Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Własności aproksymacji i kontraktywność półgrup Markowa dla algebr von Neumanna typu III

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 2. Walidacja zapisu lokalnych zmian hydrologicznych w oparciu o porównanie rekonstrukcji z osadów jeziornych i torfowiskowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krzysztof Pleskot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 3. Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśni...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Rafał Warchulski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 4. Odpady z uzdatniania wody pitnej jako dodatek do osadów ściekowych wykorzystywany w celu ich uzdatniania do bezpiecznego...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Rafał Gałązka

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 5. Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marta Szubska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Geomorfologiczne znaczenie form skałkowych Sudetów Zachodnich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Aleksandra Michniewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 7. Korelacje dwuciałowe w układach kilku ultrazimnych atomów o różnych masach

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Daniel Pęcak

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 8. Wpływ nieporządku fazonowego na obraz dyfrakcyjny struktur kwaziperiodycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Ireneusz Bugański

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 9. Własności fotokatalityczne mezoporowatych materiałów hybrydowych na bazie wanadanu bizmutu.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karolina Ordon

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 10. Ultracienkie warstwy i wyspy tlenku żelaza FeO(111) na Ru(0001) jako modelowe katalizatory reakcji utleniania CO do CO2

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Natalia Michalak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne, Centrum NanoBioMedyczne

 11. Opracowanie metody analitycznej zapewniającej możliwość wykrycia niesterydowych leków przeciwzapalnych w odżywkach i sup...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Emilia Waraksa

  Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

 12. Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Lipska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 13. Katalizatory zawierające Au, Cu, Nb, Zn dla procesów utleniania alkoholi w fazie ciekłej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Wolski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 14. Synteza nowych homo- i heterometalicznych polimerów supramolekularnych przy zastosowaniu procesu hierarchicznej samoasoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Walczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 15. Krzemowe powierzchnie biosensoryczne funkcjonalizowane za pomocą wielu molekuł: bezpośrednia analiza orientacji przeciwc...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Gajos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 16. Nowe nanocząstki o właściwościach superparamagnetycznych jako heterogeniczne katalizatory palladowe do reakcji prowadzon...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 17. Porfiryny jako nowe, inspirowane naturą katalizatory fotoredoks

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 18. Aktywne nanomateriały plazmoniczne na bazie ciekłych kryształów.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Maciej Bagiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 19. Nowe hybrydowe materiały polimerowe o właściwościach fluorescencyjnych - badania wpływu struktury polimerów na sposób or...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Maria Nowacka

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 20. Rozszerzona rzeczywistość jako wsparcie treningu szermierki

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Filip Malawski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 21. Dzielenie przestrzeni etykiet w klasyfikacji wieloetykietowej z zastosowaniem metod eksploracji danych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Piotr Szymański

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 22. Optymalizacja wielowarstwowa dla problemów realizacji usług w chmurowych centrach danych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Aibin

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 23. Pomiary wychyleń układów nanoelektromechanicznych (NEMS) z wykorzystaniem metod skaningowej mikroskopii tunelowej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Babij

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 24. Układ rezonansowego wielopoziomowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach z tranzystorami MOSFET WBG z w...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adam Kawa

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 25. Badanie i analiza numeryczna dynamiki deformacji rogówki oka podczas pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem typu...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Boszczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 26. Zastosowanie algorytmu syntetycznej apertury w rekonstrukcji prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Piotr Karwat

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 27. Optymalizacja materiałów elektrodowych dla ogniw typu PCFC w aspekcie mechanizmu transportu ładunku.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Skubida

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 28. Analiza wieloskalowa materiałów niejednorodnych z uwzględnieniem anizotropii oraz nieliniowych związków konstytutywnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Witold Ogierman

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 29. Modyfikacja struktury materiałów zeolitowych pod kątem wykorzystania ich w procesach sorpcyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Kamila Wojciechowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 30. Analiza punktów jednostajnych w oscylatorach nieliniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Dawid Dudkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 31. Opracowanie metod otrzymywania transparentnych elektrod na bazie nanorurek węglowych i grafenu technikami Langmuira

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karol Rytel

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 32. Badanie quasi-okresowości obserwowanych w rozbłyskach słonecznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Żaneta Szaforz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 33. Pomiar rozkładu absorpcji w aktywnych jąder galaktyk

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Tek Adhikari

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 34. Rosnące nierówności: różnice płacowe wewnątrz grup zawodowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Lucas van der Velde

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Teorio-modelowe i algebraiczne własności rozdzielczo domkniętych G-ciał.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Sztuka masowa z perspektywy koncepcji tożsamości narracyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Magdalena Żołud

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 37. Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Natalia Michna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. XII-wieczne wyobrażenia języka staroangielskiego w sfałszowanych dokumentach jako źródło w rekonstrukcji wczesnych stadi...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paulina Zagórska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 39. Koniec tradycji grobowców komorowych, jako przejaw przemian kulturowych społeczności Syro-Palestyny w okresie rzymskim...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 40. Rekonstrukcja kulturowego i biologicznego wymiaru tożsamości wojownika w społecznościach kultury ceramiki sznurowej z Wy...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Skrzyniecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 41. Konstruowanie znaczeń indonezyjskich rytuałów religijnych. Toradżańskie ceremonie pogrzebowe i doroczne święto w Lingsar...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Maćkowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Prasa żydowska w Łodzi: (Lodzer/Najer) Folksblat 1915-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Łagodzińska-Pietras

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 43. Rzymski fort i vicus w miejscowości Pojejena (okręg Caras-Severin, Rumunia)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Emil Jęczmienowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 44. Społeczności kultury hamburskiej w Wielkopolsce - technologia krzemienna i organizacja przestrzenna osad w świetle anali...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Mugaj

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 45. RECENZOWANIE W CZASACH ZALEWU (OVERFLOW), KONSEKWENCJE DLA ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA BADANIA NAUKOWE

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Kowalczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 46. Otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Judyta Lubacha-Sember

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 47. Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym - potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mecha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Małgorzata Pohl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 48. Intersubiektywność skal pomiarowych w kryminalistyce.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Nawrocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 49. "Prawa" młodzież w Internecie. Tożsamość i socjalizacja polityczna młodych skrajnie prawicowych aktywistów.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Gondek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Motoryczne podstawy mechanizmu orientacji uwagi

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Paszulewicz

  Uniwersytet Jagielloński