Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 82 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wiązania halogenowe - rola i znaczenie w oddziaływaniach ligandów z receptorami klasy A GPCR

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Rafał Kurczab

  Instytut Farmakologii PAN

 2. Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrko...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Bajorowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 3. Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Andrea Lipińska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 4. Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Godziszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Izolatory topologiczne jako nowa klasa nasycalnych absorberów dla laserów światłowodowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 6. Nowa klasa chiralnych cieczy jonowych z podstawnikiem mentolowym - synteza, charakterystyka oraz symulacje komputerowe a...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Borys Szefczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 7. Diagnostyka napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych dla układów sterowania tolerujących usz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Siembab

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 8. Stosunek do ciała wśród przedstawicieli klasy ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dorota Olko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 9. Modele i algorytmy dla pewnej klasy dyskretno-ciągłych problemów rozdziału zasobów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Waligóra

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 10. Uczenie się klasyfikatorów z niezrównoważonych oraz zmiennych danych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 11. METODY ANALITYCZNE W BADANIACH ARYTMETYCZNYCH

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Kaczorowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Rozmaitości o trywialnej pierwszej klasie Cherna

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Kapustka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Odległości holomorficznie niezmiennicze w specjalnych klasach obszarów.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maria Trybuła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Rozwój metod prognozowania makroekonomicznego z wykorzystaniem modeli klasy DSGE

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Teorii Systemu Rynkowego

 15. Ocena zmian ekspresji wybranych klas miRNA w regulacji szlaku sygnałowego TGF/SMAD oraz aktywacji VEGF w sarkoidozie płu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny

 16. Mechanizm odklejenia błon płodowych u klaczy, jako determinujący wystąpienie zatrzymania łożyska u tych zwierząt.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n. wet. Anna Rapacz-Leonard

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 17. Obserwacje, charakterystyka i symulacje przy wykorzystaniu kodów ewolucyjnych nowej klasy gwiazd pulsujących w układach ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Paulina Karczmarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 18. Analiza funkcjonalna nowo odkrytego genu z klasy mikroRNA deregulowanego w raku brodawkowatym tarczycy

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Monika Kolanowska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 19. Analiza funkcjonalna genu RARB w raku wątrobowokomórkowym oraz określenie roli genów z klasy mikroRNA w regulacji jego e...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agnieszka Czajka

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 20. Transformacje powierzchni zwartych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 21. Nowe metody sterowania zrobotyzowanym montażem teleskopu astronomicznego klasy 0,5-m

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 22. Nowa klasa P-chiralnych ligandów difosfinowych posiadająca łącznik cykloheksylowy - efektywne wykorzystanie redukcji Bir...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Jaklińska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 23. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 24. Zastosowanie innowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Izabela Klich

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 25. Ocena endometrium klaczy wykazujących subkliniczne endometritis w oparciu o badanie mikrobiologiczne, cytologiczne, hist...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Roland Kozdrowski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 26. Tematem badań będzie charakterystyka fotoelektrochemiczna cienkich warstw półprzewodników organicznych takich jak: fuler...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Kornelia Lewandowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 27. Eksploracja strumieni danych ze zmienną definicją klas

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Brzeziński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 28. Cykle na zbiorach algebraicznych rzeczywistych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kucharz

  Uniwersytet Jagielloński

 29. 1,3-Dipolarna cykloaddycja N-tlenków azyn i fluoroalkenów z podstawnikiem heteroarylowym - otrzymywanie nowej klasy barw...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Loska

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 30. Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod ge...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jakub Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 31. Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Szumski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 32. Analiza struktury terminowej kontraktów terminowych na zmienność (indeks VIX). Wpływ fluktuacji zmienności na zachowanie...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Kokoszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 34. Inhibitory specyficzne względem wzoru molekularnego (PSI) - wprowadzenie i podstawowa charakterystyka nowej klasy inhibi...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 35. Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 36. Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udzia...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 37. Odwzorowania ekstremalne w klasie obszarów Reinhardta

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Przemysław Kliś

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 38. Transformacje powierzchni zwartych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 39. Biomimetyki LCAP - pochodne amin alicyklicznych jako nowa klasa ligandów dla receptorów monoaminergicznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Zajdel

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 40. Inteligentne systemy klasy UBMSS wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Lidia Ogiela

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 41. Zależności przyczynowe między nominalnymi kursami walutowymi a podstawowymi zmiennymi makroekonomicznymi w europejskich ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Dąbrowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 42. Styl życia i system wartości polskiej inteligencji młodego pokolenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kinga Zawadzka-Król

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 43. Teoria umysłu idzie do szkoły. Klasa włączająca jako środowisko sprzyjające rozwojowi teorii umysłu u dzieci pełnosprawn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Smogorzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny

 44. Przemiany stylu życia polskiej klasy średniej - dwadzieścia lat później. Mechanizmy międzypokoleniowej transmisji stylu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Bielińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Nowa klasa półprzewodników III-N rozrzedzonych arsenem: właściwości optyczne, strukturalne i elektryczne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Detlef Hommel

  PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o.

 46. Nowa klasa uśpionych rutenowych katalizatorów metatezy olefin - synteza, struktura, reaktywność i aktywność katalityczna...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Pietraszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 47. Wpływ ekstraktu z kłącza Potentilla erecta na hemostazę w cukrzycy typu 1

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Natalia Marcińczyk

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 48. Analiza i synteza wybranych klas liniowych i nieliniowych układów rzędu niecałkowitego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Tadeusz Kaczorek

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 49. Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Wysocka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 50. Przemiany "polskiego jedzenia" w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Fabio Parasecoli

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk