Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 329 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena wpływu flawonoidów na profil ekspresji genów fibroblastów mysiego modelu mukopolisacharydozy typu I (MPS I).

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Moskot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 2. Symulacje mikroskopii bramki skanującej dla układów dwuwymiarowych z oddziaływaniem spin-orbita.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kolasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 3. Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Karolina Mieszkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Analiza zmian pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich w handlu zagranicznym po akcesji do UE

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Michał Polan

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 5. Zarządca w głównym postępowaniu upadłościowym wszczętym na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maj...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Łukasz Maciej Kozłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 6. Wpływ ról oficerów współpracy cywilno-wojskowej na efektywność ich misji w operacjach pokojowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agata Alicja Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 7. Solidarność jako zasada etyczna i prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Małgorzata Głos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Odstąpienie od umowy jako środek ochrony przed naruszeniem zobowiązania - funkcjonalna analiza polskiej regulacji w świe...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Karolina Wiktoria Pasko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Łukasz Michał Stępkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 10. Dlaczego już po jednej sesji ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej intensywności czujemy się lepiej? Mózgowy mechanizm popra...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Tomasz Stanisław Ligęza

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 11. Zmieniająca się dynamika powiązań trans-granicznych w "peryferyjnym centrum". Projekt rewizyty etnograficznej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ignacy Jan Jóźwiak

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 12. Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konf...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Michał Kosakowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 13. Psychofizjologiczne mediatory zmian w procesach uwagi u osób z diagnozą ADHD: perspektywa rozwojowa.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Giertuga

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 14. Receptor kwasu hialuronowego stabilina-2: określenie struktury krystalograficznej oraz scharakteryzowanie jej wiązania d...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Anna Twarda

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 15. Makrofagi rezydujące w tkance w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego. Rola oksygenazy hemowej-1.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mateusz Tomczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 16. Rola fosfatazy CacyBP/SIP w regulacji funkcji białka NPM1 w jądrze komórkowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Sara Aleksandra Rosińska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Bacillus pumilus w obliczu infekcji bakteriofagowej - studium proteomiczno-transkryptomiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Grzegorz Nowicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 18. Wpływ sygnałów cytotoksycznych na aktywność N-acetylotransferazy asparaginianowej w neuronach cholinergicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marlena Inga Zyśk

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 19. Ocena wpływu odmiennych strukturalnie łańcuchów siarczanu dermatanu na czynność komórek raka piersi

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Adam Andrzej Pudełko

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 20. Znaczenie IL-33 w monitorowaniu funkcji barierowej nabłonka żołądkowego oraz regulacji procesów zapalnych wzbudzanych pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Adrian Łukasz Gajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Charakterystyka fizykochemicznych właściwości prototypu emulsyjnego nanoadjuwantu oraz jego wpływu na pobieranie i obrób...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Agnieszka Maria Mehlich

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 22. Zastosowanie sekwencjonowania DNA czwartej generacji do identyfikacji potencjalnych czynników zjadliwości wysoce patogen...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Wołkowicz

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 23. Badania bioanalityczne i farmakologiczne kompensacyjnych mechanizmów zależnych od MNA/COX-2/PGI2 w mysim modelu niedobor...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Róża Kij

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 24. Określenie efektów mutagennych po narażeniu na radon w lokalach mieszkalnych na przykładzie (wybranej grupy mieszkańców)...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Walczak

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 25. Biotransformacja i zanikanie pozostałości kwasu acetylosalicylowego i kwasu salicylowego w tkankach i jajach kur

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Edyta Maria Protasiuk

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 26. Synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne koniugatów pochodnych celulozy z metotreksatem.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jarosław Łukasz Ciekot

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 27. Funkcja i skład jadu rzęsorka rzeczka (Neomys fodiens)

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Kowalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 28. Lokalna wiedza dotycząca użytkowania owocników dziko rosnących grzybów na Mazowszu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marcin Andrzej Kotowski

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii

 29. Wpływ neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) na ekspresję genów biorących udział w regulacji aktywności ho...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Michał Szlis

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

 30. Wpływ owoców i liści czereśni na wybrane wskaźniki biochemiczne oraz metabolizm tłuszczów w organizmie szczura doświadcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Kinga Marta Dziadek

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 31. Określenie możliwości wchłaniania betalain buraka ćwikłowego z żołądka w modelu in vivo.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Sawicki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 32. Identyfikacja i charakterystyka genów odpowiedzialnych za syntezę alkilorezorcynoli w rodzaju Secale.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Małgorzata Targońska-Karasek

  Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 33. Wpływ szczepów Lactobacillus i transglutaminazy na immunoreaktywność beta-laktoglobuliny i a-kazeiny mleka klaczy

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Fotschki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 34. Wpływ ochrony katodowej na mikrobiom i stopień korozji mikrobiologicznej sieci gazu ziemnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Beata Staniszewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 35. Osobliwości minimalizujących przekształceń biharmonicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Katarzyna Ewa Mazowiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Detekcja pośrednia cząstek Ciemnej Materii w detektorze Super-Kamiokande

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Katarzyna Frankiewicz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 37. Mikroskopia blokady kulombowskiej kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Wach

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 38. Właściwości optyczne nowych związków i struktur półprzewodnikowych osadzanych na podłożu GaSb i przeznaczonych do zastos...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Jan Karol Kopaczek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 39. Zastosowanie mikrowyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z przepływającym roztw...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anna Patrycja Dzimitrowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 40. Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelow...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magdalena Anna Mozolewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 41. Nowe katalizatory utleniania alkoholi jako wynik racjonalnego projektowania bibliotek typu Zasad Schiffa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Paweł Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 42. Nowa metoda fuzji danych ilościowych i jakościowych wykorzystująca optymalizację grafu ograniczeń w problemie jednoczesn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Michał Ryszard Nowicki

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 43. Fingerprinty Połączeń Podstrukturalnych i Maszyny Ekstremalnej Entropii: Nowa Metoda Reprezentacji i Analizy Związków Ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Krzysztof Rataj

  Instytut Farmakologii PAN

 44. Bariera blokująca ucieczkę elektronów i jej wpływ na parametry azotkowych emiterów światła.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Agata Marta Bojarska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 45. Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych jako poten...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marek Wojciech Rychter

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 46. Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rohan Nandkishor Soman

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 47. Wpływ anizotropii mikrostruktury materiałów wyciskanych hydrostatycznie na ich właściwości termo-fizyczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jacek Skiba

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 48. Ocena zdolności do absorpcji wodoru stopów wieloskładnikowych Ti-Cr-Fe-V wytwarzanych laserową techniką przyrostową LENS...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Witek

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 49. Badania nad selektywnym usuwaniem i zatężaniem jonów wybranych metali przejściowych metodą elektrodializy wspomaganej ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dorota Justyna Babilas

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 50. Badania tarcia i zużycia stopów implantacyjnych i ceramiki korundowej w warunkach frettingu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marcin Klekotka

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny