Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 145 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synteza, struktura, rozkład gęstości elektronowej oraz aktywność biologiczna (-)-cytyzyny, jej soli i nowych pochodnych...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maciej Kubicki

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Nowy model kontaktu ciał opisywanych modelami wyższego rzędu i jego implementacja numeryczna

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Maciej Jakub Lewandowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 3. Synteza i badania zgięto-rdzeniowych materiałów ciekłokrystalicznych pochodnych 6-oksowerdazylu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Paweł Jasiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 4. Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Małgorzata Maria Śliwińska-Bartkowiak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 5. Wykorzystanie samoorganizujących się bipolarnych polimerów w tranzystorach polowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Leszek Mateusz Mazur

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 6. Badanie mechanizmów spontanicznego łamania symetrii chiralnej w materiałach ciekłokrystalicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Lech Waldemar Longa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Badania magneto-optyczne dynamiki kompleksów ekscytonowych w dwuwymiarowych kryształach halogenków metali przejściowych...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Leszek Krzysztof Bryja

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 8. Randomiczna akcja laserowa w wybranych układach organicznych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Lech Sznitko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 9. Femtosekundowa spektroskopia w podczerwieni wodnych roztworów polimerów

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Pastorczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Układy optyki zintegrowanej w nowych strukturach i materiałach ciekłokrystalicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr Katarzyna Rutkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 11. Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katarzyna Pogoda

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Hybrydowe materiały fotoaktywne na bazie ciekłych kryształów i nanocząstek

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Matczyszyn

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 13. Ciekłokrystaliczne przetworniki z nanostrukturami metamateriałowymi o przestrajalnych parametrach w zakresie bliskiej po...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Rafał Kowerdziej

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 14. Nowe materiały typu metal - dielektryk na bazie kwarcu i metali szlachetnych na zakres THz

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Rafał Kowerdziej

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 15. Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Paweł Marian Czaja

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 16. Symulacje numeryczne dużych odkształceń plastycznych przy pomocy modeli plastycznego płynięcia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Minakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 17. Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Pawlak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 18. Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karol Michał Pożyczka

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 19. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Scyntylatory na bazie złożonych tlenków w rożnych formach krystalicznych: porównawcze badania luminescencji oraz procesó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Zorenko Yuriy

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 21. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Maciej Krawczyk

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 22. Synteza i fizykochemia foto-przełączalnych, ciekłokrystalicznych materiałów hybrydowych zbudowanych z nanocząstek złota ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Monika Zep

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Układy zawierające pochodne akrydynowe/aminoakrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe - synteza, struktura krystali...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Artur Sikorski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 24. Badanie fizycznych mechanizmów zarodkowania, wzrsotu i agregacji węglanu apatytu i struwitu w kontekście powstawania inf...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jolanta Prywer

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 25. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Zemła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Związki pi-aromatyczne na płaszczyznach hiperbolicznych. Synteza i samoorganizacja

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 27. Dynamika osiowosymetrycznych cząstek koloidalnych w obecności ścianki

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Lisicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Metalomezogeny modyfikowane ugrupowaniami elektronoakceptorowymi i elektronodonorowymi służące do funkcjonalizacji powie...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Paulina Krzyczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 30. Mechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karolina Anna Mikulska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. Wpływ domieszek funkcjonalnych na wybrane właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznej fazy antyferroelektrycznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Przemysław Stanisław Morawiak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 32. Realizacja bramki logicznej w chiralnym nematycznym ciekłym krysztale o geometrii klina

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr Urszula Anna Laudyn

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 33. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo.W kierunku nowego mikroskopowego ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 34. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 35. Wpływ warunków brzegowych na samoorganizację

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jakub Aleksy Pękalski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 36. Somoorganizacja i dynamika cząstek oddziałujących potencjałem przyciągającym na krótkich i odpychającym na długich odleg...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jakub Aleksy Pękalski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 37. Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych mat...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 38. Badanie własności struktur supramolekularnych - rola wiązań molekularnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 39. Samorzutna agregacja w układach amfifilowych i koloidalnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 40. Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grzybowska

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 41. Magnetyczne, fotomagnetyczne i strukturalne badania ciekłokrystalicznych rodników

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Jacek Szczytko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 42. Organiczne materiały półprzewodnikowe oparte o ciekłokrystaliczne rodniki werdazylowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 43. Analiza zjawiska slow light w dwuwymiarowych kryształach fotonicznych z liniowym defektem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Adrian Sebastian Zakrzewski

  Politechnika Wrocławska

 44. Nowe materiały ciekłokrystaliczne o niskiej absorpcji w zakresie promieniowania podczerwonego (NIR oraz MWIR)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Przemysław Kula

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 45. Gradientowy model konstytutywny opisujący plastyczność kryształów metali z uwzględnieniem efektu skali i ewolucji mikros...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Henryk Marian Petryk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 46. Dynamika związanych stanów ładunkowych na heterozłączach hybrydowych ZnO/warstwa organiczna

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Grzegorz Łuka

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 47. Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystaliza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 48. Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 49. Elektroprzędzone implanty hydrożelowe o własnościach adaptowalnych strukturą ciekłokrystaliczną

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Filippo Pierini

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 50. Wieloskalowe modelowanie polarnych i niepolarnych powierzchni kryształów o strukturze wurcytu z dezorientacją podczas wz...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Filip Krzyżewski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

Polityka cookies

Partnerzy