Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 167 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wyznaczenie struktury i specyficzności enzymu CMTr2 modyfikującego kap RNA.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Veronika Fluegel

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 2. Katalizowane metalami przejściowymi ukierunkowane reakcje aktywacji wiązania C-H nitro-podstawionych związków aromatyczn...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Viktor Iaroshenko

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socj...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Suwada

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 4. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - poznanie mechanizmów użytecznych w leczeniu i profilaktyce.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Ewelina Król

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 5. Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we współczesnej kulturze zachodniej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 6. Próba stworzenia interpretacji tezy o normatywności znaczenia z wykorzystaniem kategorii reguł konstytutywnych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Bartosz Kaluziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 7. Działalność Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International Refugee Organization) w powojennej Europie : P...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Sękowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 8. Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Strózik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 9. Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Wałęga

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 10. Konsensualna i wizerunkowa rola sportu w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Kobierecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 11. Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Kabzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 12. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Idczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 13. Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji si...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Kołomycew

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 14. Poczucie osobistej tożsamości a regulacja działań celowych: pośrednicząca rola właściwości celów oraz kontroli działania...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Pilarska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 15. Badanie endocytozy receptora AXL i jej roli w regulowaniu szlaków sygnałowych zależnych od AXL.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Daria Zdżalik-Bielecka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 16. Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Beroun

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Wybiórcze blokowanie aktywności receptora NMDAR podczas epileptogenezy, jako podejście terapeutyczne w leczeniu padaczki...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Adam Gorlewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Badania molekularne gamma-konglutyny nasion łubinu - białka o unikalnych właściwościach hipoglikemicznych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Jarosław Czubiński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 19. Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Sebastian Kaczmarek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 20. Jednorodność i Minimalność w Przestrzeniach Zwartych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Boroński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej

 21. Wpływ nanostrukturyzacji na własności magnetotransportowe magnetycznych złączy metal/półprzewodnik wytworzonych metodą a...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Arkadiusz Zarzycki

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Samoorganizujące trójwymiarowe struktury fotoniczne - optyczne i elektrooptyczne właściwości ciekłokrystalicznej fazy bł...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Marzena Sala-Tefelska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 23. Nowa metoda bezpośredniego określania chiralności: jądrowy rezonans magnetyczny w zmiennym w czasie polu elektrycznym...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Piotr Garbacz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 24. Zastosowanie nowych katalitycznych reakcji chiralnych 4-winylo- oraz 4-etynylo-azetydyn-2-onów w stereodywergentnej synt...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Zambroń

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 25. Kationy 1-N-acyloamino- i 1-imidoalkilokarbeniowe: generowanie i reaktywność w wybranych reakcjach tworzenia wiązań C-C...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jakub Adamek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 26. Projektowanie i synteza funkcjonalnych nanokompozytów do zastosowań biomedycznych i analitycznych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marianna Gniadek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Azotkowe lasery krawędziowe emitujące światło zielone

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Maciej Kuc

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 28. Trójwymiarowa charakterystyka granic międzyziarnowych w metalach o strukturze regularnej ściennie centrowanej po odkszta...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Piotr Bobrowski

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności in...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztobryn

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 30. Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 31. Inwentarze kolegiów jezuickich w Nieświeżu i w Nowogródku - opracowanie i edycja źródłowa

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Andrea Mariani

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 32. Biopsja Blastomerów i powstanie Zespołu Metabolicznego: próba oszacowania ryzyka na modelu mysim

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Federica Zacchini

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 33. Ideały toryczne stowarzyszone z matroidami, grupami, drzewami, oraz inne problemy kombinatoryczne

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Lasoń

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 34. Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 35. Wpływ nanocząstek uwalnianych z endoprotez stawów na zdolność płytek krwi do adhezji i agregacji - implikacje dla patoge...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Krzysztof Tomaszewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 36. Franz Xaver Scharwenka (1850-1924) - wirtuoz, kompozytor, pedagog w świetle procesu glokalizacji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mikołaj Rykowski

  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

 37. "Zoo Ptolemeusza:" zwierzęta w Egipcie hellenistycznym

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maja Miziur-Moździoch

  Polskie Towarzystwo Filologiczne

 38. Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Marszk

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 39. Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania relacjami a przewaga konkurencyjna

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Deszczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 40. Determinanty efektywności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Modzelewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Modele i metody wykorzystania wiedzy dziedzinowej w algorytmach metaheurystycznych dla problemów optymalizacji w świecie...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Michalak

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 42. Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Sroka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. Granice prywatyzacji procesu karnego - w poszukiwaniu sprawności i sprawiedliwości systemu

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dagmara Gruszecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 44. Wpływ zasady godności człowieka na konstrukcje odpowiedzialności w prawie karnym

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Szczucki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 45. Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Białaszek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 46. Strukturalna charakterystyka ADPGK i GPD2 - enzymów zaangażowanych w zmodyfikowany metabolizm glukozy intensywnie prolif...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Przemysław Grudnik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 47. W stronę światła: odkrywanie genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Tracewska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 48. Rola białek Snail-1 oraz Cx43 w regulacji inwazyjności komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Damian Ryszawy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 49. Desaturaza stearoilo-CoA 1 jako regulator biogenezy i magazynowania kropli lipidowych w indukowanej kwasami tłuszczowymi...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Justyna Janikiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. MCPIP1 jako ważny regulator indukcji i progresji nielkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jerzy Kotlinowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii