Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 408 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modele przekształceń gospodarki rolnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po upadku Bloku Wschodniego - bilans doko...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Wyznaczniki, korelaty i mechanizmy sugestialności interrogatywnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Romuald Polczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 3. Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Bogumiła Dudek

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionyc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Maria Płytycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 6. Rola izoform białka STIM2 w regulacji neuronalnych kanałów wapniowych w danio pręgowanym_x000D_

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Marceli Kuźnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 7. Semantyka z kontynuacjami i typami zależnymi: badanie mechanizmów kwantyfikacji w języku naturalnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Justyna Grudzińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Wyższa aktualność. Współczesne wizualne adaptacje "Boskiej komedii" Dantego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Krzysztof Mościcki

  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 10. Konsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie średniego dzieciństwa - badanie podłużne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Joanna Maria Smogorzewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 11. Analiza roli białek ARGONAUTE w po-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thalia...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Krystyna Maria Oracz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 12. Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Magadalena Klimczyk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka gło...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dorota Butkiewicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 14. Wpływ konkurencji w sektorze bankowym na skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 15. Ocena wpływu normalizacji unaczynienia guza na skuteczność terapeutycznych szczepionek czerniakowych w modelu mysim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 16. Charakterystyka molekularna fenotypu opornego na stres z wykorzystaniem modeli mysich.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aldona Joanna Glińska-Neweś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 18. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 19. Komórki NK z indukowalną ekspresją CAR jako nowa immunoterapia zwiększająca skuteczność przeciwciał monoklonalnych....

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Beata Pyrzyńska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 20. Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Magdalena Maria Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 21. Metodologiczne aspekty analiz głosowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Krzysztof Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 22. Aktywność i interakcje deiminazy peptidyloargininy (PAD) jako czynnik ryzyka i biomarker w reumatoidalnym zapaleniu staw...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Piotr Mydel

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 23. Badanie hormonalnych i molekularnych mechanizmów rozwoju nowotworu w tkance interstycjalnej gonady męskiej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Aneta Kotula-Balak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 24. Profil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marcin Przemysław Mycko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 25. Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: bad...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Mariusz Grinholc

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 26. Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Placek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 27. Reminiscencje na temat Jaśkowskiego - logiczno-filozoficzne badania inspirowane pracami na temat logiki dyskusyjnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marek Nasieniewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 28. Przełączanie kodów w warunkach polsko-rosyjskiego bilingwizmu w polskiej wyspie językowej na Syberii (wieś Wierszyna k/I...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Andrzej Głuszkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny

 29. Metody i narzędzia lingwistyki korpusowej w badaniach bibliografii polskich wydawnictw zwartych z lat 1997-2017.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Tomasz Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 30. Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akcepta...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Teresa Kowalska-Pyzalska

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 31. Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartości...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Kurek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 32. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyk...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Natalia Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 33. Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Maria Adamski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 34. Zaangażowanie obywatelskie: Charakterystyka zjawiska, zmienność w czasie i psychospołeczne uwarunkowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Innowacyjna doosierdziowa terapia kardiomiopatii niedokrwiennej za pomocą komórek macierzystych i cytokin uwalnianych z ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Eugeniusz Buszman

  American Heart of Poland SA

 36. Zaangażowanie receptorów nukleotydowych P2 w patogenezie zaburzeń przepuszczalności bariery filtracyjnej w doświadczanie...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Maciej Wojciech Jankowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 37. Zastosowanie technik ilościowych ultrawysokopolowego rezonansu magnetycznego jako potencjalnych biomarkerów odpowiedzi n...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Radosław Rola

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 38. Ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusem Epsteina-Barr a wybranymi parametrami immunologicznymi u chorych na p...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tomasz Załuska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 39. Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy siedlisk oligotroficznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Anna Wrzosek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 40. Wzorzec związanej z wiekiem i płcią zmienności gęstości mineralnej szkieletu i częstości złamań osteoporotycznych od neo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Adam Jurgoński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 42. Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 43. Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Maria Sikorska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 44. Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globaln...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bąk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 45. Płaszcz litosferyczny pod północną Europą: porównanie skał litosferycznego płaszcza Ziemi z wybranych obszarów działania...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Magdalena Monika Matusiak-Małek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 46. Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znacznie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: doc. dr hab. Piotr Kukliński

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Identyfikacja procesów prowadzących do anomalii zmienności całkowitej zawartości ozonu w średnich szerokościach geografi...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Wojciech Kamiński

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Ewolucja i paleoekologia kręgowców z utworów węglanowych dewonu i karbonu Polski południowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Stanisław Ginter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 49. Metody rekurencyjne w grach stochastycznych i procesach decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 50. Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk