Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 119 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych

  Konkurs: SONATA BIS 2, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof UAM dr hab. Maciej Krawczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki

 2. Magnetyczne, fotomagnetyczne i strukturalne badania ciekłokrystalicznych rodników

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Jacek Szczytko

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

 3. Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej - wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3, o...

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

 4. Ilościowy opis kinetyki zarodkowania i krystalizacji nano-kryształów fluorków i tleno-fluorków we włóknach ze szkieł tle...

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Żelechower

  Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 5. Hybrydowe materiały fotoaktywne na bazie ciekłych kryształów i nanocząstek

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Matczyszyn

  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

 6. Heterogenna dynamika w cieczach przechłodzonych

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki

 7. Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia

  Konkurs: MAESTRO 2, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Gradientowy model konstytutywny opisujący plastyczność kryształów metali z uwzględnieniem efektu skali i ewolucji mikros...

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Henryk Marian Petryk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 9. Dynamika związanych stanów ładunkowych na heterozłączach hybrydowych ZnO/warstwa organiczna

  Konkurs: SONATA 4, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Grzegorz Łuka

  Instytut Fizyki PAN

 10. Scyntylatory na bazie złożonych tlenków w rożnych formach krystalicznych: porównawcze badania luminescencji oraz procesó...

  Konkurs: OPUS 4, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Zorenko Yuriy

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 11. Badanie mechanizmów spontanicznego łamania symetrii chiralnej w materiałach ciekłokrystalicznych

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Waldemar Longa

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Badanie fizycznych mechanizmów zarodkowania, wzrsotu i agregacji węglanu apatytu i struwitu w kontekście powstawania inf...

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Prywer

  Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 13. Badanie efektów oddziaływań elektronowych oraz ich wpływu na własności optyczne i transportowe atomowo cienkich nanostru...

  Konkurs: SONATA 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Paweł Potasz

  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 14. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 15. Badania magneto-optyczne dynamiki kompleksów ekscytonowych w dwuwymiarowych kryształach halogenków metali przejściowych...

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Leszek Krzysztof Bryja

  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Rola biosurfaktantów w procesie powstawania uporządkowanych mikro- i nanostruktur węglanu wapnia

  Konkurs: SONATA 8, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Anna Bastrzyk

  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

 17. Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

  Konkurs: MAESTRO 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs

  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 18. Badania nowych fotochromowych materiałów dla fotoniki uporządkowanych poprzez struktury ciekłokrystaliczne i polimerowe...

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz

  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

 19. Ciekłokrystaliczne przetworniki z nanostrukturami metamateriałowymi o przestrajalnych parametrach w zakresie bliskiej po...

  Konkurs: SONATA 9, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Rafał Kowerdziej

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii

 20. Układy zawierające pochodne akrydynowe/aminoakrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe - synteza, struktura krystali...

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST4, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr Artur Sikorski

  Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii

 21. Samoorganizujące się struktury w rosnących kryształach jako efekt procesów dyfuzyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Marcin Seweryn Mińkowski

  Instytut Fizyki PAN

 22. Aktywne ruchy Browna funkcjonalnych mikroczasteczek w plynach zlozonych w objetosci w ograniczonej geometrii.

  Konkurs: HARMONIA 7, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Maciolek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Termodynamika statystyczna płynów z niejednorodnościami w skali mezoskopowej

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Alina Maria Ciach

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Nowy model kontaktu ciał opisywanych modelami wyższego rzędu i jego implementacja numeryczna

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Maciej Jakub Lewandowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 25. Elektroprzędzone implanty hydrożelowe o własnościach adaptowalnych strukturą ciekłokrystaliczną

  Konkurs: SONATA 10, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Filippo Pierini

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 26. Synteza organicznych ligandów mezogenicznych do modyfikacji i usieciowania ciekłokrystalicznych nanocząstek złota dla za...

  Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr Michał Wójcik

  Uniwersytet Warszawski

 27. Synteza i badanie funkcjonalizowanych rodników werdazylowych jako materiałów o nowych właściwościach

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr hab. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii

 28. Samoorganizujące trójwymiarowe struktury fotoniczne - optyczne i elektrooptyczne właściwości ciekłokrystalicznej fazy bł...

  Konkurs: SONATA 10, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Marzena Maria Sala-Tefelska

  Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

 29. Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)....

  Konkurs: PRELUDIUM 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Karol Michał Pożyczka

  Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

 30. Kompozyty metaliczne o właściwościach anizotropowych z udziałem nanocząstek kryształów warstwowych

  Konkurs: SONATA 8, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Marek Kostecki

  Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej

 31. Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania pol...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST7, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Ryszard Woliński

  Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

 32. Synteza i fizykochemia foto-przełączalnych, ciekłokrystalicznych materiałów hybrydowych zbudowanych z nanocząstek złota ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Anna Monika Zep

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 33. Novel Smart Materials Based on Self-assembling Block Copolymer-Liquid Crystal Hybrids

  Konkurs: POLONEZ 1, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Paweł Wawrzniec Majewski

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 34. Synteza i badania dynamicznych i multiresponsywnych nanocząstek ciekłokrystalicznych

  Konkurs: SONATA 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Michał Wójcik

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 35. Przejście od nano- do makrolepkości w dyfuzji nanocząstek w zatłoczonym środowisku: Teoretyczne i doświadczalne badania ...

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST3, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr Anna Ochab-Marcinek

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 36. Właściwości mechaniczne, specyficzne uwalnianie oraz ruchliwość łaciatych koloidosomów - nowej klasy struktur.

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Zbigniew Jerzy Rozynek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki

 37. "Właściwości mechaniczne oraz niestabilność monowarstw i emulsji Pickeringa"

  Konkurs: FUGA 4, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Zbigniew Jerzy Rozynek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki

 38. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 39. Nowe, samoorganizujące się nanomateriały ciekłokrystaliczne zbudowane z plazmonowych i fluorescencyjnych nanocząstek...

  Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: mgr Wiktor Eligiusz Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski

 40. Polarne materiały ciekłokrystaliczne na bazie klatek boranowych

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 41. Wpływ samoorganizacji i mikrostruktury na właściwości elektryczne cienkich warstw półprzewodników skoniugowanych podczas...

  Konkurs: SONATA BIS 5, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Wojciech Igor Pisula

  Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny

 42. Badania nad możliwością wykorzystania N-tlenków aromatycznych w inżynierii kryształów

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: Dr hab. Marcin Palusiak

  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii

 43. Nanosensory gazu wykonane z pojedyńczych nanodrutów kryształów typu SbSI

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Nowak

  Politechnika Śląska; Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 44. Kryształy fluorku litu - wytwarzanie, optymalizacja oraz badanie luminescencji, dla innowacyjnej metody detekcji i mikro...

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Stanisław Bilski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 45. Identyfikacja mechanizmów zużycia osnowy wraz z oceną jej zdolności do retencji kryształów diamentu kompozytów metaliczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Bączek

  Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

 46. Badanie właściwości sieci nanowłókien polimerowych zainspirowanych naturą w kontekście ich zastosowania do odzyskiwania ...

  Konkurs: SONATA BIS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Urszula Stachewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 47. Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: ST4, Projekt rozliczony

  Kierownik: mgr Tomasz Pawlak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 48. Defekty strukturalne i elektronowe redukowanych powierzchni kryształów TiO2(110) i ich wpływ na charakter interfejsu wzr...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 49. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo. W kierunku nowego mikroskopowego...

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 50. Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych mat...

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii