Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 329 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Lokalna wiedza dotycząca użytkowania owocników dziko rosnących grzybów na Mazowszu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marcin Andrzej Kotowski

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 2. Czynniki genetyczne zwiększajace wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 3. Etynylowe kompleksy irydu(III) i platyny(II) - synteza i właściwości fotofizyczne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Grażyna Katarzyna Szafraniec-Gorol

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 4. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Andrzej Tadeusz Staniszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Wydział Polonistyki

 5. Kowalencyjne inhibitory ureaz bakteryjnych - projektowanie, aktywność i sposób wiązania

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Magdalena Macegoniuk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 6. Badanie enzymów syntetyzujących i degradujących polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Gręda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 7. Nowa metoda fuzji danych ilościowych i jakościowych wykorzystująca optymalizację grafu ograniczeń w problemie jednoczesn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Michał Ryszard Nowicki

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 8. Neuropsychologiczne wskaźniki do wykrywania stanu świadomości z wykorzystaniem tekstur słuchowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Urszula Jolanta Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 9. Badanie efektów naruszenia symetrii izospinowej przez oddziaływanie silne w podejściu opartym na teorii funkcjonału gęst...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Paweł Bączyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 10. "Co nas nie zabije to nas wzmocni"? Humoralna odpowiedź immunologiczna Galleria mellonella na wtórny kontakt z bakteriam...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Paulina Ewa Taszłow

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 11. Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rohan Nandkishor Soman

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 12. Analiza procesu reformingu metanu z wykorzystaniem Ortogonalnej Metody Najmniejszych Kwadratów

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Ściążko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Energetyki i Paliw

 13. Badania właściwości grafenowych układów nanoelektromechanicznych za pomocą mikroskopii bliskich oddziaływań i spektrosko...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Radosław Gajewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 14. Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promi...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Olga Otłowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 15. Nowy rodzaj surfaktantów: jonowo związane materiały hybrydowe, samoorganizujące się na granicy faz ciecz-ciecz

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Henryk Tabisz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 16. Delfickie inskrypcje honoryfikacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominika Elżbieta Grzesik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 17. Działalność przemysłu farmaceutycznego - etyczne wyzwania i nowa biopolityka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Emilia Ewa Kaczmarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Hydrożelowe nanowłókna do zastosowań biomedycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Kalina Pawłowska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 19. Neuronalne podłoża zaburzeń świadomości - rozróżnianie poziomu świadomości przy użyciu miar organizacji strukturalnych i...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Adam Gociewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 20. Dlaczego już po jednej sesji ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej intensywności czujemy się lepiej? Mózgowy mechanizm popra...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Tomasz Stanisław Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 21. Nowe związki koordynacyjne rutenu zawierające aminometylofosfiny - synteza i charakterystyka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Andrzej Płotek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 22. Ilościowa wizualizacja rozmieszczenia pierwiastków w miękkich tkankach ustrojowych z zastosowaniem techniki LA-ICP-MS

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Adam Jarosław Sajnóg

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 23. Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększaniu ekspresji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Olga Gawryś

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 24. Elektrosorpcja wodoru w hybrydowych układach redoks

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Jakub Władysław Menzel

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 25. Zastosowanie taksonomii integratywnej w wyznaczaniu gatunków: weryfikacja statusu taksonimicznego ryjkowców z podrodzaju...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Beniamin Grzegorz Wacławik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Relacje na linii rząd - kobiece NGOs w państwie Subsaharyjskim. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Maria Cichecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 27. Wpływ zmian proteomicznych w układzie pokarmowym u noworodków IUGR na predyspozycje do otyłości i cukrzycy w życiu doros...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Karolina Anna Ferenc

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 28. Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji supresora nowotworzenia, genu SLC5A8, i określenie możl...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: lek. Wojciech Gierlikowski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, I Wydział Lekarski

 29. Różnorodność i pochodzenie fauny słodkowodnej wysp Morza Śródziemnego na przykładzie Gammaridae (Amphipoda)

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Kamil Hupało

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Interakcje wybranych związków fenolowych z komponentami matrycy żywności jako czynnik warunkujący potencjalną biodostępn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Sęczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 31. Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Krzysztof Sornat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego w epoce brązu.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Jerzy Cwaliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 33. Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie "Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielk...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Paweł Panecki

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 34. Detekcja pośrednia cząstek Ciemnej Materii w detektorze Super-Kamiokande

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Katarzyna Frankiewicz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 35. Wpływ mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości fizyko-chemiczne, elektrochemiczne i termodynamiczne stopów typ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Mateusz Balcerzak

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 36. Optoelektroniczne detektory fluorymetryczne kompatybilne z mikrofluidycznymi systemami analitycznymi ¨Lab on Paper¨.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marta Fiedoruk-Pogrebniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 37. Wpływ kwasu tauroursodeoksycholowego (TUDCA) na redukcję stresu śródplazmatycznego w komórkach chondrocytów jako nowy po...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Kusaczuk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 38. Rola fosfatazy CacyBP/SIP w regulacji funkcji białka NPM1 w jądrze komórkowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Sara Aleksandra Rosińska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 39. Badania tarcia i zużycia stopów implantacyjnych i ceramiki korundowej w warunkach frettingu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marcin Klekotka

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 40. Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Piotr Markuszewski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 41. Wpływ niedoskonałej informacji na decyzje o wyborze studiów w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aneta Julita Sobotka

  Instytut Badań Edukacyjnych

 42. Określenie możliwości wchłaniania betalain buraka ćwikłowego z żołądka w modelu in vivo.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Sawicki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 43. Funkcja biologiczna białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z bakterii Leptospira interrogans, czynnika etiologic...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Joanna Krajewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 44. Dyfrakcyjny rentgenowski pomiar naprężeń w uogólnionych siatkach pomiarowych - nowe możliwości badawcze dla materiałów o...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: inż. Bogusz Kania

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 45. Zastosowanie epoksydów do syntezy nowych układów makrocyklicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Anna Stefaniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 46. Badania nad opracowaniem modelu przemian biowęgla w glebie na podstawie parametrów ilościowych i jakościowych związków p...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Monika Anna Mierzwa-Hersztek

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 47. Unieruchomiona lakaza grzybowa jako uniwersalny katalizator w transformacji związków aromatycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kamila Maria Wlizło

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 48. Szacowanie rzetelności oceniania za pomocą modelu statystycznego z użyciem jednokrotnej oceny i oszacowań cechy ukrytej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Filip Grzegorz Kulon

  Instytut Badań Edukacyjnych

 49. Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze "Trzecich Włoch" oraz ich rola w adaptacji firm do zmian...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Marcin Dyba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 50. Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznych. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez r...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Przyłucka

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk