Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1324 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Adam Porowski

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 2. Problem synchroniczności pożarów i susz w gradiencie kontynentalizmu w Polsce północnej w ostatnich 4000 lat: wysokorozd...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Grzegorz Lamentowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 3. Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof.dr hab. Zofia Stępniewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 4. Ukryte niedorwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia - ocena retro - i prospektywna w badaniu kohortowym popu...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szuba

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 5. Depesze poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1919-1926

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Franciszek Rojek

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 6. Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjonowanie cało-eksomowe w homogennej genetycznie po...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 7. Dynamika bezdomności kobiet w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Mostowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 8. Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Marek Betkiewicz

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 9. Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mikołaj Julian Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 10. Liberalizacja rynku usług w Unii Europejskiej jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsięb...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 11. Różnicowanie się strategii innowacji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego pod wpływem zmian uwarunkowań m...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 12. Zaradność polskich rodzin

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maria Piotrowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Freda Zakrzewska-Bielawska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 14. Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 15. Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjny...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Magdalena Pawlak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 16. Rola informacji związanych ze zdrowiem w marketingu i konsumpcji żywności w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Marek Bryła

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 17. Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Andrzej Wiślicz-Iwańczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 18. Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Bartłomiej Kosiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 19. Oryginalność i wtórność polskiej kultury politycznej i religijnej (X-XIII W.)

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Stanisław Michałowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 20. Aktywne medium. Moda jako narzędzie konfrontacji z dystansem kulturowym i historycznym na przykładzie mody kobiecej XIX ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Rajtar

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 22. Historia gender jako przedmiot wiedzy: teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłości kobiet na t...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Natalia Kałwa

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty - osoby - śro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 24. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Urszula Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 25. Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Kü...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 26. Innowacyjne poetyki na przełomie XX i XXI wieku

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Cieślak-Sokołowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 27. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Robert Németh

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 28. Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Łukaszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 29. Stulecie poetek polskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Wójcik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 30. Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Krzysztof Czarnecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 31. Możliwości implementacji ubezpieczeń indeksowych upraw w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paweł Rozumek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 32. Decyzje odnośnie rodzicielstwa i nierówności w płacach kobiet i mężczyzn. Analiza na przykładzie Polski.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Cukrowska-Torzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kacper Pobłocki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 34. Przemiany społeczno-polityczne a dynamika i kierunki polityki publicznej - Analiza czynników determinujących politykę oc...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Niedziałkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 35. Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w Polsce, we Włoszech i we Francji w latach 165...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarosław Pietrzak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 36. Icones Regum. Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Węgier, Czech i Słowacji

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Anna Mroziewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 37. Sploty i cięcia. Problemy jidyszowo-polskich kontaktów literackich i kulturowych od k. XIX w. do początków w. XXI

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Szymaniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 38. Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii - analiza poró...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 39. Biodegradowalne hydrożele poli(N-winylopirolidonu) zawierające trehalozę, jako bioochronne nośniki białek

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Anna Burek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 40. Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Karol Michał Pożyczka

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 41. Ocena stopnia wysycenia gleb Polski fosforem z wykorzystaniem dwóch metod oraz wyznaczenie bezpiecznego dla stanu wód po...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Beata Jurga

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 42. Badanie długożyciowej luminescencji i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształów halitu (soli kamiennej) ze złóż polskic...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Biernacka

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 43. Rekonstrukcja triasowych zespołów roślinnych z wybranych stanowisk południowej Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Zuzanna Ewa Wawrzyniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 44. Zastosowanie markerów genetycznych w ochronie bioróżnorodności głowacicy w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marcin Sebastian Kuciński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 45. Badanie markerów mikroewolucji Mycobacterium bovis BCG stosowanego do powszechnych szczepień przeciw gruźlicy w Polsce...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Krysztopa-Grzybowska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 46. Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Malwina Janina Hyjek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 47. Wyczerpana formuła? Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społec...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Szklarczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 48. Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Adam Choryński

  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

 49. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Jan Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 50. Branding narodowy w polityce zagranicznej Polski i Niemiec._x000D_ Analiza porównawcza komercjalizacji polityki wizerunk...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Joanna Quirin

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych