Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 639 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Udział receptorów aktywowanych przez proliferatory peroxysomów (PPAR) w regulacji syntezy cytokin w błonie śluzowej maci...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Iwona Urszula Bogacka

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 2. Wpływ chemeryny na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 3. Badania nad mechanizmami formowania się ciałek stresowych wiążących RNA, ich struktury oraz roli w rozwoju oporności wie...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Witold Jakub Szaflarski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 4. Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa - międzypokoleniowa transmisja wzorc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lipowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 5. Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała w medycynie i w badaniach naukowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych n...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Maria Skopińska-Różewska

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 7. Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Konrad Brzeski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 8. MODELOWANIE PROCESÓW WYMIANY CIEPŁA I MASY W WYMIENNIKU Z M-OBIEGIEM STOSOWANYM W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Demis Pandelidis

  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

 9. Rola granic ziaren w kształtowaniu właściwości mechanicznych stopu Al 5483 otrzymywanego metodami dużego odkształcenia p...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Marcin Bazarnik

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 10. Nieporządek a oddziaływania: statyczne i dynamiczne przejścia fazowe w układach wielu ciał

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Julia Dagmara Stasińska

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 11. Mechanizm heterogenicznego zarodkowania wysokociśnieniowej formy gamma izotaktycznego polipropylenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Jacek Sowiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 12. Pomiary lepkości ultracienkich warstw: optymalizacja metody badawczej (NANOVISC)

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Michałowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 13. Badania in-situ mechanizmów odkształcenia plastycznego aluminium o silnie rozdrobnionej strukturze w transmisyjnym mikro...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Witold Jerzy Chromiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 14. Badania zjawiska propagacji fali akustycznej w ośrodkach o nieliniowych właściwościach lepko-sprężystych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Wojciech Nowak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

 15. Zjawiska transportowe w procesie oczyszczania membran mikrofiltracyjnych z udziałem płynów w stanie nadkrytycznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jan Paweł Krzysztoforski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 16. Nieliniowa analiza przemieszczeń skrzydła motyla w lepkim przepływie w locie trzepoczącym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zuzanna Kunicka

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 17. Wysokociśnieniowe badania strukturalne i spektroskopowe sieci metalo-organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Andrzejewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 18. Kompakty Banacha-Mazura

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Kobos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Ewa Kędzierska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 20. Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Malwina Janina Hyjek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Udział cętek jądrowych w ekspresji genów zależnej od aktywacji neuronów.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Andrzej Antoni Szczepankiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 22. Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej - wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3, o...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Analiza astronomicznych poglądów Stanisława Lubienieckiego (1623-1675), ich źródeł i uwarunkowań oraz przedstawienie ich...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Elwir Jasiński

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 24. Badania wymiany masy i ciepła w ośrodkach porowatych z reakcjami chemicznymi z wykorzystaniem statystycznych metod odwro...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Buliński

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 25. Numeryczno-eksperymentalna metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych o strukturze anizotropowej

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Adamczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 26. Związki pomiędzy strukturą pasmową i mechanizmami emisji światła w supersieciach In(Ga)N/GaN o zmiennej ilości warstw at...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Grzegorz Tomasz Staszczak

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 27. Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Marek Drobniak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 28. Opracowanie podstaw nowej, interdyscyplinarnej metody monitorowania rozwoju uszkodzenia w materiałach na podstawie badań...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Ludwik Kowalewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 29. Mikrohydrodynamika miękkiej materii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Maria Lidia Ekiel-Jeżewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 30. Wspomaganie trombolizy przy pomocy streamingu ultradźwiękowego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Secomski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 31. Wpływ resztkowych naprężeń cieplnych na proces pękania i wybrane właściwości mechaniczne kompozytów metalowo-ceramicznyc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Albin Basista

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 32. Deformacja plastyczna polimerów częściowo krystalicznych - rola topologii fazy amorficznej i morfologii fazy krystaliczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartczak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 33. Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatur...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Marian Taler

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 34. Geometrycznie nieliniowe zagadnienia dynamiki belek o nieciągłej strukturze periodycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Michał Jędrysiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 35. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 36. Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Krzysztof Pamin

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej

 37. Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 38. Własne metody numeryczne i pomiarowe w diagnostyce zjawisk przepływowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Dykas

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 39. AgCENT: nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

 40. Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marta Wacławczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 41. Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych na...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Paweł Solarz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 42. HYDRA. Od wydajnych magazynów wodoru w fazie stałej do nowych wieloskładnikowych i kompozytowych materiałów funkcjonalny...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 43. Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jak...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 45. Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Konrad Jan Kossacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. Stabilizacja, optymalne sterowanie oraz optymalizacja kształtu w modelach oddziaływań ciała sprężystegi z cieczą, gazem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr Irena Lasiecka

  Instytut Badań Systemowych PAN

 47. Auto-, juksta- i parakrynne funkcje miRNA we wczesnych etapach ciąży u świni

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Monika Marzena Kaczmarek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 48. Kompozytowe ceramiczne przewodniki protonowe nowej generacji - mechanizm poprawy odporności chemicznej i wzrostu przewod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Marek Pasierb

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 49. Związek pomiędzy wrażliwością na zawartość tłuszczu w pokarmie, częstością spożycia produktów wysokotłuszczowych i polim...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agata Urszula Chmurzyńska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 50. Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołob...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Maciej Ejsmond

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi