Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 684 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizm heterogenicznego zarodkowania wysokociśnieniowej formy gamma izotaktycznego polipropylenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Sowiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 2. Badania in-situ mechanizmów odkształcenia plastycznego aluminium o silnie rozdrobnionej strukturze w transmisyjnym mikro...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Witold Chromiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

 3. Badania zjawiska propagacji fali akustycznej w ośrodkach o nieliniowych właściwościach lepko-sprężystych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Nowak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Nauk Technicznych

 4. Zjawiska transportowe w procesie oczyszczania membran mikrofiltracyjnych z udziałem płynów w stanie nadkrytycznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jan Krzysztoforski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 5. Nieliniowa analiza przemieszczeń skrzydła motyla w lepkim przepływie w locie trzepoczącym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zuzanna Kunicka

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 6. Kompakty Banacha-Mazura

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Kobos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Nowe lasery ciała stałego z samo-adaptującymi rezonatorami wykorzystujące efekt cztero-falowego mieszania w ośrodku czyn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Żendzian

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 8. Badania wymiany masy i ciepła w ośrodkach porowatych z reakcjami chemicznymi z wykorzystaniem statystycznych metod odwro...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Buliński

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 9. Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Kędzierska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 10. Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Malwina Hyjek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Analiza astronomicznych poglądów Stanisława Lubienieckiego (1623-1675), ich źródeł i uwarunkowań oraz przedstawienie ich...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Jasiński

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 12. Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 13. Mikrohydrodynamika miękkiej materii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 14. Wspomaganie trombolizy przy pomocy streamingu ultradźwiękowego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Secomski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 15. Wpływ resztkowych naprężeń cieplnych na proces pękania i wybrane właściwości mechaniczne kompozytów metalowo-ceramicznyc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Basista

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 16. Deformacja plastyczna polimerów częściowo krystalicznych - rola topologii fazy amorficznej i morfologii fazy krystaliczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartczak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatur...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Taler

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 18. Geometrycznie nieliniowe zagadnienia dynamiki belek o nieciągłej strukturze periodycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 19. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 20. Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Pamin

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej

 21. Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 22. Własne metody numeryczne i pomiarowe w diagnostyce zjawisk przepływowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Dykas

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 23. Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych na...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Solarz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 24. Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jak...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 25. Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Konrad Kossacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 26. Stabilizacja, optymalne sterowanie oraz optymalizacja kształtu w modelach oddziaływań ciała sprężystegi z cieczą, gazem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr Irena Lasiecka

  Instytut Badań Systemowych PAN

 27. Auto-, juksta- i parakrynne funkcje miRNA we wczesnych etapach ciąży u świni

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Monika Kaczmarek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 28. Związek pomiędzy wrażliwością na zawartość tłuszczu w pokarmie, częstością spożycia produktów wysokotłuszczowych i polim...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agata Chmurzyńska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 29. Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołob...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Maciej Ejsmond

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 31. Wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na stan zdrowia ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Kinga Polańska

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 32. Oszacowanie narażenia radiologicznego 131I pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz rodzin pacjentów poddanych zabi...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kamil Brudecki

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 33. Badania eksperymentalne i modelowe procesu roboczego silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin w aspekcie zmienności...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Hunicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 34. Badanie oddziaływań hydrodynamicznych kropel w złożonych strukturach mikroprzepływowych. Opracowanie podstaw algorytmów ...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Korczyk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 35. Sztuczne ciała/żywe maszyny w laboratorium sztuk performatywnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 36. Efekty selekcji obserwacyjnej w fizyce planetoid

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr Anna Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 37. Siloksany i silseskwioksany jako prekursory materiałów amorficznych opartych o oksywęglik krzemu.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Wiktor Niemiec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 38. Badania trwałości mostków cieczowych w układzie trójfazowym olej-woda-ciało stałe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Izabela Polowczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 39. Wpływ napięcia zasilania oraz turbulencji przepływu na ruch pyłu w rejonie wyładowania koronowego

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Janusz Podliński

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 40. Badania zjawiska konwersji modów fal sprężystych w elementach cienkościennych z nieciągłościami

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Tomasz Wandowski

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 41. Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy o...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Ryfa

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 42. Zaawansowane badania wpływu rzeczywistej struktury na efekt kaloryczny wykorzystujący zjawisko pseudosprężystości w stop...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Robert Chulist

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 43. Wielkie Bombardowanie w Układzie Słonecznym: kratery uderzeniowe, problem dostarczania substancji lotnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Hans Rickman

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 44. Grupy definiowalne w ciałach z waluacją, definiowalny problem Knesera-Titsa oraz teorie metastabilne

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Gismatullin

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 45. Synteza i własności fizyczne nowych siarkowców na bazie żelaza

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Zajdel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 46. Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 47. Analiza numeryczna procesu dojrzewania przetok tętniczo-żylnych do hemodializ oraz symulacje przepływów krwi w przetokac...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Daniel Jodko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 48. BADANIE DYNAMIKI ZALEWANIA DYSZY CIECZĄ PODCZAS FORMOWANIA SIĘ KOLUMNY PĘCHERZY

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Dzienis

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 49. Badanie i modelowanie procesu formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza w układzie koncentrycznych dysz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Wojasiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 50. Analiza wybranych problemów przepływu płynu z wymianą ciepła w rurach użebrowanych z wykorzystaniem metod bezsiatkowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jakub Grabski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania