Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 365 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. O społeczno-kulturowym uwikłaniu potocznych teorii umysłu. Dyskusja o granicach uniwersalności i powszechności pojęć i a...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Robert Mirski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 2. Intertekstualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz interpretacja

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Mateusz Andrzej Krawczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 3. Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych - analiza korpusów Child Language ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Natalia Elżbieta Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Syberyjskie miasto radzieckie. Między projektem nowoczesnym a świadomością utopijną

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Kinga Nędza-Sikoniowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Urbanizacja pogranicza. Komparatystyka rozwoju miast i krajobrazu miejskiego w Prusach, Inflantach i Irlandii w XII-XIV ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Marynowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 6. Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Wojciech Rajpold

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 7. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alicja Aleksandra Urbanik-Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 8. Model waloryzacji krajobrazu jako narzędzie do wyznaczania kierunków społeczno-ekonomicznego rozwoju gminy.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 9. Uczestnictwo w konsumpcji wspólnej - uwarunkowania i model pomiarowy

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agnieszka Dominika Małecka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 10. Projekcje zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych w Polsce z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Andrzej Łątkowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 11. Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Ugruntowanie i superweniencja w prawie: analiza i krytyka

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Maciej Janik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 13. Znaczenie sieci czołowo-ciemieniowej dla dynamiki świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Stanisława Derda

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 14. Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Olga Katarzyna Kamińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 15. Badania kompleksu molekularnego odpowiedzialnego za biogenezę mikroRNA u roślin technikami biologii strukturalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Przemysław Jacek Wieczorek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Zróżnicowane losy chromosomów łubinów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Wojciech Krzysztof Bielski

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 17. Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escheri...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Joanna Maria Morcinek-Orłowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 18. Zmiany ekspresji mikroRNA wywołane przez homocysteinę oraz tiolakton homocysteiny.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Łukasz Witucki

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 19. Rola HFR1 i ROS w zależnym od światła kiełkowaniu nasion Arabidopsis

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Marlena Stawska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 20. Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neuro...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Katarzyna Solarz

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)- Sulforafanu w regulacji zachowań ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Anna Pańczyszyn-Trzewik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 22. Znaczenie tlenku węgla (CO) w gastroprotekcji względem doświadczalnych ischemiczno-reperfuzyjnych uszkodzeń błony śluzow...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Magierowska

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 23. Autofagia i system ubikwityna-proteasom jako potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za zanik masy lewej komory serca w sz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Dr n. med. Mateusz Krystian Hołda

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 24. Hepcydyna w chorobach tarczycy

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Aleksandra Hernik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 25. mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raku sromu.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Kamil Zalewski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 26. Prozdrowotne oddziaływanie treningu interwałowego o wysokiej intensywności z oporem własnego ciała w grupie kobiet w róż...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Gmiąt

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

 27. Ocena przeciwnowotworowej aktywności nowych pirydynowych pochodnych zaburzających tworzenie wrzecion podziałowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Perużyńska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 28. Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny Chironomidae młodego geologicznie jeziora Szkoderskiego (Czarnogóra/Albania) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Gadawski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Wpływ obcego gatunku drzewa - dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby, zespół mikroorgan...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Stanek

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 30. Badania eksperymentalne akumulacji lipidów w komórkach morskich okrzemek (Bacillariophyta): wpływ cyklu życiowego, fizjo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewa Katarzyna Górecka

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 31. Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za niską efektywność rozmnażania płciowego w marginalnych populacjach brzozy ni...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Chrzanowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 32. Czynniki kształtujące zmienność poziomu izotopów stabilnych węgla 13C i azotu 15N w kolagenie kostnym jelenia szlachetne...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Maciej Tomasz Sykut

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 33. Badanie możliwości wykorzystania nanocząstek srebra wytwarzanych przez promieniowce jako czynnika antybakteryjnego i ant...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Wypij

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Rola dysmutazy ponadtlenkowej oraz glutationu w odpowiedzi na toksyczne działanie meta-tyrozyny

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Olga Agata Andrzejczak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 35. Identyfikacja izoform syntazy chalkonu oraz ocena ich swoistości według specyficzności tkankowej, etapu rozwoju oraz odp...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Działo

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 36. Środowiskowe, beztlenowe bakterie z grupy Bacteroides fragilis - badania pionierskie

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Sebastian Niestępski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 37. Usuwanie azotu z frakcji ciekłej pofermentu w technologii granul tlenowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Piotr Jan Świątczak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 38. Cr i Se w minerałach grupy ettryngitu i barytu.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Rafał Grzegorz Juroszek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 39. Teledetekcja sadów - określenie parametrów geometrycznych drzew rolniczych z danych skaningu laserowego pozyskanych bezz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Edyta Ewa Hadaś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 40. Migracja metali chalkofilnych przez dolną skorupę oceaniczną (odwiert IODP U1473A)

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Ciążela

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 41. Charakterystyka zmiany ciśnienia wody w porach gruntu spoistego obciążonego cyklicznie w warunkach bez odpływu

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Głuchowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 42. Krzywe kwantowe oraz równania Schrodingera modelach macierzowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Robert Ciosmak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Kwantowa kontekstualność w przetwarzaniu informacji

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Debashis Saha

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 44. Zjawiska pamięci magnetooporu w nanostrukturach z półprzewodnika ferromagnetycznego (Ga,Mn)(Bi,As)_x000D_ _x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Khrystyna Levchenko

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 45. Dedykowane fazy stacjonarne typu immobilizowanego peptydu do analityki substancji biologicznie ważnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Magdalena Karolina Skoczylas

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 46. Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marcin Krzysztof Czapla

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 47. Elektrokatalityczne właściwości powłok stopowych nikiel - metal ziem rzadkich

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Kacper Kopczyński

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 48. Zastosowanie LCMS do ilościowej analizy składu cząsteczek RNA otrzymanych w procesie transkrypcji in vitro zawierających...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dominika Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 49. Inicjowane światłem reakcje utlenienia-addycji i ich wykorzystanie w syntezie wybranych związków naturalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Filip Tomasz Stanek

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacj...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Tadeusz Szkoda

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny