Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 763 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie modelu prognostycznego zmian morfodynamicznych w strefie brzegowej morza

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Gabriela Gic-Grusza

  Uniwersytet Gdański

 2. Rtęć w środowisku morskim na tle anomalii pogodowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Magdalena Bełdowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 3. Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Garbu Lubawskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Karol Tylmann

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 4. Skład izotopowy neodymu i wiek modelowy materiału detrytycznego w skałach klastycznych wczesnego paleozoiku Gór Świętokr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Aleksandra Walczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 5. Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

 6. Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jakub Matusik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 7. Przemiany ekosystemów wodno-bagiennych i ekspansja roślinności antropogenicznej na terenie Gdańska od V do VII wieku w o...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Joanna Święta-Musznicka

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII (telefon: 058 523 64 41, fax: 058 523 64 03, e-mail: dziekanat@biologia.ug.gda.pl, www.biology.ug.gda.pl)

 8. Atmosferyczne uwarunkowania występowania upwellingu przybrzeżnego w Morzu Bałtyckim

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Ewa Bednorz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 9. Rozpoznanie warunków migracji azotanów w obszarze zasilania użytkowych poziomów wodonośnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Józef Dragon

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 10. Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Renata Brzozowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

 11. Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i i...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Leonard Czechowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 12. Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni ziemi dla oceny skuteczności helioterapii antyłuszczyc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wojciech Krzyścin

  Instytut Geofizyki PAN

 13. Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Justyna Małgorzata Ciesielczuk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 14. Ekspansja gatunków drzew obcego pochodzenia w lasach południowej Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Anna Gazda

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 15. Modelowanie atmosferycznych poprawek grawimetrycznych na podstawie numerycznych modeli pogody

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Marcin Rajner

  Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

 16. Model predykcji zagrożenia budynków i obiektów liniowych na terenach podlegających deformacjom powierzchni i algorytm ws...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Malinowska

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 17. Bioróżnorodność fauny otwornicowej w warunkach ocieplenia klimatu. Paleoceanograficzny zapis zmian klimatu po Małej Epoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii PAN

 18. Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Kształtowanie wybrzeży klifowych pod wpływem lokalnych i globalnych procesów sprawczych ujętych w zróżnicowanych skalach...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paweł Terefenko

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 20. Analiza wodonośności zbiorników szczelinowo-porowych na przykładzie zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Linda Chudzik

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 21. Badanie tendencji zmian stężeń związków chlorowcowych typu CFCs w atmosferze Polski południowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Aleksander Bielewski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 22. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i ich wpływ na ekstremalne warunki termiczne i opadowe w Arktyce Kanadyjskiej i Norwesk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Rafał Andrzej Maszewski

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 23. Środowisko sedymentacyjne i ewolucja klimatu Zatoki Beibu wraz z przyległymi obszarami w okresie od późnego plejstocenu...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Michał Marek Tomczak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 24. System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 25. Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jakub Matusik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 26. Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalności Ksp w zakresie 5 - 65 oC oraz ΔHf, ΔGf, ΔS i Cp dla apatytów w szeregach ...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Manecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 27. Ocena form występowania wybranych pierwiastków śladowych w pyle całkowitym (TSP), pyle zawieszonym (PM10) i we frakcji r...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Elwira Małgorzata Zajusz-Zubek

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 28. Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku_x000D_

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 30. Wpływ zróżnicowanego wykształcenia mikrobialitów oraz kompakcji na powstanie górnojurajskich facji wapieni pseudogruzłow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 31. Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów pola falowego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Mariusz Majdański

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 32. Nowe modele statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fal wezbraniowych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. prof. PAN Krzysztof Kochanek

  Instytut Geofizyki PAN

 33. Stratygrafia magnetyczna i wahania dopływu materiału terygenicznego w głębokomorskich osadach jury górnej (kimeryd - tyt...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jacek Grabowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 34. Przestrzenne uwarunkowania zmian w górnoreglowych ekosystemach świerkowych w świetle struktury depozycji zanieczyszczeń ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marek Błaś

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 35. Charakterystyka dewońskich globalnych fluktuacji warunków utleniająco-redukcyjnych w oparciu o zmiany stosunków izotopów...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: Dr Agnieszka Pisarzowska

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 36. Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 37. Identyfikacja różnych typów pyłów atmosferycznych wraz z oceną ich oddziaływań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 38. Przedwaryscyjska ewolucja geodynamiczna w strefie waryscyjskiej kolizji terranów w Sudetach: geochemia, zapis tektonomet...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Mirosław Jastrzębski

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 39. Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni: ocena możliwości wykorzystania kopalnych szkieletów szkarłupni do rek...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Przemysław Gorzelak

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 40. Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na obszarze młodoglacjalnym w warunkach naturalnych i an...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Bogumił Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 41. Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania obserwacji z europejskich systemów nawigacyjnych Gal...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Jacek Daniel Paziewski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 42. Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźniko...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Małgorzata Stefania Wistuba

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 43. Oddziaływanie fali orograficznej na pole baryczne i cyrkulację powietrza na przedpolu Tatr Polskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Szmyd

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 44. Akustyczne rozpoznanie form występowania gazonośnych osadów w Bałtyku Południowym oraz ilościowa ocena wypływów gazowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Jarosław Majewski

  Instytut Oceanologii PAN

 45. Zasoby surowców metalicznych i ich złoża na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Łuszczek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 46. Określenie dynamiki i mechanizmów przemian mineralnych oraz chemicznych w utworach glebowych (Technosols) ukształtowanyc...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Łukasz Przemysław Uzarowicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 47. Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich ter...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Michalski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 49. Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Ostapowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 50. Wpływ zmian klimatycznych na stan środowiska naturalnego płytkowodnych terenów morskich zamieszkałych przez rzadkie gatu...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Honorata Wąchnicka Kosiorek

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi