Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 353 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ stresu unieruchomienia na właściwości neuronów oraz przekaźnictwo synaptyczne w jądrze przykomorowym podwzgórza sz...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Joanna Kusek

  Instytut Farmakologii PAN

 2. Wpływ wybranych parametrów środowiskowych i biologicznych na dynamikę stada tarłowego troci wędrownej Salmo trutta m. tr...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Adam Marcin Lejk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 3. Synteza i analiza potencjalnych inhibitorów furyny jako pomoc w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych do walki z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Aleksandra Lewandowska-Goch

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 4. Badania nad syntezą nowych nośników polimerowych zawierających w rdzeniu pochodne cukrowe

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Aneta Mielańczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 5. miR-34a jako potencjalny negatywny modulator ekspresji genów bcl2 i cdk6 w odpowiedzi na działanie mikrocystyny-LR u ryb...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Alicja Łakomiak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 6. Charakterystyka składu białkowego granul transportujących RNA w neuronach mózgu myszy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Jacek Miłek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 7. Zbadanie wpływu napromieniowania neutronowego na elektryczne własności cienkich warstw InGaSb

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jakub Jankowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 8. Wpływ różnych gatunków drzew na przemiany biologiczne i chemiczne substratów glebowych oraz wskaźniki ekologiczne zbioro...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Bartłomiej Woś

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 9. Poszukiwanie powszechnego motywu strukturalnego rozpoznawanego przez ludzką fikolinę H w oparciu o nowo odkryte ligandy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Agnieszka Man-Kupisińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 10. Pronukleotydy - droga do uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Danuta Zdrowowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 11. Rola wapnienia płytki końcowej, okluzji naczyń odżywczych oraz białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Krzysztof Andrzej Tomaszewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 12. Wpływ izoform tropomiozyny na regulację zależnej od kofiliny dynamiki filamentów aktynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Robaszkiewicz

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 13. Odpowiedzialność karno-administracyjna w Polsce - analiza i optymalizacja

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Antoni Staszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Wpływ akumulacji polimorfizmów genetycznych związanych ze stresem oksydacyjnym na rozległość zmian miażdżycowych w tętni...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Milena Racis

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 15. Fredric Jameson: teoria krytyczna i historia form estetycznych. Kontekstowa analiza filozoficzna i społeczno-polityczna

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Tomasz Karol Gaczoł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 16. Ubiór jako narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości jednostkowej w kulturze ponowoczesnej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Gabriela Kornelia Żuchowska-Zimnal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Elektrochemiczna detekcja substancji psychoaktywnych oparta na interkalacji z DNA

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Joanna Maria Jankowska-Śliwińska

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 18. Wpływ czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych na potencjał płodności u chłopców z wnętrostwem.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Marta Diana Komarowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 19. Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Agata Sochan

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 20. Wpływ dodatków stopowych na zdolność tworzenia się kwazikryształów w stopach na bazie układu Al-Mn.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Magdalena Stan-Głowińska

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 21. Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zaintere...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ada Agnieszka Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Analiza stężenia wolnego cynku w wybranych kompartymentach różnych ssaczych linii komórkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Adam Pomorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 23. Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości....

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dominika Anna Karaś

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 24. Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych szerokości paleogeograficznych od późnej kredy do miocen...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Igor Hubert Niezgodzki

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 25. Historia a wczesnonowożytna literatura północnych Indii. Problem dziejowego uwikłania literatury riti na przykładzie poe...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Piotr Borek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 26. Metabolizm tlenowy komórek śródbłonka w warunkach hipoksji

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Kozieł

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Wielowątkowa Analiza Właściwości oraz Zakłóceń Elektromagnetycznych w Indukcyjnych Systemach Bezstykowego Zasilania z Dw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Rafał Michał Miśkiewicz

  Instytut Elektrotechniki

 28. Polimorficzny pre-miR-146a i synergistyczne działanie wszystkich jego produktów na regulację ekspresji genu NTRK2 w raku...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Kubiak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 29. Wyróżnianie inwazyjnych gatunków roślin w skali regionalnej z wykorzystaniem obiektywnego kryterium statystycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Porównanie rozkładu wybranych sulfonamidów w procesach zaawansowanego utleniania i oksydacji enzymatycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Natalia Magdalena Lemańska-Malinowska

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 31. Dynamika układów biomolekularnych-zastosowanie spektroskopii i relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Aleksandra Kubica-Misztal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Idea złotego wieku a "ludi saeculares" w starożytnym Rzymie

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Anna Kubiaczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 33. Synchronizacja uogólniona oscylatorów mechanicznych pod wpływem nieokresowego wymuszenia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Karmazyn

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 34. Badania adhezji pomiędzy cząstkami ceramiki a metalem w kompozytach ceramiczno-metalowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Dariusz Marek Jarząbek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 35. Molekularna analiza systemów replikacyjnych plazmidów pIGRK i pIGMS31 z Klebsiella pneumoniae - przedstawicieli nowej ro...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Paweł Wawrzyniak

  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

 36. Estymacja map głębi stereoskopowej spójnych w dziedzinie czasu

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Olgierd Jerzy Stankiewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 37. Porównanie własności amorficznych i nanokrystaliczych stopów na osnowie miedzi z tytanem wytworzonych metodą iskrowego s...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Magdalena Guwer

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 38. Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepó...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Łukasz Sebastian Lechowicz

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 39. Charakterystyka elektrokinetyczna oddziaływań monowarstw HSA rekombinowanego z ligandami jonowymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Kujda

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 40. Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzący...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Katarzyna Pajor-Świerzy

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 41. Opracowanie nowej generacji nanokompozytów anodowych C/Sn dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Agnieszka Magdalena Chojnacka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 42. Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące mikrobiologicznie wspomaganej fitoekstrakcji metali ciężkich

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Michał Złoch

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Nowe C3 symetryczne pochodne tryptycenu użyteczne w konstruowaniu syntetycznych receptorów anionów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marek Granda

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 44. Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne peptydowych substratów i inhibitorów katepsyny C

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Łęgowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 45. Badanie funkcji transkryptu MCPIP1 metodą smRNA FISH. Rola białka MCPIP1 w regulacji stanu zapalnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jakub Andrzej Kochan

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 46. Czynniki środowiskowo-klimatyczne wpływające na rozwój mikroorganizmów, zdolnych do równoczesnej bioremediacji węglowodo...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Zofia Brzeszcz

  Instytut Nafty i Gazu

 47. Identyfikacja wielkości zasilania wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik modelowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Sławomir Sitek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 48. Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Józef Knapik

  Instytut Podstaw Informatyki PAN

 49. Badanie wysokoenergetycznych własności radiogalaktyk z szerokimi liniami emisyjnymi (BLRG).

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Janiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 50. Analiza funkcjonalna wybranych genów poliwalentnego bakteriofaga gronkowcowego, w kontekście interakcji fag-bakteria w r...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksandra Głowacka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk