Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 353 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii i budowania auto...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Joanna Adamczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 2. Wiejskie społeczności Afryki w poszukiwaniu projektów rozwojowych. Antropologiczne studium przypadku lokalnych pośrednik...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Meissner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 3. Emergentne własności biologicznych krajobrazów dostosowania na podstawie modeli sztucznego życia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marcin Paweł Zagórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Genetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5-fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karolina Halina Tęcza

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 5. Artysci i robotnicy w kontekście polskiej transformacji - perspektwa teorii społecznych i antropologicznych. Badania Sto...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agnieszka Kozik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 6. Badanie właściwości plazmonicznych w eutektyce Bi2O3-Ag

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Sadecka

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 7. Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospod...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Przemysław Piotr Włodarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 8. Różnorodność gatunkowa i mineralogia szkieletów mszywiołów - jako indykator zmian środowiskowych w ekosystemie Antarktyk...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Małgorzata Nowak

  Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk

 9. Ewolucja serpentynitowych ogniw ofiolitów Dolnego Śląska

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Marian Wojtulek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 10. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej - zas...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jakub Witold Bubnicki

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 11. Biogeochemia żabiścieku pływającego Hydrocharis morsus-ranae L. z wybranych obszarów Dolnego Śląska w ocenie jego przyda...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ludmiła Marta Polechońska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 12. Kredowe liliowce (Crinoidea) niecki miechowskiej (południowa Polska) - taksonomia, paleoekologia, tafonomia i znaczenie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Rafał Tadeusz Lach

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 13. Identyfikacja deaminaz cytydynowych z rodziny APOBEC3 jako dodatkowego systemu obronnego człowieka przed wirusami RNA, n...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aleksandra Anna Milewska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 14. Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zaintere...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ada Agnieszka Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Analiza zjawisk zachodzących na powierzchni nanodomieszek warstwy gazoczułej podczas detekcji markerów halitozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Patrycja Monika Suchorska-Woźniak

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 16. Acylaza penicylinowa G (EC 3.5.1.11) w rozdziale kinetycznym fosforowych analogów alfa-aminokwasów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Anna Zielińska

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 17. Powstanie najstarszego chemosyntetycznego ekosystemu (środkowodewoński kopiec Hollarda, południowe Maroko): efektem wypł...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Michał Jakub Jakubowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 18. Wpływ leków przeciwnadciśnieniowych oddziałujących na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) na syntezę kwasu kynure...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Izabela Natalia Zakrocka

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 19. Wykładniki charakterystyczne dyskretnych inkluzji liniowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Czesław Niezabitowski

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 20. Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ryszard Andrzej Knapek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 21. Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne peptydowych substratów i inhibitorów katepsyny C

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Monika Katarzyna Łęgowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 22. Podstawy teoretyczne systemów wspomagania dowodzenia zezwalających na nieograniczone definicje rekurencyjne.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Łukasz Tadeusz Czajka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Wpływ rodzaju dikarboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z podstawionymi triazolopirymi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Kamil Krzysztof Hoffmann

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 24. Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Adam Marek Kwela

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 25. Wybrane zagadnienia matematycznej analizy gazu oddziałujących bozonów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marcin Marek Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Wyróżnianie inwazyjnych gatunków roślin w skali regionalnej z wykorzystaniem obiektywnego kryterium statystycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Wpływ przestrzeni miejskiej na formy relacji społeczno-ekonomicznych, rodzinno-sąsiedzkich oraz etnicznych na przykładzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Natalia Koziura

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 28. Technologia miniaturowych czujników ceramicznych bazujących na optycznych i spektroskopowych metodach detekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Jacek Czok

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 29. Wysokosprawna chromatografia cieczowa oddziaływan hydrofilowych sprzężona ze spektrometrią mas, jako alternatywne rozwią...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Paweł Marian Kubica

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 30. Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H2O2

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Anna Kurowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 31. Religia w sporze liberałów i komunitarian._x000D_ _x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marta Joanna Turkot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 32. Synteza nowych magnetycznych polimerów koordynacyjnych opartych na oktacyjanoniobianie(IV)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bernard Tadeusz Czarnecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 33. Zaawansowane biomateriały chityna-POSS: synteza i charakterystyka

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Wysokowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 34. Wpływ morfologii na rozpraszanie ramanowskie w grafenie na SiC

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Kacper Aleksander Grodecki

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 35. Archeologiczne tekstylia na Śląsku (X-XV w.). Analizy technologiczne i surowcowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Marcin Antosik

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 36. Poszukiwanie powszechnego motywu strukturalnego rozpoznawanego przez ludzką fikolinę H w oparciu o nowo odkryte ligandy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Agnieszka Man-Kupisińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 37. Sprzężone drgania poprzez wał kilku ułopatkowanych z rozstrojonymi łopatkami

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Artur Jan Maurin

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 38. Analiza porównawcza terminologii politycznej i postulatów sejmików Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w la...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Ambroziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 39. Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Karolina Zofia Kapuścińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 40. Badania adhezji pomiędzy cząstkami ceramiki a metalem w kompozytach ceramiczno-metalowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Marek Jarząbek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 41. Nowe materiały typu metal - dielektryk na bazie kwarcu i metali szlachetnych na zakres THz

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Kowerdziej

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 42. Realistyczny opis zderzeń w zimnych układach atomów, cząsteczek i jonów uwzględniający efekty mikroruchu jonów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Michał Krych

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 43. Dieta mieszkańców wczesnośredniowiecznego Kalisza w świetle wyników badań izotopów stabilnych węgla i azotu a problem st...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Andrzej Fetner

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 44. Pierścienie Coxa rozwiązań osobliwości ilorazowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Badanie funkcji transkryptu MCPIP1 metodą smRNA FISH. Rola białka MCPIP1 w regulacji stanu zapalnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jakub Andrzej Kochan

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 46. Wpływ stanu struktury i morfologii warstwy wierzchniej cienkich taśm na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al na mechaniz...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marta Ewa Michalska-Domańska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 47. Rola Norymbergi w kształtowaniu się późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Karolina Patała

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 48. Antycykliczne bufory kapitałowe oraz ograniczenia LtV i DtI w bankowości - narzędzia ostrożnościowe regulacji bankowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karol Michał Strzeliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Elektrochemiczna analiza metabolizmu narkotyków i związków psychoaktywnych z zastosowaniem spektrometrii mas - krok w ki...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Przemysław Jakub Mielczarek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 50. Organizacja i rola cytoszkieletu w trakcie rozwoju zespołów komórek płciowych u dżdżownicy Dendrobaena veneta (Annelida,...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Karol Michał Małota

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska