Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dieta ketogenną w pigułce? Ocena roli współczynnika NAD+/NADH jako czynnika odpowiedzialnego za przeciwpadaczkowe działa...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Piotr Maciejak

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 2. Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 3. Wykorzystanie zmian administracyjnych w procesie identyfikacji przyczyn zróżnicowania rozwoju regionalnego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 4. Strategie zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 5. Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katali...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Karpiński

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 6. Mechanizmy interakcji beta-glukan-arabinoksylan oraz ich wpływ na właściwości prozdrowotne ziarna owsa (Avena sativa L.)...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Cyran

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Rola endogennego układu opioidowego w zachowaniach prospołecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Jan Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Nowe układy typu rdzeń / otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do us...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 9. Nowe algorytmy do oceny struktur klonalnych oraz do modelowania niejednorodnych ewolucji dla zastosowań w genomice nowot...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 10. Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Chrobak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 11. Dynamika zmian białek nasienia karpia i ich modyfikacji w warunkach dojrzewania nasienia, stymulacji hormonalnej oraz pr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Mariola Dietrich

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 12. Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 13. Nieprzemienna probabilistyka z zastosowaniami.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Wpływ kinazy mTOR na funkcje komórkowe wybranych motorów molekularnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jaworski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 15. Zmiany w profilu transkryptomicznym i proteomicznym oraz elementach historii życia Daphnia w odpowiedzi na związki alkil...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Pasywne sterowanie przepływami typu struga z wykorzystaniem niestabilności globalnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 17. Złącza tunelowe oraz wysoko-oporowe warstwy w heterostrukturach na bazie azotku galu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 18. Mechanizm formowania się warstw dyfuzyjnych w wielowarstwowych układach platerów na bazie metali lekkich o zwiększonej o...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Paul

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Małgorzata Szultka-Młyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 20. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Nieoczywiste aspekty modelowania wspólnych zasobów i rynków przy użyciu gier dynamicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 22. Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka)...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 23. Detekcja impulsów promieniowania o małej intensywności z zakresu skrajnego nadfioletu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bartnik

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 24. Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacek Jemielity

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 25. Wpływ koinfekcji bakteryjno-wirusowych na heterogenny przebieg przewlekłej białaczki limfocytowej na przykładzie zakażen...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Roliński

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 26. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 27. Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 28. Remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Gośliński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 29. Izotiocyjaniany jako związki bioaktywne w przeciwdziałaniu zakażeniom patogennymi Escherichia coli

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 30. Biochemiczne przemiany w glebie związków organicznych azotu zsyntetyzowanych w procesie biologicznej redukcji azotu prze...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Siczek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Rola transportu floemowego w adaptcji grochu do warunków niedoboru wody.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Robert Malinowski

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 32. Wpływ geometrii porów na dynamikę rozpuszczania ośrodków porowatych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Makro-behawioralna analiza instrumentów polityki środowiskowej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu - przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Paweł Szarek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 35. Obliczenia symboliczne na obiektach definiowalnych w logice pierwszego rzędu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Lasota

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Nowa rodzina baskijska? Tradycja, polityka kulturowa i nowe formy życia rodzinnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Mirgos

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 37. Od wroga ludu do świętego męczennika - analiza odchodów 100-lecia Rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru w Ros...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Bogumił

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 38. Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji rel...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Jewdokimow

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 39. Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

 40. Minibiałka foldamerowe - struktura i funkcja katalityczna

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 41. Nanostruktury metali szlachetnych oraz półprzewodników do katalizy, fotowoltaiki, oraz układów plazmonowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Damian Kowalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 42. Bioprzyswajalność i ekotoksyczność arsenu w silnie zanieczyszczonych glebach na obszarach historycznego wydobycia i prze...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Anna Karczewska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 43. Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Urszula Mackiewicz

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 44. Prezentyzm i pojęcie istnienia

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Gołosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Retoryka środowiskowa i marazm antropocenu. Filozoficzna analiza dyskursów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Ewa Bińczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 46. Biologiczny standard życia w Polsce 1800-1950: przemiany wysokości i masy ciała.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Kopczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 47. Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. ródła - wyobrażenia - konteksty

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wrzesińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grażyna Wieteska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 49. Kapitał społeczny, innowacyjność i wzrost w regionach. Analiza porównawcza klastrów przemysłu biotechnologicznego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

  Akademia Leona Koźmińskiego

 50. Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Celina Nowak

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk