Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 36 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Ciochoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 2. Nanoczujniki do wykrywania jonów wykorzystujące efekt powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Badania stabilności środowiskowej nanokompozytów biopolimerowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 4. Pomiary lepkości ultracienkich warstw: optymalizacja metody badawczej (NANOVISC)

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Michałowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 5. Nanocząstki złota, siarczku złota pokrytego złotem i tlenku tytanu modyfikowanego tellurem jako nośniki At-211 w celowan...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 6. Synteza hybrydowych nanomateriałów typu grafen/nanocząstki metali o kontrolowanych parametrach strukturalnych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wiktor Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Rola nanocząsteczek srebra w regulacji poziomu oraz modulacji aktywności białek zaangażowanych w sekrecję beta - amyloid...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mariusz Żuberek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Detekcja gazów czujnikami rezystancyjnymi wykonanymi w nanotechnologii

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Smulko

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 9. Metrologia sił oddziaływań molekularnych z zastosowaniem elektromagnetycznie aktuowanych układów mikrosystemowych - MetM...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 10. Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych - badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzący...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 11. Kwantyfikacja i optymalizacja ciągłego procesu otrzymywania nanocząstek metali i ich kompozytów w polu mikrofalowym na p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Dzido

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 12. Wysokorozdzielcze badania właściwości cieplnych nanostruktur metodami skaningowej mikroskopii termicznej bliskiego pola ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Wielgoszewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 13. Samoorganizacja sfunkcjonalizowanych nanocząstek na granicy międzyfazowej dwóch płynów.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Winkler

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 14. Ustalenie istoty wpływu jednowymiarowych materiałów nanostrukturalnych na strukturę i własności nowo opracowanych funkcj...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 15. Nanocząstki rdzeń-powłoka - od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Tomanek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu....

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr Bartosz Grzybowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 17. Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Puzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 18. Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilaktyce chorób przyzębia poprzez o...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ewelina Barcińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 19. Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniu in-situ indukowanych temperaturą zmian struktury pojedyncz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Kaleta

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 20. Badania mechanizmu bezdodatkowego spiekania nanoproszków azotków metalicznych - od syntezy do kompozytowej nanoceramiki...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Janik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 21. Autologiczne komórki pochodzenia miogennego od pacjentów dystroficznych poddane korekcie genetycznej i zasocjowane z bio...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kurpisz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 22. Drug delivery and activation system with DNA origami robotics

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Yusuke Sakai

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 23. Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jan Sobieski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 24. Redukcja kryształów SrTiO3 i TiO2: wpływ modyfikacji wiązką jonową i wygrzewania na właściwości elektronowe i struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Dominik Wrana

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Zewnętrzne i wewnętrzne efekty skali oraz ich sprzężenie w pojedynczych kryształach oraz materiałach nanokrystalicznych ...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Dariusz Jarząbek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 26. Badanie mechanizmu regulacji rozmiaru nanocząstek ZnO otrzymywanych w mikrofalowej syntezie solwotermalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jacek Wojnarowicz

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 27. Immunomodulujące właściwości nanosystemów zawierających substancje aktywne błonowo oraz ich potencjał w terapii nowotwor...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Ewelina Piktel

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 28. Modelowanie i optymalizacja oddziaływań wirowych wektorowych wiązek optycznych z planarnymi strukturami plazmonowymi

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Nasalski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 29. Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożyw...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Baś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 30. Wytwarzanie i badanie nanostruktur spintronicznych wykorzystujących oddziaływanie spin-orbita pod kątem dynamiki indukow...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Witold Skowroński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 31. Analiza dynamiki mikrofalowego nanooscylatora zasilanego spinowo spolaryzowanym prądem w niejednorodnym zmiennym polu ma...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jakub Chęciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 32. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna dwufunkcyjnych nanomateriałów luminescencyjno-plazmonicznych o strukturze typu...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Runowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 33. Biokoniugaty multimodalnych nanocząstek dla celowanej alfa terapii i lokalnej hipertemii. Synteza, badania stabilności i...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Edyta Cędrowska

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 34. Nanourządzenia spintroniki bazujące na magnetycznych złączach tunelowych o niskim poborze mocy - dynamika magnetyzacji i...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Marek Frankowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 35. Promieniowanie z zakresu "okna wodnego" do nano-obrazowania obiektów biologicznych i trójwymiarowej rekonstrukcji gęstoś...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Wachulak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, Instytut Optoelektroniki

 36. Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał dla bionanotechnologii

  Konkurs: SYMFONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski

  Instytut Biologii Medycznej PAN