Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 329 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pulsowe elektroosadzanie nowych stopów powstających w procesie indukowanego współosadzania wolframu z miedzią oraz chara...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Paweł Bącal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Generowanie reaktywnych form tlenu na amorficznych tlenkach d0 - międzyfazowe procesy elektroprotyczne z udziałem H2O2

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Kamila Sobańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 3. Zastosowanie taksonomii integratywnej w wyznaczaniu gatunków: weryfikacja statusu taksonimicznego ryjkowców z podrodzaju...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Beniamin Wacławik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 4. Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Karolina Mieszkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Badania nad selektywnym usuwaniem i zatężaniem jonów wybranych metali przejściowych metodą elektrodializy wspomaganej ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Dorota Babilas

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 6. Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Markuszewski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Ukrywanie się w sieciach społecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marcin Waniek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Analiza korelacji między składem a funkcją apoplastu oraz rozmieszczenie auksyny podczas różnicowania komórek kalusa, zr...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Sala

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 9. Wpływ owoców i liści czereśni na wybrane wskaźniki biochemiczne oraz metabolizm tłuszczów w organizmie szczura doświadcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Kinga Dziadek

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 10. Chemomechaniczne modelowanie hierarchicznej struktury ścięgna w procesie mrożenia na granicy przejścia fazowego woda-lód...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Martyna Ekiert

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 11. Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze "Trzecich Włoch" oraz ich rola w adaptacji firm do zmian...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Dyba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 12. Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego w epoce brązu.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Cwaliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 13. Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany stężenia wybranych sirtuin oraz wskaźników równowagi prooksydacyjno-anty...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Gabriela Augustyn

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 14. Dyfrakcyjny rentgenowski pomiar naprężeń w uogólnionych siatkach pomiarowych - nowe możliwości badawcze dla materiałów o...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: inż. Bogusz Kania

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 15. Wpływ sygnałów cytotoksycznych na aktywność N-acetylotransferazy asparaginianowej w neuronach cholinergicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marlena Zyśk

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 16. Badanie wpływu sposobu wymiany ciepła na wskaźniki oddziaływania środowiskowego w cyklu życia układu chłodząco-grzewczeg...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Żelazna

  Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

 17. Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 18. Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Jan Borysowski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 19. Kinetyka i mechanizm utleniania stopów wysokoentropowych z układu Al-Co-Cr-Fe-Ni

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Juliusz Dąbrowa

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 20. Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośniki cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Natalia Kułach

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 22. Analiza wybranych czynników wirulencji oraz zmian w obrębie proteomu błony zewnętrznej patogennych pozajelitowych oraz k...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marta Książczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 23. Wpływ zastosowania komórek dendrytycznych kotransdukowanych lentiwirusowym nośnikiem genów IL-12 i IL-18 na aktywację od...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Jagoda Mierzejewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 24. Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz projektowania pracy w reagowaniu na zmianę organiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Roczniewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 25. Dynamika osadnictwa schyłkowopaleolitycznego w zachodniej części Północnego Podkarpacia

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Damian Stefański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 26. Analiza zmian pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich w handlu zagranicznym po akcesji do UE

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Polan

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 27. Makrofagi rezydujące w tkance w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego. Rola oksygenazy hemowej-1.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mateusz Tomczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 28. Modelowanie peptydów sygnałowych w oparciu o ukryte modele semi-Markowa dla różnych grup taksonomicznych organizmów i ty...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Michał Burdukiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 29. Rola systemu biogenezy microRNA w podatności i oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dariusz Żurawek

  Instytut Farmakologii PAN

 30. Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania tren...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Anna Gajos-Draus

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Studium Kliniczno-Dydaktyczne, Studium Kliniczno-Dydaktyczne

 31. Poznanie mechanizmu regulującego zależność pomiędzy aktywnością telomerazy, a indukcją śmierci komórkowej w komórkach no...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Wojciech Barczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 32. Biochemiczna i molekularna charakterystyka enolazopodobnego białka powierzchniowego pałeczek Salmonella oraz jego rola w...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Paweł Serek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 33. Znaczenie IL-33 w monitorowaniu funkcji barierowej nabłonka żołądkowego oraz regulacji procesów zapalnych wzbudzanych pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Adrian Gajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Funkcja biologiczna białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z bakterii Leptospira interrogans, czynnika etiologic...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Joanna Krajewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 35. Hamowanie deacetylaz histonów jako próba postępowania terapeutycznego w okołoporodowym uszkodzeniu mózgu.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Jaworska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 36. Wpływ sfunkcjonalizowanych nanocząstek typu rdzeń-powłoka (Fe3O4@SiO2) na zahamowanie enzymów grzybiczych w systemach in...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ahmet Kertmen

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 37. Ocena możliwości biosyntezy polienowych kwasów tłuszczowych n-3 przez grzyby pleśniowe Galactomyces geotrichum.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Grygier

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 38. Unikatowe bakterie octowe Asaia sp. - profile fizjologiczne, metaboliczne oraz zdolności do tworzenia biofilmów w zależn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Hubert Antolak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 39. Terminalizacje symplektycznych osobliwości ilorazowych i ich pierścienie Coxa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maksymilian Grab

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Osobliwości minimalizujących przekształceń biharmonicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Katarzyna Mazowiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 41. Charakterystyka zmienności chemicznej oraz fazowej minerałów fosforanowych w pegmatytach Gór Sowich na tle procesów pegm...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Adam Włodek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 42. Trendy w wielkości ciała liliowców w trakcie późnodewońskich kryzysów biotycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krzysztof Brom

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 43. Detekcja pośrednia cząstek Ciemnej Materii w detektorze Super-Kamiokande

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Katarzyna Frankiewicz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 44. Analiza mechanizmu zmian właściwości kwasowo-zasadowych wybranych związków modelowych w różnorodnych układach supramolek...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Paweł Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 45. Elektrograwimetryczna detekcja metaloprotein, aktywnie uczestniczących w metabolizmie żelaza, w roztworach i płynach fiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Edyta Matysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 46. Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelow...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magdalena Mozolewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 47. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna dwufunkcyjnych nanomateriałów luminescencyjno-plazmonicznych o strukturze typu...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Runowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 48. Nowe katalizatory utleniania alkoholi jako wynik racjonalnego projektowania bibliotek typu Zasad Schiffa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 49. Związki alkiloalkoksylowe cynku: Nowe spojrzenie na stary problem.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Mąkolski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 50. Makrocykle 6+6 i 8+8 wywodzące się z trans-1,2-diaminocykloheksanu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Tomasz Paćkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wydział Chemii