Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 968 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Romanizacja obszarów zurbanizowanych w prowincjach reńsko-dunajskich Cesarstwa Rzymskiego (I-III w.n.e.)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 2. Kontynuacja badań nad prehistorycznym osiedlem obronnym w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marcin Przybyła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Biografie bezimiennych. Interdyscyplinarne badania szczątków ludzkich odkrytych na stanowisku archeologicznym Cerro Colo...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Majchrzak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 4. Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Kajzer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 5. Działalność Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International Refugee Organization) w powojennej Europie : P...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Sękowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. "Puste przestrzenie" w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Europy Środkowej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Cembrzyński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Na przełomie epok - krystalizacja kultury mierzanowickiej w dorzeczu górnej Wisły i górnego Bugu

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Jarosz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 8. Porządek płci w nauce polskiej 1890-1952. Przeobrażenia, kontynuacje, dyskontynuacje.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Dadej

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 9. Ukrainski Komitet Centralny, 1940-1945. Studium przypadku kolaboracji w okupowanej przez Niemcy Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Markiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 10. Praktyka archiwalna w świetle duplikatów w Babilonii w I tysiącleciu przed Chrystusem.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Tarasewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 11. Ceramika świadectwem kontaktów ponadregionalnych. Miejsce dolin Wardaru i Strumy w sieci powiązań kulturowych Macedonii ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Cezary Bahyrycz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 12. Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Łozowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 13. Historia zasiedlenia jaskiń Doliny Sąspowskiej od paleolitu po nowożytność w świetle niepublikowanych źródeł z badań wyk...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 14. Magia posthuma - wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Daniel Wojtucki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 15. Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Daniel Wojtucki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 16. Bałkańsko-Egejski Projet Dendrochronologiczny: Zastosowanie dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Pd.-Wsch. i...

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Ważny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych

 17. Urbanizacja pogranicza. Komparatystyka rozwoju miast i krajobrazu miejskiego w Prusach, Inflantach i Irlandii w XII-XIV ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Maleszka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 18. Kadra akademicka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agnieszka Kania

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 19. Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińs...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Wacław Kulczykowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 20. Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Łukianow

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Dziedzictwo w działaniu. Studium przypadku kultury regionalnej Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: Prof. dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 22. Multidyscyplinarne studia mikroregionalne nad środkowym paleolitem południowo-zachodniej części Gór Czatkalskich (zachod...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 23. Sztuka naskalna jako źródło współczesnej tożsamości kulturowej: syberyjsko-kandyjskie studium porównawcze

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab., Prof. UAM Andrzej Rozwadowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 24. Interpretacja przestrzenno-funkcjonalna wybranych obozowisk kultury janisławickiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Boroń

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina).

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Justyna Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Mumie kultury Nazca. Analiza struktury społecznej i poziomu życia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Dagmara Socha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 27. Ściana zachodnia Portyku Obelisków świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze historycznym, ideologicznym i rytualn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewa Józefowicz

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 28. Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od unii dynastycznej do realnej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Szulc

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 29. Rozwój ośrodków centralnych państwa Piastów od X do XII wieku na przykładzie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Pankiewicz

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 30. Malowidła ścienne z Chajul: dokumentacja, konserwacja i interpretacja unikatowych fresków Majów z wyżyn Gwatemali.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jarosław rałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 31. Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy C...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Rekowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 32. Początki urbanizacji i formowanie się elit we wschodniej Delcie Nilu na podstawie badań w Tell el-Farcha

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 33. Komunizm, Solidarność i kryzys nowoczesności

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Perkowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 34. Żołnierze muzułmańscy w armii francuskiej w czasie I wojny światowej a polityka multikulturalizmu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 35. Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Miścicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 36. Historia grobami pisana. Przemiany w średniowiecznym obrządku pogrzebowym mieszkańców Małopolski

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 37. Pokolenie czy pokolenia Marca '68 - między oral history a metodą biograficzną

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Czyżewski

  Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 38. Społeczne wytwarzanie przestrzeni: antropologiczne studium praktyk miastotwórczych w Kazaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Turowska

  Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 39. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczym

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Guzowski

  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 40. The water, the sand and the folk: understanding the role of water in the social life of the oasis-cities of Shan Shan Ki...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kasper Hanus

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 41. Przedmioty osobiste wykonane z kości datowane na wczesny okres epoki brązu: materialność i znaczenie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kinga Winnicka

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 42. Use of engraved gems for self-presentation and propaganda purposes in the Roman Republic and under Augustus.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Gołyźniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 43. Badania w syberyjskiej "Dolinie Królów" i okres wczesnoscytyjski w Azji Centralnej

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Oleszczak

  Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 44. Brakujące ogniowo. Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III - V wiek)

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Janiszewski

  Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 45. Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. B...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Rybicka

  Wydział Socjologiczno-Historyczny, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 46. Poprzez ciało w ruchu. Antropologiczne studium ucieleśnionych doświadczeń i zmiany tożsamości uczestniczek kultury fitne...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominika Czarnecka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Transformacja społeczeństwa Królestwa Polskiego w raportach dyplomatów niemieckich i austro-węgierskich 1890-1914

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Szlanta

  Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 48. Ludność miasta Wieliczki w latach 1591-1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Pieczara

  Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 49. Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianiza...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Morawska

  Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 50. Osada rusztowa na jeziorze Piłakno: Rybno, stan. I (woj. warmińsko-mazurskie). Nowe tropy w interpretacji fenomenu osadn...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Mileszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny