Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 476 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dynamika i splątanie w kwantowych zjawiskach krytycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 2. Wpływ podstawień chemicznych, ciśnienia hydrostatycznego i defektów na właściwości stanu nadprzewodzącego związków na ba...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Puźniak

  Instytut Fizyki PAN

 3. Mechanostabilność białek i ich kompleksów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Sikora

  Instytut Fizyki PAN

 4. Synteza i własności fizyczne nowych siarkowców na bazie żelaza

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Łukasz Zajdel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 5. Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Konrad Jerzy Kapcia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 6. Dyfuzja atomów w jednowymiarowych kanałach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Mariusz Adam Krawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 7. Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w nanomedycynie

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Barbara Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 8. Manipulacja pojedynczym spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Jan Kossacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Opis własności elektronowych oraz modelowanie zjawiska transportu elektronowego w nano-układach

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Dominik Szczęśniak

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 10. Dynamika i optyczna kontrola spinu w układach sprzężonych nanostruktur

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Machnikowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 11. Diagram fazowy naładowanych układów koloidalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jacek Gapiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 12. Indukowane ciśnieniem kwantowe przejścia fazowe i kwantowe zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach żelazowych: kompleksowe...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 13. Nano-lepkość zależna od skali długości w miękkiej materii i żywych komórkach

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Hołyst

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 14. Izolatory topologiczne typu faz Heuslera MPtBi (M = Y, La, Lu ): badania magnetyczne, elektryczne i metodą magnetycznego...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Kazimierz Nowak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, Polska Akademia Nauk

 15. Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej - wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3, o...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. Magnetyczne izolatory topologiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 17. Zjawiska międzywierzchniowe w epitaksjalnych heterostrukturach tlenkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Marek Wójcik

  Instytut Fizyki PAN

 18. Optyczne właściwości półprzewodnikowych struktur nisko wymiarowych badane przy pomocy Fourierowskiej spektroskopii w pod...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Marcin Motyka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 19. Indukowana polem magnetycznym rekonstrukcja powierzchni Fermiego w układach silnie skorelowanych elektronów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Łukasz Bochenek

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polska Akademia Nauk

 20. Wybrane właściwości nowych związków i heterostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych do zastosowań w bateriach słonecz...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Henryk Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 21. STRUKTURA ELEKTRONOWA CZYSTYCH I PASYWOWANYCH POWIERZCHNI (001) InAs I InSb

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jarosław Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. (Ga,Mn)As w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Marek Wasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 24. MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Mikołaj Lewandowski

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 25. Samorzutna agregacja w układach amfifilowych i koloidalnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 26. Dynamika molekularna odmian polimorficznych wybranych substancji czynnych farmakologicznie

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wojciech Wąsicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 27. Kwantowe efekty pomiaru w układach kropek kwantowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Roszak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 28. Ultra-precyzyjne badania właściwości magnetycznych złożonych półprzewodników ferromagnetycznych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Łukasz Paweł Kilański

  Instytut Fizyki PAN

 29. Relaksometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla ciał stałych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Danuta Kruk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Wyznaczenie nieliniowych stałych sprężystości, piezoelektrycznych, elektrostrykcyjnych i dielektrycznych objętościowego ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Michał Stanisław Boćkowski

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 31. Dynamika osiowosymetrycznych cząstek koloidalnych w obecności ścianki

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Krzysztof Lisicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 32. Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jan Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Maciej Krawczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 34. Wpływ niejednorodności przestrzennych na stany elektronowe i zjawiska transportowe w nanostrukturach węglowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kostyrko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 35. Magnetyzm i nadprzewodnictwo w wybranych układach intermetalicznych.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 36. Struktura atomowa nanowęgli: modelowanie i weryfikacja doświadczalna za pomocą rozpraszania neutronów i promieniowania r...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Natalia Anna Woźnica

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 37. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 38. Nierównowagowa dynamika skorelowanych układów kwantowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 39. Dynamika wzbudzeń ekscytonowych w nowo otrzymanych kropkach kwantowych CdSe zawierających pojedyncze jony manganu.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Konrad Nawrocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 40. Budowa i wykorzystanie układu optycznej detekcji rezonansu magnetycznego do badań nanostruktur półprzewodnikowych zawier...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Mateusz Marek Goryca

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Fizyka dwuwymiarowych struktur półprzewodnikowych w silnych polach magnetycznych

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Babiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 42. Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Marta Anna Galicka

  Instytut Fizyki PAN

 43. Własności strukturalne i mechaniczne metali - od prostych struktur do złożonych stopów metali na przykładzie kwazikryszt...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wolny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 44. Magnetyki molekularne - relaksacje w układach kwazi jedno-wymiarowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Tomkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Modelowanie właściwości optycznych układów kropek kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karwat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 46. Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, Y, La, Th i Lu.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Piotr Pikul

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 47. Dynamika procesów nieliniowych w ultra-zimnych gazach atomów fermionowych w ramach teorii funkcjonału gęstości.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Gabriel Robert Wlazłowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 48. Nadprzewodnictwo i korelacje w nanourządzeniach i materiałach litych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Krzysztof Domański

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 49. Sprzężenie elektron-fonon w grafenie epitaksjalnym hodowanym na SiC: badania z wykorzystaniem bramkowania w roztworze

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr Johannes Robert Binder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 50. Generacja i kontrola koherencji spinowej w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych II-VI za pomocą ultrakrótkich...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Karczewski

  Instytut Fizyki PAN