Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Osowiecka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 2. Identyfikacja jąderkowych partnerów białkowych mięśniowego izoeznymu fosfogliceromutazy - PGAM2

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Janusz Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 3. Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp. ANT_AH3 - badanie wpływu plazmidów na biologię k...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Krzysztof Romaniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 4. Modyfikowane siRNA, rybozymy i system CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Julita Kęsy

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Charakterystyka biochemiczna Rrp1 i Rrp2, nowo odkrytych mediatorów homologicznej rekombinacji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jakub Muraszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 6. Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Krzysztof Kubiak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 7. Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Wójcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. MikroRNA w mleku ludzkim jako czynnik immunomodulujący.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marcin Bartłomiejczyk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii

 9. Ocena aktywności przeciwpadaczkowej kumaryn z wykorzystaniem modelu Zebrafish

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewelina Kozioł

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 10. Wpływ interakcji układów apelinergicznego i wazopresynergicznego na ośrodkową regulację układu sercowo-naczyniowego....

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Olena Wojno

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 11. Rola apeliny i chemeryny w wybranych aspektach progresji nowotworu jajnika z wykorzystaniem modelu dwu- i trój-wymiarowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Marta Hoffmann

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w raku nerkowokomórkowym typu jasn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Głuchowska

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 13. Rola czynników epigentycznych w etipatogenezie zarośnięcia przełyku.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Michał Błoch

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 14. Opracowanie bazy danych do identyfikacji bakterii z rodzaju Streptococcus i Enterococcus z użyciem nowatorskiej techniki...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Maja Kosecka-Strojek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 15. Nowy nieenzymatyczny mechanizm działania gingipain, głównych czynników wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Izabela Główczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 16. Wpływ mutacji w regionie LTR, genie tax oraz regionie kodującym miRNA wirusa enzootycznej białaczki bydła na poziom repl...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aneta Pluta

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 17. Czy w interakcji między osobowością zwierząt, a ich poziomem zapasożycenia działa mechanizm negatywnego sprzężenia zwrot...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Milena Zduniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 18. Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Dylewski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 19. Metabolizm grup jednowęglowych u osób z nadwagą i otyłością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Monika Młodzik-Czyżewska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 20. Nowe zastosowanie rzepaku i bakterii ryzosferowych w biodegradacji PLA i PET

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Katarzyna Janczak

  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 21. Związek między profilem składników bioaktywnych a potencjałem antyoksydacyjnym ziarna w zależności od gatunku pszenicy i...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marta Skrajda

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 22. Interakcje międzygatunkowe i inaktywacja komórek w biofilmach z pałeczkami Listeria

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Kocot

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 23. Wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na wzór metylacji genów układu immunologicznego oraz profil mikroRNA w...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Daria Reczyńska

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 24. Czy mikrobioty ryzosfer antarktycznych roślin kwiatowych zwiększają ich odporność?

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Anna Znój

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe jako element komunikacji między zarodkiem a matką we wczesnej ciąży u świni- wpływ transpor...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Najmuła

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 26. Równania paraboliczne w przestrzeniach Holdera ze zmiennym wykładnikiem

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Bies

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 27. Wyjaśnienie wpływu zmian w rolnictwie na poziom zawartości węgla organicznego w glebie w ujęciu przestrzennym z wykorzys...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Radosław Kaczyński

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 28. Dynamika procesu wymuszonego rozproszenia Ramana w laserach światłowodowych o całkowicie normalnej dyspersji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Jan Szczepanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Badanie silnie skorelowanych faz topologicznych w układach niskowymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Błażej Jaworowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 30. Mikrosoczewki wytwarzane metodą dwufotonowej litografii 3D jako narzędzie do badania spektroskopii wybranych, pojedynczy...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Aleksander Bogucki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Wpływ pola elektrycznego na cienkie warstwy antyferromagnetyka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Michał Grzybowski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 32. Właściwości elektrochemiczne, spektroelektrochemiczne i elektrochromowe nowych donorowo-akceptorowych pochodnych flawant...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Kamil Kotwica

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 33. Nowe podejście do wielocentrowych całek w bazie orbitali Slatera

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Michał Lesiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Nowa generacja multi-dynamicznych nanostruktur polimerowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Wojciech Drożdż

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 35. Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andrzej Sławek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 36. Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-trimetylosiloksyfuranu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Adamkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 37. Homo- i heterometaliczne metalamakrocykliczne układy cynkowe otrzymywane przez transformacje cynkoorganicznych kompleksó...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Szymon Komorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 38. Receptory molekularne jako narzędzie do badania oddziaływań agonistów/antagonistów receptorów histaminowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Walczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 39. Redukcja kryształów SrTiO3 i TiO2: wpływ modyfikacji wiązką jonową i wygrzewania na właściwości elektronowe i struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Dominik Wrana

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Nowe azopoliimidy i poliamidokwasy dla potencjalnych zastosowań jako warstwy orientujące ciekłe kryształy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jolanta Konieczkowska

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 41. Zbadanie wpływu metody syntezy na zjawisko zachodzenia szerokopasmowej anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z na...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Mariusz Stefański

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) - wpływ czynników struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Piechocki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 43. Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Bondzior

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Zastosowanie niepewnych zbiorów rozmytych do klasyfikacji danych niepewnych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Patryk Żywica

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 45. Topologia przestrzeni rozwiązań problemów kombinatorycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marcin Wrochna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Opracowanie uniwersalnych metod reprezentacji danych do poprawy jakości metod uczenia maszynowego z przykładowym zastoso...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Wiercioch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Ilościowe aspekty złożoności obliczeniowej w rachunku lambda

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Maciej Bendkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Bayesowska analiza podtypów raka pęcherza moczowego na podstawie wysokoprzepustowych danych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Krzysztof Gogolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Przewidywanie intencji ruchowych człowieka do celów interakcji człowieka z robotem (ludzie starsi, dzieci autystyczne)...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Vibekananda Dutta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 50. Proces inkorporacji superparamagnetycznych nanocząstek magnetytu funkcjonalizowanych bioaktywnymi polimerami do modelowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Emilia Piosik

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej