Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 42 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Łukaszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 2. Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce - analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym....

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Karolina Kindler

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 3. Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Korelacja genetyczna ropa - gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowo-dolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskic...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jerzy Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 5. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej:_x000...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Włodzimierz Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 6. Ceramika naczyniowa jako świadectwo kontaktów kulturowych w strefie pogranicza bałtycko-pontyjskiego we wczesnej epoce ż...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 7. Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Zatorska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego - perspektywa (środkowo)europejska

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borkowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 9. Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach step...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Iwona Dorota Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 10. Stratyfikacja społeczna ludności Lasostepu Nadczarnomorskiego okresu scytyjskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Stanisław Burghardt

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 11. Miejsce religii w sferze publicznej. Tożsamości religijne w wieloreliginych regionach Europy Środkowo - Wschodniej na pr...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

 12. Fortece Ukrainy. Badania nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 13. Wieloaspektowa analiza paleoekologiczna jako klucz do rozwiązania problemu wczesnoholoceńskiej ekspansji wiązu (Ulmus) p...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Kołaczek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 14. "Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych"

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joshua Kjerulf Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 15. Wpływ przestrzeni miejskiej na formy relacji społeczno-ekonomicznych, rodzinno-sąsiedzkich oraz etnicznych na przykładzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Natalia Koziura

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 16. Geochemiczny, petrofizyczny i mineralogiczny zapis zmian paleośrodowiska w czasie zdarzenia Lau (Sylur) na szelfie Balti...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Wojciech Lech Kozłowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 17. Dwie dekady nieuregulowanej tymczasowości? Analiza przemian mobilności z Ukrainy do Polski w ujęciu wielowymiarowym.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Górny

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 18. Wpływ prawosławia na przemiany kultury politycznej na Białorusi, Ukrainie oraz na obszarze jurysdykcji Patriarchatu Serb...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 19. Cerkiew prawosławna i grekokatolicka jako elementy systemu politycznego na Ukrainie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 20. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Jan Epsztein

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 21. Kulisy funkcjonowania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na emigracji w świetle korespondencji (1929-1938)

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Gibiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 22. Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Jary

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 23. Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Eugeniusz Marks

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 24. Rozwój fonologiczny dwujęzycznych dzieci przedszkolnych mówiących po polsku i ukraińsku oraz ich jednojęzycznych rówieśn...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Dębski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 25. Korelaty percepcyjne i akustyczne akcentu rytmicznego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Janina Mołczanow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 26. Wpływ ideologii partii i charakterystyk parlamentarzystów na działania ustawodawcze w sprawie wojny, korupcji i nierówno...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Nika Palaguta

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Rola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu rozwoju mediów na Ukrainie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Sylwia Galus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 28. Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina).

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Justyna Anna Szymańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 29. Polskie wzorce literackie i kulturowe w Rosji na przełomie XVII i XVIII wieku: przypadek Stefana Jaworskiego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Krzysztof Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 30. BARCODE: correlating the last fragments of the early Earth

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Daniel Joseph Dunkley

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 31. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Jurek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 32. Procesy tworzenia się (konstruowania) małego narodu (kulturowego) na przykładzie obiegowo nazywanej mniejszości ukraińsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Andrzej Nikitorowicz

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 33. Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Igor Lyubashenko

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 34. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukraini...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Radosław Jan Marzęcki

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 35. Media a dyskurs polityczny w postkomunistycznej Ukrainie. Studium przypadku dyskursu integracji europejskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Oleksii Polegkyi

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 36. Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Urszula Kołodziejska-Degórska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 37. Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Porównanie celów i prawnych środków regulacji sek...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Eryk Kosiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 38. Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Andrzej Stryjek

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 39. Komemoracja postaci metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako element procesu budowy kapitału symbolicznego w warunkach spo...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 40. Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 41. Zmieniająca się dynamika powiązań trans-granicznych w "peryferyjnym centrum". Projekt rewizyty etnograficznej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ignacy Jan Jóźwiak

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 42. Włączeni - obywatelskie działania diaspory ukraińskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Przykład Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Gaweł Karol Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca