Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 111 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Składowski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 2. Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białko...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Maria Jarczewska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 3. Rola niekolagenowych białek macierzy pozakomórkowej w patogenezie i nieinwazyjnej diagnostyce zwłóknienia wątroby

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Michał Andrzej Pawlak

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 4. Oznaczanie białkowych markerów raka płuc za pomocą platform analitycznych z polimerami wdrukowanymi jako selektywnymi wa...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 5. Korelacja genetyczna ropa - gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowo-dolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskic...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jerzy Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 6. Proteomiczno - metabolomiczna strategia poszukiwania biomarkerów chorób nowotworowych układu płciowego z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Zenon Józef Kokot

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 7. Ocena profilu immunologicznego i molekularnego dolnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Grażyna Bochenek

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 8. Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyz...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 9. Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób n...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 10. Zdarzenie Ireviken na Niżu Polskim - rekonstrukcja warunków sedymentacyjnych przy zastosowaniu kompleksowej charakteryst...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Justyna Smolarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 11. Chemosensory do selektywnego oznaczania wybranych biomarkerów chorób nerek wykorzystujące polimery wdrukowane molekularn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 12. Mikropęcherzyki uwalniane z ognisk ektopowego endometrium jako potencjalny biomarker endometriozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Magdalena Kajdos

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

 13. Analiza metabolomiczna w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas ...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wiktoria Struck-Lewicka

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 14. Badanie przydatności oceny polimorfizmów genów MMP-9 i BDNF oraz ich produktów jako biomarkerów neuroplastyczności u dzi...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n med Monika Ewa Matusiak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 15. Rola obwodowych receptorów kanabinoidowych CB2 w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Starowicz-Bubak

  Instytut Farmakologii PAN

 16. Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ost...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Marta Pomorska-Mól

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 17. Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 18. Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Ryguła

  Instytut Farmakologii PAN

 19. Proteomiczna i metabolomiczna analiza płynów ustrojowych w poszukiwaniu biomarkerów wybranych chorób

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Paweł Dereziński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 20. Poszukiwanie molekularnego podłoża fenotypu narkomana - rola biomarkerów astrocytów (xc-, EAAT-2) oraz metabotropowych r...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ewa Magdalena Niedzielska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 21. Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Roś

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 22. Biomarkery programowania płodowego a zdrowie i rozrodczość kobiet

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Klimek

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 23. Badanie profili metabolicznych tokoferoli i tokotrienoli jako potencjalnych biomarkerów ryzyka raka piersi

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: Mgr Ewa Elżbieta Bartosińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 24. Badanie immunologicznych biomarkerów padaczki lekoopornej i odpowiedzi na leczenie immunomodulujące z użyciem ACTH u dzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Magdalena Dorota Kaczorowska-Frontczak

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 25. Rafy i profile skondensowane wapienia cechsztyńskiego na grzbiecie wolsztyńskim: implikacje dla powstania gigantów solny...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 26. Analiza metagenomowa konsorcjów mikrobiologicznych o wysokim potencjale biodegradacyjnym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Piotrowska-Cyplik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 27. Opracowanie i ocena systemowej analizy microRNA w surowicy krwi w poszukiwaniu diagnostycznych i prognostycznych biomark...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Łukasz Rutkowski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 28. Ocena mechanizmów działania inhibitorów czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa) u kobiet chorych na reumatoidalne za...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Iwona Szeremeta

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 29. Opracowanie i optymalizacja metody PCC dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowe...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Justyna Miszczyk

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 30. Oddziaływanie zróżnicowanej ekspozycji na dymy spawalnicze stali nierdzewnych na ekspresję czynników transkrypcyjnych NF...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Andrzej Hałatek

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 31. Rola sekretomu oraz krążących mikroRNA w rozpoznawaniu wczesnych klinicznie bezobjawowych postaci zwyrodnienia plamki zw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Machalińska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 32. Wpływ suplementacji beta-alaniny na cechy skurczu jednostek motorycznych oraz wybrane wskaźniki biochemiczne u młodych i...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Pawlak

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 33. Poszukiwanie biomarkerów cukrzyc monogenowych z wykorzystaniem analizy metabolomicznej płynów ustrojowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maciej Borowiec

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 34. 5-Hydroksymetylocytozyna (szósta zasada DNA) i jej pochodna 5-hydroksymetylouracyl - nowe biomarkery kancerogenezy?_x000...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 35. Rola stanu autoregulacji mózgowej, układu krążenia i stopnia uszkodzenia mózgu w rozwoju wtórnego niedokrwienia po krwaw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Kübler

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 36. Molekularne, petrograficzne i morfologiczne wskaźniki środowisk mikrobialnych okresu wymierań na przykładzie granicy F-F...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Marynowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 37. Identyfikacja nowych biomarkerów stanów patofizjologicznych na podstawie oznaczanych profili metabolomicznych i bioinfor...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Michał Jan Markuszewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 38. Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych we wczesnej diagnostyce raka żołądka na podstawie analiza profilu mikroRNA s...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kołodziejczyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 39. Ocena przebudowy tętnic krążenia systemowego i płucnego u chorych z twardziną układową oraz znaczenia nowoczesnych bioma...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Katarzyna Monika Irzyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 40. Niecelowana analiza metabolicznych "odcisków palca" w próbkach biologicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej i s...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Arlette Yumba Mpanga

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 41. Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u choryc...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Justyna Patrycja Chałubińska-Fendler

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 42. Wpływ indywidualnej zmienności genetycznej na poziom markerów stresu oksydacyjnego i uszkodzenie DNA wynikające z naraże...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Peter Grešner

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 43. Interakcje WWA z kwasami tłuszczowymi w warunkach in vitro oraz in vivo

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Ewa Gdula-Argasińska

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 44. Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce - dynamika ekspresji markerów bariery krew-mózg po napadach padaczkowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Agnieszka Maria Cudna

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 45. Badania profili metabolicznych w moczu w raku pęcherza moczowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Michał Jan Markuszewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 46. Proteomiczna analiza markerów wystąpienia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Zenon Józef Kokot

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 47. Próba ustalenia nowych markerów diagnostycznych w prewencji powikłań naczyniowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. med. Miłosz Piotr Kawa

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 48. Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w różnicowaniu zmian torbielowatych trzustki z użyciem sekwencjonowania DNA ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Paziewska

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 49. Rola fragmentów mikroRNA krążących we krwi w patogenezie raka żołądka

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Jerzy Sierżęga

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 50. Znaczenie polimorfizmów genów kodujących TNF alfa, TNFR1, TNFR2, TRAF1, TRAF6 i TACE oraz parametrów klinicznych i bioma...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Piotr Świerkot

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski