Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 274 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Charakterystyka molekularna wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych i jego udział w koinfekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Maj-Paluch

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 2. Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetow...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Szmigielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 3. Rezonanse w nieelastycznych zderzeniach SrF-Sr w reżymie niskich energii

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Maciej Kosicki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Unerwienie neuronów przednio-przyśrodkowego jądra nakrywki oraz neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez głębokie w...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Kamil Pradel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 5. Wokół optymalności algorytmów opartych o programowanie dynamiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr Adam Polak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Projektowanie metodami ab-initio barwników ESIPT wykazujących podwójną fluorescencje

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Grabarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 7. Rola komunikacji międzykomórkowej w indukcji somatycznej embriogenezy i formowaniu zarodka somatycznego w oparciu o mode...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Małgorzata Grzyb

  Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 8. Przeprogramowanie procesu starzenia liści przez poliaminy - nowe perspektywy w zwiększeniu tolerancji roślin uprawnych n...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ewelina Paluch-Lubawa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 9. Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania wybranych NLPZ jako agonistów receptora PPAR gamma w eksperymentaln...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Adam Kazberuk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 10. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Nowicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 11. Podstawowe własności cząstek nierozróżnialnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: Marcin Karczewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 12. Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Katarzyna Rożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 13. Nowe inhibitory proteazy wirusa opryszczki

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ6

  Kierownik: Magdalena Pachota

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 14. Mechanizm dehydrogenacji i dehydroksylacji w chlorytach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Małgorzata Lempart

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 15. Grunt to prawda. Uprawdziwianie jako ugruntowanie wartości prawdy w metafizyce.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Karol Kleczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Wielokryterialna optymalizacja kodu genetycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Małgorzata Wnętrzak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 17. Wpływ rozległych powierzchni wiatrowałowych na dynamikę systemu stokowo-fluwialnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Dariusz Strzyżowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 18. Trójwymiarowe izolatory topologiczne napromieniowane wiązką elektronową.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Myroslava Omelchenko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności - rola mentalizacji i empatii

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Łowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Kodeksy dobrych praktyk na rynkach farmaceutycznych i spożywczych - analiza systemu samoregulacji i koregulacji w kontek...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Justyna Nowak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 21. Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Sobiepanek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 22. Struktura i funkcja błony erytrocytów człowieka narażonych na wybrane bromoorganiczne związki uniepalniające (in vitro)...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Monika Jarosiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników żywności na poziom całkowitej metylacji DNA....

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Baranowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 24. Zmiana dominacji językowej wynikająca z fonologicznego rozwoju języka trzeciego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Halina Lewandowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 25. Różnice indywidualne w przyswajaniu wielojęzycznej fonologii: Badanie wzdłużne u młodzieży

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Iga Krzysik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 26. Czego możemy dowiedzieć się o rozwiązywaniu konfliktu na podstawie komponentu N2? Badanie potencjałów związanych ze zdar...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Patrycja Kałamała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 27. Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Karol Szafranek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 28. Hybrydowe sorbenty nieorganiczno-biopolimerowe do usuwania cezu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Joanna Bok-Badura

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 29. Luminescencyjne materiały magnetyczne na bazie lantanowców i boru

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Wegner

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 30. Metody klasyfikacji obrazów dla danych niezbalansowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: Michał Koziarski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 31. Wieloskalowe symulacje dynamiki molekularnej w celu zbadania struktury oligomerów amyloidów beta.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: Dinh Quoc Huy Pham

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 32. Wpływ procesu starzenia oraz obecności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na ekotoksyczność mikroplastików...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Aleksandra Bogusz

  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

 33. Przestrzenne aspekty i efekty projektów współfinansowanych z funduszów Unii Europejskiej w latach 2007-2013, przeznaczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Denis Cerić

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida).

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Natalia Gumińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 35. Fenolowe frakcje z różnych organów mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) jako potencjalne modulatory hemostazy.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Bernadetta Lis

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Barbara Łasut-Szyszka

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 37. Modyfikacje powierzchniowe w postaci struktur nanorurkowych na stopach tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Anna Majchrowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 38. Znaczenie GDF-15 w patomechanizmie ostrej prawokomorowej niewydolności serca badanej w modelu ostrej zatorowości płucnej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Marta Skowrońska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 39. Entomopatogenne grzyby strzępkowe jako biokatalizatory w procesie otrzymywania steroidów o cennych aktywnościach biologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Ewa Kozłowska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 40. MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH - W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZE...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Tomasz Stepniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Wykorzystanie zarodkowania hetero- i homogenicznego w procesie spiekania reakcyjnego granatu itrowo-żelazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Wojciechowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 42. Zjawisko instrumentalizacji prawa na przykładzie wybranych regulacji dotyczących rozwoju przestrzennego w Polsce Ludowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Eckhardt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 43. Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji - rola desaturazy stearoilo-CoA

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Adam Olichwier

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Łukasz Golon

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 45. Nowe inhibitory Heksokinazy II, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w terapiach nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Mateusz Tomczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 46. Wpływ ekstraktu z kłącza Potentilla erecta na hemostazę w cukrzycy typu 1

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Natalia Marcińczyk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 47. Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Kizling

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Badania nad możliwością regulacji poziomu potencjalnie szkodliwych produktów reakcji Maillarda i karmelizacji w pieczywi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Maria Różańska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 49. Ocena możliwości zachowania wsi olęderskich na terenach zagrożonych powodzią

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Lewandowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 50. Badanie bi-stabilnych skyrmionów magnetycznych w ultracienkich nanokropkach.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Mateusz Zelent

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki