Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 772 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Pawlak

  CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

 2. Precyzyjne obliczenia kwantowo-chemiczne dla lekkich układów atomowych i molekularnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Mariusz Puchalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 3. Symulacja teoretyczna parametrów NMR metali ciężkich jako narzędzie badań strukturalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 4. Nowe metody przydatne w dysocjacji wiązania pojedynczego oparte na teorii sprzężonych klasterów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Monika Musiał

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 5. Efekty relatywistyczne w teoretycznych badaniach parametrów widm NMR

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 6. Egzotyczne konformacje beta-kartkowe w chiralnych superstrukturach fibryli peptydowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzwolak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 7. Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magda Caban

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 8. Zastosowanie metod elektrochemicznych do otrzymywania fotoaktywnych polimerowych układów elektrono-donorowo-akceptorowyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Czichy

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 9. Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne na granicy faz monowarstwa lipidowa / roztwór wodny. Monitorowanie gradientu stę...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Bernard Juskowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 10. Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Wiczk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 11. Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfiko...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Robert Gryboś

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 12. Ultrastabilne i jasne fluorofory do badań pojedynczych cząsteczek

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Waluk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 13. Zmiany strukturalne w błonie pęcherzyków płucnych wywołane peroksydacją lipidów i zanieczyszczeniami atmosferycznymi: te...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Jacek Korchowiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 14. NIELINIOWE WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE KOMPLEKSÓW MOLEKULARNYCH

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Robert Zaleśny

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 15. Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Kamil Wojciechowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 16. Grafen, tlenek grafenu i ich pochodne jako nowe sorbenty w nieorganicznej chemii analitycznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Sitko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 17. Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Sitko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 18. Opracowanie nowych metod obliczeniowych dla oddziaływań molekularnych w układach o charakterze wieloreferencyjnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Pernal

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 19. Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katali...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Karpiński

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 20. Badania eksperymentalne sprzeczności pomiędzy definicją skali pH i warunkami panującymi w strukturach wewnątrzkomórkowyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 21. INDUKOWANE FOTOCHEMICZNIE PROCESY RODNIKOWE W CZĄSTECZKACH AMINOKWASÓW I BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH PEPTYDÓW ZAWIERAJĄCYCH M...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Tomasz Pędziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 22. Chwytając przepływ: elektrody 3D do zastosotwań w reakcjach enzymatycznych w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 23. Gradienty w rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Podeszwa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 24. Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych ma...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 25. Wielofunkcyjne nanonośniki dla teranostyki i ich oddziaływanie ze światłem

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 26. Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 27. Badania agregacji niejonowych związków powierzchniowo czynnych w cieczach jonowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Justyna Łuczak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 28. Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katharina Boguslawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Empiryczna nieaddytywna dyspersja w kompleksach van der Waalsa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Podeszwa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 30. Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Adam Sieradzan

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 31. Opracowanie nowej metodyki oznaczania współcześnie stosowanych pestycydów pochodzących z różnych grup związków chemiczny...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Maciej Tankiewicz

  Politechnika Gdańska

 32. Badanie elektrochemicznych właściwości stopów palladu z rutenem

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Hubkowska-Kosińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Małgorzata Szultka-Młyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 34. Budowa układu do czasoworozdzielczej femtosekundowej spektroskopii absorpcji przejściowej w podczerwieni.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Skibiński

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 35. Dendrymery PAMAM G4 i G3,5 jako potencjalne przenośniki leków onkologicznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Piekarski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 36. Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas i metod...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Danikiewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 37. Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce i zwalczaniu nowotworów z wykorzystaniem platformy wielomodułowej : obraz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Abramczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 38. Hybrydowy model procesu chemicznego profilowania głębokościowego warstw organicznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Postawa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 39. Obraz oddziaływań molekularnych w układach zawierąjacych cząsteczki o właściwościach anestetycznych - od izolowanego mon...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Rospenk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 40. Zaawansowane badania w katalizie elektrochemicznej: wyjaśnienie mechanizmów zwiększonej aktywności z wykorzystaniem różn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kulesza

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 41. Własności związków bogatych w wodór w warunkach wysokich ciśnień

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Tkacz

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 42. Opracowanie i zastosowanie metod teoretycznych do opisu konfiguracji elektronowej 4f(N-1)5d oraz modelowania przejść f-d...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Mirosław Karbowiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 43. Zastosowanie chemicznych metod modyfikacji powierzchni w celu uzyskania dyspergowalnych w wodzie i biokompatybilnych nan...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Mirosław Karbowiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 44. Podstawione w pierścieniu centralnym chemiluminogeny akrydyniowe - synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne, per...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Beata Zadykowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 45. Badanie wpływu stosunku powierzchni do objętości celki pomiarowej na intensywność fluorescencji wybranych bioanalitów...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Radosław Kwapiszewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 46. UPLC-MS/MS w opracowaniach metod oznaczania antyoksydantów i leków nowej generacji stosowanych w kardiologii

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Sylwia Magiera

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 47. Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedr...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Natalia Piergies

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Martyna Maszota

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 49. Mikroprzepływowa metoda 'flow-focusing' tworzenia liposomów oraz jej wykorzystanie do zamykania lipofilowych antyoksydan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Churski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Zaawansowane techniki dichroizmu kołowego jako wartościowe narzędzie w badaniach strukturalnych związków o znaczeniu far...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Marcin Górecki

  INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN