Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Otrzymywanie cienkich warstw faz MAX Tin+1AlCn metodą fizycznego osadzania par z wykorzystaniem wiązki elektronowej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Oleksandr Pshyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 2. Molekularny mechanizm interakcji receptorów z rodziny GPCR z białkiem G.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Stefan Mordalski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Wydział Anglistyki

 4. Tożsamość w niciach ukryta? Dokumentacja i analiza technologiczno-ikonograficzna prekolumbijskich tkanin z Castillo de H...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: lic. Aleksandra Laszczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 5. Ordynacje mnisze na późnoantycznym i wczesnośredniowiecznym Zachodzie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jerzy Szafranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 6. Żołnierze, weterani i cywile na zapleczu rzymskiej kolonii. Badania nad starożytnym krajobrazem osadniczym i społecznym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Dziurdzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Konwersja nieważnych czynności prawnych - analiza funkcjonalna i prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Bławat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 8. Polityka prawa pracy po początku kryzysu ekonomicznego w Polsce. Segmentacja rynku pracy i naruszenia prawa pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Muszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Jabłońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 10. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autnomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agnieszka Król

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Regulacja aktywności ludzkiej metylotransferazy kapu RNA CMTr1 przez helikazę RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Zielińska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 12. Fosforylacja czynnika inicjacji translacji eIF2alpha jako regulator syntezy prozapalnych i sygnałowych cytokin przez kom...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Wioleta Dudka-Ruszkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. AP-1: nowy czynnik w regulacji fenotypu sekrecyjnego związanego ze starzeniem komórek nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Strzeszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Wpływ metabolizmu astrocytartnego na plastyczność GABAergiczną.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Przemyslaw Kaczor

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Biologicznych

 15. Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Weronika Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Rola lipryny-alpha-1 w rozwoju i stabilizacji maszynerii postsynaptycznej synapsy nerwowo-mięśniowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Krzysztof Bernadzki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Rola reaktywnych form azotu w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aneta Manda-Handzlik

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 18. Ukryte patogeny- identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego u pacjentów dializowanych i po przeszcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marcelina Jaworska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 19. Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów w środowis...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Mioduszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 20. Ocena działania elektroporacji i elektrochemioterapii ludzkie komórki nowotworowe wrażliwe i oporne na chemioterapię w w...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Nina Rembiałkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 21. Wpływ zmian klimatu (ocieplenia i suszy) na różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych na torfowiskach - sekwencjonowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Reczuga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 22. Wpływ warunków środowiskowych na wczesnym etapie rozwoju osobniczego na strukturalną i pigmentową komponentę ubarwienia ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Janas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 23. Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Miler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 24. Wpływ zeolitów na proces fermentacji metanowej osadów ściekowych - określenie kinetyki procesu oraz zmian w strukturze z...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Martyna Ciężkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 25. Dyfrakcja rentgenowskiego promieniowania synchrotronowego w badaniach in situ termicznej transformacji modyfikowanych kr...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Gabriela Pieczara

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 26. Parametryzacja osłabiania promieniowania słonecznego przez chmury w prognozie indeksu UV dla Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Guzikowski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 27. Optymalizacja jakości obrazów o dużej głębi ostrości tworzonych przez elementy o modulowanej kątowo mocy optycznej....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Karol Kakarenko

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 28. Korelacje struktura atomowa - porowatość - właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Karolina Jurkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 29. Rozszerzenie zakresu stosowalności banku asferycznych pseudoatomów ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego opisu elektr...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Sławomir Bojarowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 30. Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Brudzisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 31. Nowe metody spektroskopii NMR dla białek częściowo losowo deuterowanych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Górka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 32. Wzmocnienie plazmoniczne z nowej perspektywy: fotofizyka porfiryn przyłączonych do nanocząstek złota z otoczką krzemionk...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Kelm

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 33. Wysokiej dokładności jawnie skorelowane metody obliczeniowe do opisu pułapkowanych jednowymiarowych ultrazimnych gazów F...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Grining

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 34. Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Drzeżdżon

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 35. Węglowodory koronoidalne: eksploracja strategii fold-in w syntezie makrocyklicznych nanografenów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Majewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 36. Termoluminescencyjne właściwości ceramiki LuPO4:Eu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Justyna Zeler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 37. Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Zagórski

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 38. Optymalizacja przeżywalnych elastycznych sieci optycznych z wykorzystaniem metody generacji kolumn

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Róża Goścień

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Wydział Elektroniki

 39. Problemy separacji grafów z perspektywy złożoności parametryzowanej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Paweł Komosa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Metody automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowych dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikro...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Piotr Kurgan

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 41. Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizat...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Damian Chlebda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 42. Synteza nanokompozytów TiO2-SnO2 dwustopniową metodą zol-żel i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych wpływaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Marzec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 43. Wpływ wybranych dodatków stopowych (Cr, Mn, Co, Si) na tworzenie się i stabilizację fazy kwazikrystalicznej w proszku Al...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Mitka

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Zastosowanie metod rozdrobnienia mikrostruktury "top-down" do wytwarzania nanowarstwowych materiałów konstrukcyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Kwiecień

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 45. Wymuszona osmoza wodnych roztworów gliceryny

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Ewa Laskowska

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 46. Wpływ modyfikacji składu chemicznego na strukturę krystaliczną i właściwości cieplne tlenków typu A2B2O7

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Michał Stopyra

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 47. Zagadnienia cieplne tarcia dla układów warstwa-podłoże z uwzględnieniem termoczułości materiałów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Ewa Och

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 48. Skalowalne metody obliczeniowe dla zagadnień oddziaływania płyn-ciało stałe

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Wichrowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 49. Eksperyment EUSO-TA - kalibracja detektora i pomiary promieniowania kosmicznego najwyższych energii w koincydencji z eks...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Plebaniak

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 50. Badania przyczynowe we współczesnej ekonomii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Mariusz Maziarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych