Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 89 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. EPIGONI I PREKURSORZY - STRATEGIE ADAPTACYJNE SPOŁECZNOŚCI AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ W PÓ NYM PLEJSTOCENIE I WCZESNYM HOLOC...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 2. Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Xuecheng Chen

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 3. Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji._x000D_ W kierunku le...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 4. Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Jakub Maciej Siednienko

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 5. Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adoelscentów i młodych dorosłych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Smoleń

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

 6. Antyapoptotyczna aktywność ludzkich fibroblastycznych czynników wzrostu 1 i 2

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Zakrzewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Wyjaśnienie mechanizmu i znaczenia zmian przestrzennej organizacji chromatyny zachodzących w skutek pobudzenia komórki n...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Adriana Magalska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Adam Sawicki

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 9. Bezpieczeństwo komunikacji w sytuacji podsłuchu i włamania, oparte o prawa fizyki

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Karol Mieczysław Horodecki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 10. Wpływ samoorganizacji i mikrostruktury na właściwości elektryczne cienkich warstw półprzewodników skoniugowanych podczas...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Igor Pisula

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 11. Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Dominik Jańczewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 12. Dynamika nadciekłych gwiazd neutronowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Brynmor Haskell

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 13. Kinetyczne symulacje niestabilności w relatywistycznej plazmie

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Władysław Nalewajko

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 14. Synteza i ewaluacja nowego zestawu narzędzi dla biologii i biotechnologii opartego na analogach nukleotydów adeninowych...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 15. Molekularne mechanizmy przebiegu szlaku czynników indukowanych hipoksją (HIF) w ludzkim śródbłonku.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał Artur Bartoszewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 16. Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 17. Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych....

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Stanisław Dunin-Horkawicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 18. Ilościowy wgląd w przebieg reakcji katalitycznej z wykorzystaniem metod spektroskopowych w modzie operando

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Kinga Góra-Marek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 19. Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Magdalena Bieniak-Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 20. Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szko...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Magdalena Brożek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 21. Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paula Kinga Orzechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 22. Brzyno, stanowisko 12. Cmentarzysko z okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarn...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Strobin

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 23. W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Janina Salamońska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 24. Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kinga Tucholska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 25. Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Aneta Agnieszka Bartosik

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 26. Rola zaburzeń plastyczności synaptycznej w ciele migdałowatym w rozwoju fenotypu aspołecznego w mysich modelach autyzmu...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Ksenia Zuzanna Meyza

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Firczuk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 28. DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Łukasz Rakus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Nowe (supramolekularne) podejście do dwuwymiarowych materiałów warstwowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Artur Ciesielski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 30. Warunkowanie ewaluatywne - badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Daniel Lisak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Badanie oddziaływania barwników posiadających kotwice sililowe z nanocząstkami tlenków metali.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Ziółek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 33. Poznanie molekularnego mechanizmu nowej metody komórkowego, celowanego dostarczania leków do guza nowotworowego

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Król

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 34. Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjs...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 35. Poszukiwanie nowych substancji o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym wśród związków hybrydowych pochodnych piro...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 36. Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Andrzej Palka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 37. Kodyfikacja narodowa - fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Maria Klimaszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 38. Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesne...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Wojciech Tylmann

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 39. Badanie właściwości sieci nanowłókien polimerowych zainspirowanych naturą w kontekście ich zastosowania do odzyskiwania ...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Urszula Stachewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 40. Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de H...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Patrycja Prządka-Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 41. Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marta Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 42. PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Jorge Almiro Barceló Caldeira Pinto Paiva

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 43. Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań ludzi na włośnicę- porównanie profili białkowych stadiów rozwojo...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Justyna Bień

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

 44. Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria mono...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Agata Edyta Krawczyk-Balska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 45. Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katharina Boguslawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych z...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 47. Algorytmiczne podstawy optymalizacji sieci logistycznych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Byrka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Winiarska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 49. Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych ...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Michał Stanisław Zieliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 50. Stany splątane dla kwantowej metrologii

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Emilia Witkowska

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk