Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 54 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe steroidowe kompleksy platyny o potencjalnym zastosowaniu w medycynie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Siciński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 2. Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 3. Nowe gamma-laktamowe analogi homo-N-nukleozydów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Gotkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej

 4. Receptor sierocy GPR18. Poszukiwanie niezbędnych narzędzi do badań nad GPR18 jako potencjalnym celem terapeutycznym.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 5. Synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i farmakologicznych nowych amidowych pochodnych 3,3-dipodstawionych kwasó...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Obniska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 6. Synteza pochodnych pirydopirymidyny ligandów o podwójnej wiązalności do 5-HT1AR oraz SERT.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Herold

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 7. Splicing peptydowy - badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zasto...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 8. Modyfikowane pochodne chlorofili i ich hybrydowe koniugaty z RNA dla współczesnej fotomedycyny

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Michał Kotkowiak

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 9. Biomodyfikacja powierzchni medycznych bezwanadowych stopów tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Alicja Kazek-Kęsik

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 10. Otrzymywanie nowych pochodnych chinoliny o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninegicznych przy jednoczesnym...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Przemysław Taciak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 11. Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności p...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki

  Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska

 12. Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywany...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Dorota Wirkus

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 13. Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowa...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Łukasz Sobotta

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 14. Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 15. Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka na działanie nanocząstek

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Celina Sikorska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 16. Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Potęga

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 17. Zastosowanie metod kapilarnej elektroforezy strefowej w ocenie skuteczności działania antybiotykoterapii w warunkach in ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: lek. Wojciech Kupczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 18. Rola związków polifenolowych w aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej in vitro garbnikowych surowców leczniczych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Izabela Nawrot-Hadzik

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 19. Jednoetapowa synteza pochodnych O-2-izocefamów i N-2-izocefamów posiadających ugrupowanie retroamidowe/tioretroamidowe l...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Marta Schielmann

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 20. Nowe Środki Alkilujące Mniejszą Bruzdę Helisy DNA - Projektowanie, Synteza i Badanie Właściwości Przeciwnowotworowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adam Mieczkowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 21. Modulacja przez tiocukry naprawy DNA indukowanej lekami używanymi w terapii nowotworów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Popławski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 22. Nowe inhibitory podjednostki katalitycznej telomerazy.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 23. Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Justyna Czupryniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 24. Projektowanie leków: Miary chiralności jako deskryptory QSAR

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Lipiński

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 25. Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Grzegorz Olszewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 26. Identyfikacja związków aktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes ater jako zwią...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Cerkowniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 27. Poszukiwanie nowych ligandów receptorów adenozynowych o właściwościach lekopodobnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 28. Reakcje multikomponentowe, metatezy oraz biotransformacje jako użyteczne narzędzia w syntezie peptydomimetyków o aktywno...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Szymon Kłossowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 29. Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów Sulfatazy Steroidowej (STS) na bazie zwią...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Sebastian Demkowicz

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 30. Otrzymywanie i badanie układów biologicznie aktywnych o potencjalnym działaniu antynowotworowym, złożonych z P,N-; N,S-,...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Richert

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 31. Klasyfikacja procesów oczyszczania ścieków zawierających leki przeciwbakteryjne na podstawie zmian ich aktywności mikrob...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Baran

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 32. Zastosowanie nowej selektywnej metody redukcji polihydroksyalkanianów w syntezie biomateriałów polimerowych dla medycyny...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Grażyna Adamus

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 33. Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Andrzej Plichta

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 34. Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 35. Synteza i własności przeciwnowotworowe pochodnych oktahydropirazyno[2,1-a:5,4a']diizochinoliny

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 36. Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Malawska

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 37. Badania nad farmakomodulacją kwasu oleanolowego - nowe biogeniczne heterodimery triterpenowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 38. Naturalne i syntetyczne izotiocyjaniany jako związki o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Psurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 39. Projektowanie, synteza i ewaluacja biologiczna nowych funkcjonalizowanych pochodnych batracyliny jako potencjalnych lekó...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Chemiczny

 40. Chelatory żelaza- nowe podejście do terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Maciej Serda

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii

 41. Badanie in vitro i in vivo biodostępności i metabolizmu wybranych pochodnych genisteiny o stwierdzonej aktywności przeci...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Papaj

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 42. Synteza i badania produktów reakcji pochodnych oksiranowych ze związkami heteroaromatycznymi, zawierającymi fragment -NH...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marzena Baran

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 43. Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Maciej Dawidowski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 44. Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 45. Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Witold Postek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 46. Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Michalak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Innowacyjny sposób separacji małocząsteczkowych związków organicznych o potencjalnym zastosowaniu medycznym i farmaceuty...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Szczygiełda

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 48. Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Maciej Dawidowski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 49. Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej metylotiopochodnych kombretastatyny A-4 - potencjalnych czynników...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Sobiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 50. Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Małgorzata Szultka-Młyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii