Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 37 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Korzystne połączenie: rutenowe katalizatory reakcji metatezy olefin zawierające bogate w elektrony ligandy

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Karol Grela

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. HYDRA. Od wydajnych magazynów wodoru w fazie stałej do nowych wieloskładnikowych i kompozytowych materiałów funkcjonalny...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 3. Nowe podejście do syntezy optycznie czystych polihydroksylowych pochodnych dekaliny i hydrindanu

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Malik

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 4. Połączenie reakcji dynamicznego rozdziału kinetycznego i reakcji metatezy jako nowoczesna metoda syntezy związków enancj...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Brodzka

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 5. Badanie mechanizmu transportu jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Hanna Jaroszek

  Instytut Nowych Syntez Chemicznych

 6. Badanie metatezy olefin w 2-metylotetrahydrofuranie, jako jednym z nowych rozpuszczalników przyjaznych środowisku.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Smoleń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Selektywna metoda katalitycznej redukcji wiązania podwójnego węgiel-węgiel i jej zastosowanie w sekwencji z metatezą ole...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Grela

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 8. Reaktywność sililoacetylenów w obecności rutenowych katalizatorów metatezy olefin

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Beata Powała

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 9. Karbenowe kompleksy rutenu zawierające czwartorzędowe grupy aminowe jako efektywne katalizatory metatezy. Wpływ rodzaju ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Bieniek

  Apeiron Synthesis Sp. z o. o.

 10. Nowe katalizatory metaloorganiczne i/lub organokatalizatory oparte na połączeniach ze stereogenicznym hyperwalentnym lub...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 11. Logiki pozycyjne - metateoria i zastosowania

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr hab. Marcin Tkaczyk

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 12. Nowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w rutenowych katalizatorach metatezy - projektowanie, modelowanie, synteza, an...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

 13. Wpływ ultradźwięków i promieniowania mikrofalowego na reakcję metatezy olefin w wodzie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Gułajski

  Apeiron Synthesis S.A.

 14. Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii.

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Grela

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 15. Nowe N-chelatujące katalizatory metatezy olefin, synteza i zastosowanie.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Szwaczko (Glegoła)

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 16. Reakcje multikomponentowe, metatezy oraz biotransformacje jako użyteczne narzędzia w syntezie peptydomimetyków o aktywno...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Szymon Kłossowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 17. Karbenowe kompleksy rutenu zawierające ugrupowanie chinonowe jako katalizatory reakcji metatezy przeciwdziałające izomer...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Kajetanowicz

  INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

 18. Nowa klasa uśpionych rutenowych katalizatorów metatezy olefin - synteza, struktura, reaktywność i aktywność katalityczna...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Pietraszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 19. Funkcjonalizacja cząsteczek POSS® (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes) za pomocą metatezy krzyżowej olefin.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Justyna Czaban

  INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

 20. Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 21. Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięcie...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Karol Grela

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Młodzikowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 23. Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmi...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Kowalska

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Katenany jako nowe narzędzia do stereoselektywnej katalizy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 25. Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Kajetanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 26. Nowe perspektywy metatezy olefin: metaloorganiczne helisy z achiralnych substratów

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 27. Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowot...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Kobielak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 28. Sole anionu [BH3NH2BH2NH2BH3]- jako prekursory regularnego azotku boru i przewodniki jonowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Rafał Owarzany

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 29. Nowe perspektywy metatezy alkinów - opracowanie zoptymalizowanych wieloskładnikowych układów katalitycznych opartych na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Maciej Zaranek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 30. Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 31. Metateza w syntezie związków aromatycznych - ogólne podejście i synteza docelowa

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Mariusz Kędziorek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 32. Synteza materiałów 3D opartych na grafenie przy użyciu reakcji metatezy olefin.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Samanta Witomska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 33. Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechaniz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Handzlik

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 34. Metateoria systemów tablicowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jarmużek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 35. Synteza nowych katalizatorów metatezy ze zmodyfikowanymi karbenowymi ligandami N-heterocyklicznymi

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agnieszka Hryniewicka

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 36. Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Kobielak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 37. Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-heterocyklicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Malinowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny