Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1472 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza fizyko-chemiczna procesu wymiany masy w modelowych układach złożonych z wybranych surowców roślinnych oraz roztw...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Lech

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 2. Satelitarna ocena zachmurzenia nad Polską wraz z szacunkiem atmosferycznych strumieni promieniowania

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Kotarba

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 3. Wpływ czynników matczynych i genetycznych na zachowania potomstwa oraz transkryptom łożyska w mysich modelach autyzmu...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Silvestre Sampino

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 4. Modulacja mitochondrialnego ruchu wapnia u mutanta pink1 danio pręgowanego będącego modelem choroby Parkinsona

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Smijin Soman

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 5. Identyfikacja kolistych RNA oraz białek uczestniczących w ich biogenezie u modelowej rośliny, Arabidopsis thaliana

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Philips

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 6. Rewolucja konsumpcyjna w Polsce

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Zalewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 7. Przekrojowy model wyceny aktywów dla globalnych rynków akcji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 8. Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 9. Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej i rozbudowanego dwufazowego modelu matematycznego silnika synchronicznego z magne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Piotuch

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 10. Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SMT

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Agnieszka Zbrzezny

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 11. Metody projektowania topologii sieci kamer do celu re-identyfikacji i śledzenia obiektów w oparciu o modelowanie zachowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Karol Lisowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 12. Ślepe podpisy i elektroniczne dokumenty tożsamości

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Lucjan Hanzlik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Zastosowanie modeli generacyjnych i dyskryminacyjnych uczenia maszynowego do automatycznej korekty błędów gramatycznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Roman Grundkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Modelowanie struktur 3D i dynamiki kompleksów RNA z jonami metalu, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia się niekanoni...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dorota Niedziałek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Dynamika silnie skorelowanych gazów bozonowych na sieciach optycznych z relatywistyczną dyspersją

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Adam Sajna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 16. Rozpad beta w jądrach atomowych z zastosowaniem do testowania Modelu Standardowego teorii cząstek elementarnych w oblicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Maciej Konieczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 17. Badanie długożyciowej luminescencji i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształów halitu (soli kamiennej) ze złóż polskic...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Biernacka

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 18. Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Włodzimierz Strus

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 19. Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogo...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Karina Wilgan

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 20. Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistoryczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podkładek zarodkowania heterogenicznego w stopach heterofazowych w ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Lelito

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 22. Wpływ ligandów nikotynowych receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy poznawcze i zachowania socjalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Potasiewicz

  Instytut Farmakologii PAN

 23. Nowy model homologiczny receptora H3 histaminowego - budowa, oddziaływanie z ligandami

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jakub Jończyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 24. Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Kędzierska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 25. Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe....

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paulina Bednarz-Łuczewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 26. Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Sadowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 27. Patofizjologiczne konsekwencje N-homocysteinylacji histonów w hiperhomocysteinemii spowodowanej niedoborem CBS

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Izabela Bielińska

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 28. Tlenek węgla (CO) jako fizjologiczny czynnik gastroprotekcyjny i modulujący aktywność enzymów szlaku syntezy siarkowodor...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi - analizy in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Czaplińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 30. Identyfikacja elementów regulatorowych i czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za różnice w transkrypcji genów pom...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Bednarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Rola cyklu komórkowego w regulacji polimerazy eta w odpowiedzi na promieniowanie UV w modelowych komórkach S. cerevisiae...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Michał Płachta

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 32. Badanie neuronalnych mechanizmów interakcji pomiędzy czytaniem wzrokowym oraz dotykowym jako szansa weryfikacji klasyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Bola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 33. Rozszerzenie Motywacyjnego Modelu Pozytywnych Interwencji: reakcje fizjologiczne związane z wyrażaniem wdzięczności i ic...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jolanta Enko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 34. Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demok...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Zgiep

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 35. Inflacja bazowa w polityce pieniężnej - analiza w świetle modelu DSGE

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 36. Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Alina Wróblewska

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 37. Wpływ resztkowych naprężeń cieplnych na proces pękania i wybrane właściwości mechaniczne kompozytów metalowo-ceramicznyc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Basista

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 38. Wieloskalowe, fraktalne modele chemo-higro-termo-mechaniczne do analizy i prognozowania trwałości kompozytów cementowych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 39. Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia teoretycznych podstaw symulacji procesu wst...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Dańko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Wydział Odlewnictwa

 40. Rola białka CacyBP/SIP w zaburzeniu ubikwitynacji beta-kateniny u myszy YAC128, modelu choroby Huntingtona

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Czeredys

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 41. Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr inż. Sławomir Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 42. Teoretyczne modelowanie efektu rozpuszczalnika w cieczach jonowych: model jawnego rozpuszczalnika

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 43. Modernistyczne modele przeładu literackiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

  Instytut Badań Literackich PAN

 44. Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych ma...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 45. Model rekombinacji nośników w silnie wzbudzonych kwantowych strukturach azotkowych z falowodem.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Perlin

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 46. Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Cieplak

  Instytut Fizyki PAN

 47. Oddziaływania silne z małą liczbą aktywnych stopni swobody w ramach chromodynamiki kwantowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Szczurek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 48. Naturalne i nienaturalne teorie Ciemnej Materii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Olechowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 49. Badanie wieloskładnikowej ciemnej materii w kontekście poszukiwań fundamentalnej teorii oddziaływań elektrosłabych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Grządkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 50. Model migracji pustki w górotworze naruszonym, generującej deformacje nieciągłe na powierzchni terenu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Malinowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska