Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 546 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Unikatowy system sekrecji białek bakterii odpowiedzialnych za parodontozę

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Stanislaw Potempa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 2. Oddziaływanie receptorów dopaminowych z białkami G – aspekt strukturalny i kinetyczny

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Polit

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Specyficzności sekwencyjne endonukleaz dwuniciowego RNA i ich determinanty.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jerzy Skowronek

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 4. Sztuczne błony, jako układy modelowe w badaniach molekularnych mechanizmów adaptacji okrzemek do zmiennych temperatur

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Jan Strzałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Peptydazy kodowane przez genom bakterii z gatunku Tannerella forsythia.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 6. Bakteryjne białko opiekuńcze Hfq w regulacji translacji przez niekodujące RNA

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 7. Zbadanie hermetyczności/fleksyjności dróg metabolicznych szlaku terpenoidowego w lnie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 8. Rola białka Maf1, represora polimerazy III RNA, w kontroli stabilności tRNA

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Wojciech Turowski

  Politechnika Warszawska

 9. Synteza chemiczna i oszacowanie właściwości biologicznych analogów 5'-difosforanu 7-metyloguanozyny jako inhibitorów enz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marcin Jarosław Ziemniak

  Uniwersytet Warszawski

 10. Znaczenie struktury kapu i białek wiążących kap w koordynacji dojrzewania końców 3" i 5" snoRNA u drożdży S. cerevisiae...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Sylwia Anna Szczepaniak

  Uniwersytet Warszawski

 11. Rola białka HAX-1 w regulacji migracji i potencjału inwazyjnego komórek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Ewa Anna Grzybowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 12. Badania strukturalne proteinaz o nieznanym mechanizmie katalitycznym. Utworzenie unikatowego zespołu badań strukturalnyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Grzegorz Dubin

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 13. Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki - badania w modelu mysim przy użyciu tec...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik

  Wojskowy Instytut Medyczny

 14. Mechanizm regulacji syntezy podjednostki szóstej mitochondrialnej syntazy ATP przez pośrednie subkompleksy powstające w ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Róża Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 15. Rola białka Hfq w regulacji replikacji DNA w komórkach Escherichia coli

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 16. Mechanizmy molekularne odpowiedzialne za śmierć komórkową indukowaną przez przeciwciało monoklonalne 14G2a wiążące gangl...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Barbara Rokita

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 17. Znaczenie obróbki proteolitycznej w molekularnych funkcjach pełnionych przez białko MCPIP.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Łukasz Dariusz Skalniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 18. Molekularne mechanizmy efektu pamięci konformacyjnej w indukcji szczepów amyloidu insuliny

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzwolak

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 19. Mechanizmy adaptacyjne plazmidu koniugacyjnego RA3 z grupy niezgodnosci IncU warunkujące zdolność replikacji i stabilneg...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

 20. Udział GM-CSF (czynnika wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów) w rekrutacji makrofagów i wzroście glejaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Sielska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 21. Oddziaływanie między kanałem VDAC i minocykliną: eksperymentalna weryfikacja wiązania minocykliny przez kanał VDAC

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Andonis Karachitos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. Identyfikacja i charakterystyka miejsc wiązania białka DnaA w dwuczłonowym regionie oriC Helicobacter pylori.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Rafał Donczew

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 23. Molekularna regulacja syntezy mcl-PHA u Pseudomonas putida KT2440

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 24. Białka wielodomenowe i częściowo nieustrukturyzowane w procesach rozkładu celulozy i adhezji komórek

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Bartosz Jan Różycki

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Biologiczna funkcja zachowanej ewolucyjnie niezbadanej kinazy SELO, wspólnej dla większości organizmów żywych - badania ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Piotr Pawłowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Rolnictwa i Biologii

 26. Adenozyno 5'-fosforamid jako nowa cząsteczka sygnałowa; Badanie enzymatycznej syntezy tego nukleotydu i analiza efektów ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bolesław Guranowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 27. Analiza zależności między biogenezą mikroRNA a spliceosomem u roślin

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Agata Katarzyna Stępień

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 28. Analiza zależności między replikacją DNA, centralnym metabolizmem węgla oraz cyklem komórkowym u Escherichia coli

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Biologii

 29. Białko UP9/LSU jako potencjalny modulator funkcji receptora selektywnej autofagii w roślinach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Zientara-Rytter

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 30. Molekularny mechanizm funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 31. Molekularne mechanizmy procesów przeżyciowych w raku piersi

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Żylicz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 32. Toksyczność RNA w patogenezie chorób poliglutaminowych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maciej Figiel

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 33. Systemy toksyna-antytoksyna jako regulatory ekspresji genów u gronkowców

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Benedykt Władyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 34. Poznanie procesu gojenia pęcherza moczowego drogą do jego regeneracji

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marta Pokrywczyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 35. 2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostnia...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Woźniak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 36. Glikomiczna analiza procesu różnicowania komórek nabłonkowych jelita. Modulacyjna rola mikroRNA.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Paweł Link-Lenczowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 37. Inhibicja białkowych fosfataz tyrozynowych jako strategia przeciwko chorobom zakaźnym i bioterroryzmowi.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Alicja Kuban-Jankowska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 38. Badania strukturalne oparte na niskim podobieństwie sekwencyjnym receptorów sprzężonych z białkiem G aktywowanych przez ...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dorota Latek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 39. Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami w...

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 40. Molekularne mechanizmy działania białek opiekuńczych w dezagregacji białek

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 41. Nowy mechanizm ciężkiej niedokrwistości wywołanej zmutowaną formą czynnika transkrypcyjnego Erythroid Kruppel-like Facto...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Mirosława Siatecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 42. Podatność ludzkich peptydów antydrobnoustrojowych na działanie proteaz aspartylowych wydzielanych przez patogenne drożdż...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Oliwia Anna Bocheńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 43. Wpływ analogów ppGpp na polimerazę RNA w aspekcie prokariotycznych i eukariotycznych czynników transkrypcyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Potrykus

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 44. Globalna regulacja mRNA przez PUMILIO oraz rola MAELSTROM, składnika nuage oraz markera nowotworów jądra, w nasieniaku c...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 45. Rybozymy jako nowe narzędzia do badania genomu mitochondrialnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Barciszewski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 46. Identyfikacja małych RNA jabłoni biorących udział w kształtowaniu odporności na zarazę ogniową.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Elżbieta Kaja

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. Charakterystyka biochemiczna i funkcjonalna ludzkich białek Rexo2 i FASTKD3

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Maciej Jerzy Szewczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. Wpływ aminokwasów bramkujących i aminokwasów kotwiczących na regulację aktywności i selektywności enzymów.

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Artur Wiktor Góra

  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii

 49. Molekularne funkcje ludzkiego genu SUV3

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 50. Tlenki niklu i metaliczny nikiel jako źródła jonów metalu w metalozależnej hydrolizie wiązania peptydowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Nina Ewa Wezynfeld

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN