Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 562 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Funkcja lipidów prenylowych w rozwoju i odpowiedzi roślin na stres

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kruk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 2. Molekularne mechanizmy odziaływania protochlorofilid-LPOR-lipidy w ciałach prolamellarnych i w układach modelowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Beata Joanna Myśliwa-Kurdziel

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Globalna analiza regulatorowych miejsc RNA rozpoznawanych przez czynnik splicingowy MBNL1 - Implikacje dla patomechanizm...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Sobczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 4. Ścieżka sygnalizacyjna prowadząca od uszkodzeń DNA do starzenia komórek nowotworowych

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Sikora

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Synteza chemiczna i oszacowanie właściwości biologicznych analogów 5'-difosforanu 7-metyloguanozyny jako inhibitorów enz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marcin Jarosław Ziemniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Zbadanie koordynacji biosytezy biopolimerów w lnie i jego składowych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Rozwiązanie struktury krystalicznej deoksyrybozymu 10-23 i wyjaśnienie mechanizmu jego działania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Rafał Mariusz Dolot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 8. Struktura Domen WH2 Białka Spire w Stanie Związanym z Aktyną i jej Wplyw na Nukleację Filamentów Aktynowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr Tadeusz Andrzej Holak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydzial Chemii UJ

 9. Mutacje w genie ATP6, kodowanym przez mitochondrialny DNA, zidentyfikowane w nowotworach lub miopatiach i ich wpływ na s...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Róża Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 10. Analiza strukturalna i funkcjonalna niekodujących RNA w genomie Helicobacter pylori

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Grzegorz Maciej Chojnowski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 11. Znaczenie jądrowej ścieżki 5"-3" kontroli jakości RNA w regulacji ekspresji genów u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Kufel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 12. Badanie powiązań między mechanizmami kontroli jakości RNA i procesem interferencji RNA u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Kufel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 13. Rola białka HAX-1 w regulacji migracji i potencjału inwazyjnego komórek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewa Anna Grzybowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 14. Krystalografia enzymów naprawy DNA jako narzędzie do badania specyficzności substratowej i mechanizmu hamowania

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 15. Badanie indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w cho...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Bartosz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej

 16. Adenozyno 5'-fosforamid jako nowa cząsteczka sygnałowa; Badanie enzymatycznej syntezy tego nukleotydu i analiza efektów ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bolesław Guranowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 17. Potranslacyjne mechanizmy regulacji aktywności czynników transkrypcyjnych z rodziny Grainyhead-like w kontekście chorób ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Michał Wilanowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 18. Wpływ struktury przestrzennej nieustrukturyzowanego czynnika transkrypcyjnego Yin Yang 1 (YY1) na efekt maskowania aktyw...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Adam Kazimierz Górka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 19. Poznanie nowych funkcji genu SYD w rozwoju Arabidopsis, odpowiedzi na stres i przekazywaniu sygnału hormonalnego z wykor...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Ernest Bucior

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 20. Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Małgorzata Chacińska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 21. Ludzkie aneksyny A1 i A2, wraz z formami ufosforylowanymi, jako cel molekularny metalo-zależnej hydrolizy wiązania pepty...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Frączyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 22. Transporter arsenowy Acr3 - regulacja ekspresji i mechanizm translokacji arsenu przez błonę komórkową

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Wysocki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 23. Molekularny mechanizm kontroli tempa elongacji PolII przez splicing.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Szymon Świeżewski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 24. Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 25. Peptydazy kodowane przez genom bakterii z gatunku Tannerella forsythia.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Wgląd w biochemię, strukturę, ewolucję i biologię bakteryjnych serpin na przykładzie miropiny z ludzkiego patogenu Tanne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 27. Rola czynników transkrypcyjnych Stat1 i Stat3 w regulacji transkrypcji uba7 i jmjd3, kluczowych mediatorów stanu zapalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Piotr Przanowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 28. Senescencja komórek nowotworów pochodzenia glejowego in vitro - wyjaśnienie mechanizmu i jego praktyczne implikacje

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewelina Anna Stoczyńska-Fidelus

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 29. Rola intronów U12 w regulacji ekspresji genów u eukariontów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 30. Kompleksy nukleoproteinowe w replikacji DNA, proteolizie i plazmidowych systemach programowanej śmierci komórki

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 31. Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 32. Wytwarzanie bakteriofagów wykazujących właściwości katalityczne enzymów redoks

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Szot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 33. Udział mikro RNA w miogenicznym różnicowaniu zarodkowych komórek macierzystych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 34. Charakterystyka molekularna białek Chd64 i FKBP39, kluczowych składników wielobiałkowego kompleksu pośredniczącego w tra...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 35. Białko UP9/LSU jako potencjalny modulator funkcji receptora selektywnej autofagii w roślinach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Zientara-Rytter

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 36. miR-34a jako potencjalny negatywny modulator ekspresji genów bcl2 i cdk6 w odpowiedzi na działanie mikrocystyny-LR u ryb...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Alicja Piasecka

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 37. Mechanizm regulacji kompleksu NMD kontroli jakości RNA u Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Izabela Krystyna Wawer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Molekularne mechanizmy procesów przeżyciowych w raku piersi

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Żylicz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 39. Badanie zmian ekspresji genów zaangażowanych w mechanizmy patogenne w rzadkich, genetycznie uwarunkowanych chorobach met...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Ługowska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 40. Nowe spojrzenie na karcynogenezę kadmu. Kompleksy Cd(II)XPAzf i Zn(II)XPAzf w łagodnych warunkach utleniających.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Aleksandra Witkiewicz-Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 41. Wpływ zawęźlonej struktury na funkcje białek i przewidywanie struktur białek

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Joanna Sułkowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 42. Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pom...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kierzek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 43. Brakujące ogniwo ewolucji proteasomów. Strukturalna i biochemiczna analiza białka Anbu i białek z nim współwystępujących...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Maria Piasecka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 44. Kwas lizobisfosfatydowy - nowa cząsteczka sygnałowa i modulator aktywności prozapalnej makrofagów wywoływanej przez kwas...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Anna Grzelczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 45. Niestabilne utajone transkrypty m mutantach 5'-3' egzorybonukleazy XRN3 Arabidopsis thaliana - ich biogeneza i znaczenie...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Michał Adam Krzysztoń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 46. Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami w...

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 47. Białka chaperonowe zaangażowane w biosyntezę karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Piotr Kolesiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 48. Rola czynników odpowiedzi ścisłej oraz sekwencji dyskryminatora w regulacji transkrypcji z promotorów tRNA podczas wystą...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Robert Łyżeń

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 49. Ewolucyjne modelowanie fizykochemicznych warunków nadekspresji wirusowych replikonów w płynnych kulturach roślinnych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Radosław Pilarski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 50. Identyfikacja małych RNA jabłoni biorących udział w kształtowaniu odporności na zarazę ogniową.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Elżbieta Kaja

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii