Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 408 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przełączanie kodów w warunkach polsko-rosyjskiego bilingwizmu w polskiej wyspie językowej na Syberii (wieś Wierszyna k/I...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Głuszkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny

 2. Semantyka z kontynuacjami i typami zależnymi: badanie mechanizmów kwantyfikacji w języku naturalnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znacznie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Piotr Kukliński

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 5. Modele przekształceń gospodarki rolnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po upadku Bloku Wschodniego - bilans doko...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Metody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Iwański

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 7. Badanie mechanicznych właściwości kości oczodołu i numeryczna analiza dynamiczna urazów oczodołu typu blow-out weryfikow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 8. Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 9. Spektroskopia jonów magnetycznych w zakresie optycznym i mikrofalowym jako wskaźnik lokalnych naprężeń w nanostrukturach...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Golnik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Fotochemia i fotofizyka procesów prebiotycznej syntezy prekursorów biomolekuł.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Góra

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 11. Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach makrocyklicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Volodymyr Sashuk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 12. Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adam Jurgoński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 13. Nowe katalizatory hydrometalacji alkenów i alkinów

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 14. Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w tr...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Magiera

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 15. Ewolucja Gromad Gwiazdowych z Wielokrotnymi Populacjami Gwiazd - Rozbudowa Kodu Numerycznego MOCCA oraz Porównanie Wynik...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Mirosław Giersz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 16. Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionyc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Płytycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 17. Rola izoform białka STIM2 w regulacji neuronalnych kanałów wapniowych w danio pręgowanym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Kuźnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 18. Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Kotańska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 19. Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aldona Glińska-Neweś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 20. Odporność zbiorowisk mchów Sphagnum: reakcja na holoceńskie zmiany klimatu i wpływ na tempo akumulacji węgla w ombrotrof...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Gałka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 21. Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka gło...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Butkiewicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 22. Generacja niskotemperaturowej plazmy w wyniku fotojonizacji gazu: zastosowanie do plazmowej obróbki powierzchni oraz ana...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bartnik

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 23. Wyznaczniki, korelaty i mechanizmy sugestialności interrogatywnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Romuald Polczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 25. Analiza roli białek ARGONAUTE w po-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thalia...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Krystyna Oracz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 26. Wyższa aktualność. Współczesne wizualne adaptacje "Boskiej komedii" Dantego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Mościcki

  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 27. Konsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie średniego dzieciństwa - badanie podłużne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Smogorzewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 28. Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Gorzelak

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Klimczyk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Wpływ konkurencji w sektorze bankowym na skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 31. Ocena wpływu normalizacji unaczynienia guza na skuteczność terapeutycznych szczepionek czerniakowych w modelu mysim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 32. Efektywne algorytmy symulacji modeli procesów stochastycznych w biologii obliczeniowej oraz metody syntezy modeli szlakó...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Puszyński

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 33. Charakterystyka molekularna fenotypu opornego na stres z wykorzystaniem modeli mysich.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi blonami komórkowymi i ich rola w transporcie leków. Badania przy ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Piotr Pięta

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Heterogeniczne żele węglowe modyfikowane nieszlachetnymi metalami przejściowymi - perspektywiczne zamienniki Pt w katali...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Wojciech Kiciński

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 36. Komórki NK z indukowalną ekspresją CAR jako nowa immunoterapia zwiększająca skuteczność przeciwciał monoklonalnych....

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Beata Pyrzyńska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 37. Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 38. Metodologiczne aspekty analiz głosowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 39. Badania nad temperaturową zależnością rozmiarów atomów H i D w ciele stałym metodą dynamiki molekularnej ab initio....

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Przemysław Dopieralski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 40. Aktywność i interakcje deiminazy peptidyloargininy (PAD) jako czynnik ryzyka i biomarker w reumatoidalnym zapaleniu staw...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mydel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 41. Badanie korelacji i fluktuacji w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach akceleratora LHC

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Adam Trzupek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Badanie hormonalnych i molekularnych mechanizmów rozwoju nowotworu w tkance interstycjalnej gonady męskiej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Kotula-Balak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 43. Profil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marcin Mycko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

 44. Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: bad...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Mariusz Grinholc

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 45. Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Placek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Reminiscencje na temat Jaśkowskiego - logiczno-filozoficzne badania inspirowane pracami na temat logiki dyskusyjnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marek Nasieniewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 47. Metody i narzędzia lingwistyki korpusowej w badaniach bibliografii polskich wydawnictw zwartych z lat 1997-2017.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 48. Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akcepta...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 49. Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartości...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Kurek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 50. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyk...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych