Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 27 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor patogenów zwierząt i ludzi

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Dariusz Wasyl

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 3. Gatunki i szczepy Mycobacterium o różnym składzie ściany komórkowej: rola receptorów wzorców obcości w aktywacji nieswoi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr inż. Iwona Karwaciak

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 4. Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspij...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Jermacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 5. Genetyka populacyjna miejskich bezkręgowców - porównanie 'niedawnego najeźdźcy' i 'dawnego więźnia'

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Robert Rutkowski

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 6. Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Pol...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 7. Skład gatunkowy bentosowych zespołów okrzemkowych (Bacillariophyta) z regionów będących pod wpływem inwazyjnych makroglo...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ana Car

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 8. Wyróżnianie inwazyjnych gatunków roślin w skali regionalnej z wykorzystaniem obiektywnego kryterium statystycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Wpływ 17beta-estradiolu na poziom melatoniny i tyroksyny w osoczu oraz na stan gonad babki byczej (Neogobius melanostomu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tatiana Guellard

  Instytut Oceanologii PAN

 10. Testowanie hipotezy "invasional meltdown" na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródląd...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Bącela-Spychalska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowów i Hydrobiologii

 11. Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jarosław Kobak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 12. Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki a...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zalewski

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 13. Badania porównawcze proteomów kolejnych stadiów rozwojowych (onkosfera, cysticerkoid, dorosłe) modelowego gatunku tasiem...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Daniel Młocicki

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

 14. Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dró...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dorota Kotowska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 15. Czy złe może stać się gorszym? Eksperymentalna ocena sukcesu dwóch zróżnicowanych genetycznie frontów inwazji skorupiaka...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Rewicz

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. W jaki sposób dekompozycja liści oraz konkurencja wpływa na sukces ekologiczny inwazyjnych oraz rodzimych gatunków drzew...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Horodecki

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb s...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Alicja Pawelec - Olesińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 18. Środowiskowe uwarunkowania sukcesu ekologicznego gatunków inwazyjnych: Prunus serotina, Quercus rubra i Robinia pseudoac...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Dyderski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Konsumenci nasion jako ważny element hipotezy biotycznej odporności w ograniczaniu rozprzestrzeniania się obcych i inwaz...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Dylewski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 20. Wpływ deglacjacji i transportu gatunków borealnych na śmieciach plastikowych na zmiany bentosowego ekosystemu Arktyki

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Węsławski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Zagrożenie roślin uprawnych przez Xanthomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xanthomonas arbori...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Kałużna

  Instytut Ogrodnictwa

 22. Dynamika przestrzenna, zmienność genetyczna oraz wpływ wirusa choroby aleuckiej norek na introdukowaną norkę amerykańską...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zalewski

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 23. Obrona przed drapieżnictwem jako element konkurencyjnej przewagi inwazyjnych gatunków ryb nad rodzimymi: Studium przypad...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kakareko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 24. Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres induko...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Jermacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Badania środowiskowe, opis i charakterystyka biologiczna nowego gatunku Babesia, odkrytego u gryzoni z masywu Synaju (Eg...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Anna Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 26. Efekt Janzena-Connella u rodzimych i inwazyjnych gatunków drzew: czy imigranci mają przewagę?

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Wróbel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 27. Drapieżnictwo rzekome w zoochorii: w jaki sposób pojawienie się obcego gatunku wpływa na interakcje pomiędzy rodzimą roś...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii