Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 575 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola kwasu lizofosfatydowego (LPA) i sfingozyno-1-fosforanu (S1P) oraz ich receptorów w procesie proliferacji, migracji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Sztachelska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 2. MECHANIZMY I KONSEKWENCJE ZMIAN AKTYWNOŚCI EKTO-DEAMINAZY ADENOZYNY W PROCESIE MIAŻDŻYCOWYM

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Barbara Kutryb-Zając

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 3. Funkcjonalna analiza HSPB8 w organizmach modelowych (Danio rerio i Drosophila melanogaster) ze szczególnym uwzględnienie...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magda Dubińska-Magiera

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 4. Rola kory retrosplenialnej w pamięci przestrzennej i nawigacji

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Czajkowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Ekspresja systemu GALP, alarin i ich receptorów w układzie podwzgórzowo - przysadkowo - nadnerczowym oraz jego rola w re...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marianna Tyczewska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 6. Rola szlaku kinureninowego w bólu neuropatycznym w kontekście innowacyjnego podejścia terapeutycznego

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Ewelina Rojewska

  Instytut Farmakologii PAN

 7. Przestrzenna organizacja zespołów komórek płciowych i ich losy w jajnikach dwóch gatunków niesporczaków (Tardigrada)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Hyra

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Tlenek węgla (CO) jako fizjologiczny czynnik gastroprotekcyjny i modulujący aktywność enzymów szlaku syntezy siarkowodor...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 9. Nieprawidłowości szlaku przemian metabolicznych w układzie serotonergicznym w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu (AS...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kacper Ptaszek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 10. Poszukiwanie wczesnych mechanizmów molekularnych i markerów przedklinicznego stadium sporadycznej postaci choroby Alzhei...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Mietelska-Porowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 11. Badanie hormonalnych i molekularnych mechanizmów rozwoju nowotworu w tkance interstycjalnej gonady męskiej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Kotula-Balak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 12. Rola zaburzeń plastyczności synaptycznej w ciele migdałowatym w rozwoju fenotypu aspołecznego w mysich modelach autyzmu...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Ksenia Meyza

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Rola wybranych szlaków przekazywania sygnału w deficycie cynku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Nowak

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Niezależna od receptora NMDA, wywołana acetylocholiną aktywność erupcyjna neuronów dopaminergicznych śródmózgowia - bada...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Walczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 15. Produkty degradacji tryptofanu szlakiem kinureninowym, a biomechanika i metabolizm kości w przewlekłej chorobie nerek

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Bartłomiej Kałaska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 16. Neuronalne korelaty powstawania i wygaszania długotrwałej pamięci strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kacper Łukasiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Beroun

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Elektrofizjologiczne badania ciała kolankowatego bocznego mózgu szczura w warunkach prawidłowych i patologicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Łukasz Chrobok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Modulacja aktywności sieci neuronalnej ciała migdałowatego przez receptor 5-HT7

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Tokarski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ desykacji na funkcjonowanie układu odpornościowego chrząszcza Nicrophorus vespilloides (Coleoptera: Silphidae)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Arkadiusz Urbański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 21. Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 22. Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1: wpływ jonów amonow...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Dąbrowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 24. Zmiany metabolizmu lipidów w raku jelita grubego - określenie ich roli w rozwoju nowotworu i ocena antyproliferacyjnych ...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Śledziński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 25. Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neuro...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Solarz

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)- Sulforafanu w regulacji zachowań ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Percepcja temperatur otoczenia przez karaczana amerykańskiego - rola receptorów TRP

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Justyna Maliszewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 28. Siarkowodór jako endogenna molekuła ochronna w patofizjologii rozwoju przełyku Barretta

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Siarczan indoksylu a układ hemostazy w przewlekłej chorobie nerek.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 30. Rola adropiny w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy szczura

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marcin Ruciński

  Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 31. Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitr...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od receptorów zewnątrzkomórkowych nukleozydów i nukleotydów w dysfunkcji synaps...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agata Adamczyk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Nadekspresja kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku surowiczym jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Adam Gorczyński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 34. Analiza ekspresji mikroRNA z klastrów miR-17-92, miR-106b-25 i miR-106a-363 oraz genów z rodzin MYC i E2F w najczęściej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Renata Gruszka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 35. Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Paulina Kaźmierska-Grębowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Czteroczęściowa synapsa hamująca - rola macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych oraz astrocytów w plastyczności ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Grzegorz Wiera

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 37. Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów - rola w m...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Aneta Stachowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 38. Nitroksyl jako alternatywne bądź konkurencyjne względem tlenku azotu ogniwo metaboliczne u roślin na przykładzie Arabido...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 39. Udział siarczanu indoksylu w zaburzeniach homeostazy układu kostnego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Małgorzata Karbowska

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 40. Unerwienie neuronów przednio-przyśrodkowego jądra nakrywki oraz neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez głębokie w...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Pradel

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii

 41. Wpływ blokady receptorów adenozynowych P2Y12 na wrażliwość chemoreceptorów obwodowych i centralnych u ludzi

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Stanisław Tubek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 42. Rola metaloproteinaz w kształtowaniu długotrwałej plastyczności synaptycznej oraz pobudliwości sieci neuronalnej w obsza...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Brzdąk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Biologicznych

 43. Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po d...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Wencel

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechan...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Czapski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Spektroskopowa cytologia i histopatologia naciekającego raka pęcherza moczowego - dowód koncepcji

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Monika Kujdowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 48. Wpływ całkowitego przecięcia rdzenia kręgowego oraz nadekspresji BDNF na zmiany składu podjednostek receptorów NMDA i AM...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Benjun Ji

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Poszukiwanie związków o aktywności przeciwgruźliczej w grupie pochodnych i analogów benzimidazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Gobis

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej

 50. Synteza i oznaczanie aktywności nowych, potencjalnych antagonistów receptorów dla aminokwasów pobudzających, o budowie a...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Mazurek

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny