Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 142 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z u...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Karolina Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Nowe molekularne mechanizmy działania mieszanin węglowodorów aromatycznych (WWA) w ludzkich komórkach granulozy

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Poszukiwanie genów związanych z białkiem histonowym H3K4me3 odpowiedzialnych za polaryzację neutrofili w kierunku komóre...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Andrzej Lewkowicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 4. Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Nina Filipczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 5. Przestrzenna organizacja zespołów komórek płciowych i ich losy w jajnikach dwóch gatunków niesporczaków (Tardigrada)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Małgorzata Hyra

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Antagoniści receptora alfa1-adrenergicznego oraz 5-HT2A serotoninergicznego o niechinazolinowej budowie i plejotropowych...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Kubacka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 7. Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących b...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 8. Poszukiwanie wczesnych mechanizmów molekularnych i markerów przedklinicznego stadium sporadycznej postaci choroby Alzhei...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Mietelska-Porowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 9. Wpływ mikrośrodowiska szpiku kostnego na regulację translacji BRCA1 w komórkach białaczkowych; rola w inwazyjności i opo...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paulina Podszywałow-Bartnicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 10. Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Ro...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Małgorzata Beręsewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 11. Odpowiedź komórek postmitotycznych (neuronów, limfocytów) na uszkodzenia DNA: apoptoza, autofagia i starzenie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Sikora

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 12. Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenon-3

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 13. Indukcja apoptozy ludzkich komórek raka jelita grubego in vitro i in vivo przez Tumour Necrosis Factor-Related Apoptosis...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Tomasz Baran

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 14. Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mit...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab.n.med. Robert Piotr Strosznajder

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 15. Charakterystyka mechanizmu degradacji DNA w różnych formach programowanej śmierci komórki u roślin

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Aleksander Leśniewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Projektowanie oraz synteza fosforoorganicznych antagonistów domeny BIR białkowych inhibitorów apoptozy (IAP)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Łupicka-Słowik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 17. Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Konrad Andrzej Szychowski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 18. Polimorfizmy genow naprawy DNA OGG1, APE1 i PARP1 a wzrost i apoptoza komórek

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 19. Mechanizm antynowotworowego działania sulforafenu, izotiocyjanianu pochodzącego z roślin kapustowatych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Maria Pawlik

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 20. Aktywność przeciwnowotworowa pochodnych tiosemikarbazonu

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Dominika Mrozek-Wilczkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 21. Wpływ nanocząstek na sygnalizację komórkową aktywowaną przez czynnik martwicy nowotworu

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kamil Brzóska

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 22. Rybozyd kinetyny i jego pochodne - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Eliza Sylwia Wyszko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Identyfikacja szlaku metabolicznego proliny jako molekularnego celu eksperymentalnej regulacji apoptozy/autofagii w komó...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 24. Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Wiesława Elżbieta Widłak

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 25. Wpływ benzylopiperazyny - modelowego związku z grupy dopalaczy na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjn...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Karolina Persona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 26. Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zani...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Natalia Kwiatkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Identyfikacja kluczowych efektorów szlaku sygnałowego kinazy SYK prowadzących do zahamowania apoptozy i różnicowania kom...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Polak

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 28. Regulacja kaskady RAF/MEK/ERK przez izoformy RAF_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Zygmunt Kocieniewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 29. Czy śmierci komórek podczas strukturalnej regresji ciałka żółtego krowy może przebiegać niezależnie od aktywacji kaspaz ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Takuo Hojo

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 30. Zahamowanie aktywności kinazy białkowej PAK jako nowy cel terapeutyczny w przewlekłej białaczce szpikowej (CML)

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sylwia Flis

  Narodowy Instytut Leków

 31. Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinac...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marek Rusin

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 32. Ekspresja białek układu krzepnięcia jako czynnik nasilający miejscowy stan zapalny, zaburzenia apoptozy i kalcyfikację w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Ewa Wypasek

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 33. Wpływ szlaku PERK-eIF2alpha na mikrośrodowisko komórek białaczkowych; rola interakcji międzykomórkowych i egzosomalnych ...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Piwocka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 34. Projektowanie i synteza inhibitorów hydrolazy acylopeptydowej jako potencjalnych induktorów apoptozy komórek nowotworowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Maciej Sławomir Walczak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 35. Stres izolacji i niedożywienia komórki aktywowany przez nanopłatki grafenu jako regulator autofagii zintegrowanej z apop...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sławomir Jaworski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 36. Proapoptotyczne działanie ekstraktu wodnego suszu blaszki liściowej Wilkakory (Uncaria tomentosa) w wybranych liniach ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Anita Halina Kośmider

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 37. Mechanizm regulujący współdziałanie analogu witaminy D w łącznym stosowaniu z cytostatykami i inhibitorami kinaz tyrozyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Ewa Agnieszka Maj

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 38. Vinclozolina jako środowiskowy czynnik zaburzający działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Knet

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 39. Trójwymiarowe biomateriały hybrydowe domieszkowane nanocząstkami magnetycznymi do celów termicznej apoptozy komórek nowo...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz John

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 40. Czy złożone mieszaniny nanomateriałów są bardziej toksyczne niż pojedyncze nanomateriały?

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Lucyna Kapka-Skrzypczak

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 41. Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek nied...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Krawczyk

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 42. Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzhe...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Benigna Strosznajder

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 43. Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania nowotworów z nieaktywnym białkiem p53

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Alicja Anna Sznarkowska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 44. Antygeny lipidowe jako cel ataku autoimmunologicznego w stwardnieniu rozsianym.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Maria Anna Podbielska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 45. Internalizacja ludzkich koronawirusów do komórek gospodarza

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Pyrć

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 46. Potencjalne właściwości neuroprotekcyjne terapii łączącej hiperbarię tlenową lub postkondycjonowanie łagodną hipoksją hi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Gamdzyk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 47. Rola reinicjacji cyklu komórkowego w odpowiedzi komórek postmitotycznych na stres oksydacyjny i znaczenie tego procesu w...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Anna Tokarz zd. Gomulak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Hartowanie na odległość ludzkiej mięśniówki serca

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Andrzej Deja

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 49. 2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostnia...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Woźniak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 50. Wpływ BDE-47 i jego hydroksylowanych metabolitów na wybrane parametry związane z progresją nowotworu jajnika.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Paulina Karpeta

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii