Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 242 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dominika Pawcenis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności p...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki

  Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska

 3. Asymptotyka energii wymiennej cząsteczki wodoru i dimerów metali alkalicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Gniewek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 4. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Cichos

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 5. Modelowanie wiedzy niepewnej i niekompletnej na potrzeby mediacji w systemach mobilnych świadomych kontekstu (KnowMe)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Szymon Bobek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 6. WPŁYW WYBRANYCH ANALOGÓW NUKLEOZYDÓW NA ZDOLNOŚĆ NAMNAŻANIA SIĘ WIRUSA CYHV-3 (CYPRINID HERPESVIRUS 3) W LINIACH KOMÓRKO...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Agnieszka Troszok

  Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

 7. Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Miłosz Zieliński

  Instytut Slawistyki PAN

 8. Wyznaczenie surogatu frakcji aktywnej leku wywołującej efekt elektrofizjologiczny na poziomie ludzkiego serca - eksperym...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Zofia Tylutki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 9. Badanie struktury kwazikryształów ikozaedrycznych - analiza dyfrakcyjna i modelowanie

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Radosław Strzałka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 10. Analiza modeli termo-lepko-elastycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Filip Klawe

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Sądownictwo i dyscyplina wojskowa w Rzeczypospolitej końca XVII w.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jan Sowa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 12. WPŁYW CZŁONKOSTWA W STREFIE EURO NA ZŁOŻONOŚĆ PRODUKTÓW W EKSPORCIE

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Serwach

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 13. Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger - oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperi...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Hubert Kuberski

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 14. Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie - przemiany typologiczno-chronologiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Beata Polit

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 15. Zakaz rozszczepialności praw udziałowych w spółkach kapitałowych w prawie polskim, niemieckim i angielskim. Studium poró...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Szczepańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 16. Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim. Na przykładzie konurbacji katowickiej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Spórna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 17. Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Dariusz Stolicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 18. Neurofizjologiczne mechanizmy leżące u podstaw zwiększonej wydolności nornic rudych selekcjonowanych w kierunku wysokieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Jaromin

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 19. Wierzenia i praktyki religijne w "Ziemi Czerwonej": zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Bere...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Zych

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 20. Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Związek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 21. Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM - zastosowania w badaniach nad kursem walutowym

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Adrian Burda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 22. Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych w kontekście wdrażania nowoczesn...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Świtała

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 23. Neuronalne korelaty ruminacyjnego stylu poznawczego - badania fMRI i EEG

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Ferdek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Szacowanie efektu edukacji zróżnicowanej na wyniki szkolne uczniów w gimnazjach

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maciej Koniewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Mechanizmy determinujące uchylanie się od pracy - model symulacyjny oparty o teorię gier

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Patrycja Antosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 26. Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego "Ja" wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Wiktor Soral

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 27. Rekonstytucja i modyfikacja kofaktorów kompleksu antenowego LHCII

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Maciej Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 28. Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w komórkach raka tarczyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marta Kotlarek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 29. Rola kwasu lizofosfatydowego (LPA) i sfingozyno-1-fosforanu (S1P) oraz ich receptorów w procesie proliferacji, migracji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Sztachelska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 30. MECHANIZMY I KONSEKWENCJE ZMIAN AKTYWNOŚCI EKTO-DEAMINAZY ADENOZYNY W PROCESIE MIAŻDŻYCOWYM

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Barbara Kutryb-Zając

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 31. Znaczenie kofiliny-1 w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Marta Karp

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 32. Badanie znaczenia regulacji telomerazy za pomocą TMPyP4 i cisplatyny dla mechanizmu oporności wielolekowej w komórkach r...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Natalia Lipińska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

 33. Znaczenie symbiontów u lądowego gatunku równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 34. Czy w krajobrazie rolniczym występuje efekt rozcieńczenia? Eksperyment terenowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Dudek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 35. Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paweł Mikuś

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 36. Sorpcja molibdenu(VI) i wolframu(VI) na smektycie modyfikowanym długołańcuchowymi solami amoniowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Barbara Szala

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 37. Półmagnetyczne studnie kwantowe w mikrownękach: sterowanie dynamiką polarytonów ekscytonowych i formowaniem polaronów ma...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jean-Guy Rousset

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Kompozyty o osnowie ceramicznej wzmacniane dodatkiem metali wysokotopliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Kędzierska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 39. Analiza wybranych problemów przepływu płynu z wymianą ciepła w rurach użebrowanych z wykorzystaniem metod bezsiatkowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jakub Grabski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 40. Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opraco...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Agata Strojny-Nędza

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 41. Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zag...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Strzałkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

 42. Modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi polimerowe powłoki elektroprzewodzące zawierające domeny dielektryczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Kugler

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 43. Efekt nanoskali w biokompozytowych strukturach na osnowie tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Andrzej Miklaszewski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 44. Właściwości luminescencyjne kryształów Al2O3 otrzymywanych metodą Micro-Pulling Down

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dagmara Wróbel

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 45. Nanostrukturalne polisacharydowe mikrocząstki wziewne - otrzymywanie i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 46. Badanie i modelowanie procesu formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza w układzie koncentrycznych dysz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Wojasiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 47. Polimorfizmy genow naprawy DNA OGG1, APE1 i PARP1 a wzrost i apoptoza komórek

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. Opracowanie nowego narzędzia w chemii obliczeniowej opartego na modelu geminali silnie ortogonalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Koushik Chatterjee

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 49. Metody układów dynamicznych i geometrii fraktalnej w badaniu sieci złożonych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Julia Romanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Niecelowana analiza metabolicznych "odcisków palca" w próbkach osocza u osób z nadciśnieniem płucnym z wykorzystaniem ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Renata Bujak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej