska na stres wywołany s...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Radosław Tomasz Juszczak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 26. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produktywność. Empiryczna weryfikacja koncepcji warunkowego modelu przyczynowo sku...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Liwiusz Wojciechowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych