Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Kulińska

  Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 2. Polityka makrostabilnościowa a cykl koniunkturalny

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzoza-Brzezina

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Polityki Pieniężnej

 3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie międzynarodowym, prawie unijnym oraz w ustawodawstwach wybranych państw czło...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Kępiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 4. Mediatory reakcji uległości w odpowiedzi na technikę wpływu społecznego "stopa-w-twarz" - badania z wykorzystaniem pomia...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grzegorz Pochwatko

  Instytut Psychologii PAN

 5. Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Chandra Pareek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Rola czynnika martwicy nowotworów (TNF) w regulacji reakcji bólowej.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 7. Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Rafał Krenke

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 8. Wpływ interakcji skażenia metalami i zwiększonej depozycji azotu na tempo dekompozycji oraz genetyczną i funkcjonalną ró...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Niklińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Proweniencja perykratonicznych łupków syluru na platformie wschodnioeuropejskiej - w poszukiwaniu zaginionego źródła mat...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Szczepan Porębski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 10. Związek morfodynamiki równi zalewowej z dystrybucją metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego we współczesnych aluwi...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Ewa Falkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 11. Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych i czasowych - identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opad...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Wibig

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 12. Ocena zmian środowiska abiotycznego jezior o niskiej alkaliczności zachodzących pod wpływem zastosowania soli glinu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Michał Łopata

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 13. Chemia ekstremalna: badania teoretyczne układów zawierających atomy gazów szlachetnych w warunkach wysokich ciśnień [1-5...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Patryk Zaleski-Ejgierd

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 14. Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Katarzyna Grzybowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 15. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem interakcyjnych obliczeń granularnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marcin Szczuka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Badanie występowania zjawiska synergizmu w obniżaniu palności kompozytów pomiędzy modyfikowanymi włóknami naturalnymi a ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Maria Władyka-Przybylak

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 17. Wytwarzanie amorficznych stopów kompozytowych na osnowie żelaza i niklu z pierwiastkami niemieszalnymi w stanie ciekłym...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 18. Zintegrowany model ryzyka w cyklu życia gospodarstwa domowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 19. Badania empiryczne nad rozwojem rynku obligacji przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 20. Krzemieniarstwo nieznane. Skandynawskie domy kultowe późnej epoki brązu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Behawioralne aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Czerwonka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 22. Identyfikacja i pomiar kosztów zmiany dostawcy na rynkach z efektami sieciowymi metodą modelowania preferencji zadeklaro...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Sobolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. CSR jako narzędzie budowy tożsamości korporacyjnej a percepcje interesariuszy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Fryzeł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 24. Josip Broz Tito - od spektaklu władzy do teatru pamięci

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Bogusławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 25. Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261-1475). Z badań nad zagadnieniem akulturacji w sztuce późnośred...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Rafał Quirini-Popławski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 26. Włoska myśl hermeneutyczna w II połowie XX wieku (antologia tekstów z opracowaniem naukowym)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zawadzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 27. Barwienie membran komorkowych za pomoca oligoelektrolitow fenylenowinylenowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chworoś

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 28. Wpływ ruchów brownowskich oraz powierzchni międzyfazowych na dynamikę zawiesin

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 29. Teoretyczne konsekwencje istnienia skalara Higgsa z masą około 125 GeV

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Kompleksowa charakterystyka elektrochemiczna i spektroelektrochemiczna pochodnych karbazolu i ich elektropolimerów jako ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 31. Opracowanie nowej wariacyjnej metody obliczeniowej dla wzbudzeń elektronowych wykorzystującej krótkozasięgowe funkcjonał...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Pernal

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 32. Mineralogia i geneza ternesitowych skał pirometamorficznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Evgeny Galuskin

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 33. Atlas historyczny miast polskich, t.IV, Śląsk, z.16, Bytom

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Antoni Barciak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 34. Badanie elementarnych procesów separacji ładunku w fotoogniwach barwnikowych metodami czasowo-rozdzielczej spektroskopii...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Marcin Ziółek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 35. Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: posredni wplyw duzych drapieznikow na interakcje ssa...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Dries Kuijper

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 36. "Wpływ stopnia uporządkowania płaszczyzn grafenowych nano- i mikronapełniaczy węglowych na strukturę i właściwości kompo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Galina

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 37. Sandhi w wymowie języka drugiego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 38. Materiały porowate impregnowane metalami i złożonymi wodorkami metali jako nankompozyty funkcjonalne do magazynowania wo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Czujko

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 39. Badanie przeciwmiażdżycowego działania beta-adrenolityków trzeciej generacji, na udoskonalonym modelu eksperymentalnym m...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jawień

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 40. Początki zamków na Dolnym Śląsku w świetle badań nad chronologią warsztatu budowlanego (cegła, kamień, zaprawa)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Chorowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki

 41. Białka wielodomenowe i multimerowe: zgłebianie ich struktur i mechaniki

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Bartosz Różycki

  Instytut Fizyki PAN

 42. Ocena form występowania wybranych pierwiastków śladowych w pyle całkowitym (TSP), pyle zawieszonym (PM10) i we frakcji r...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Elwira Zajusz-Zubek

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 43. Teoria literatury i estetyka psychologiczna w świetle "Wykładów ze stylistyki [i] historii literatury" Kazimierza Wóycic...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Adamski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 44. Zagadka mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Giorgi Melikidze

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii

 45. Wpływ procesu krystalizacji na strukturę i właściwości elektryczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-O

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Kusz

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 46. Badanie centralnych oddziaływań dyfrakcyjnych i ultraperyferycznych w eksperymencie ALICE przy Wielkim Zderzaczu Hadronó...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Figiel

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 47. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie sprawności przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Witold Kowal

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 48. Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz użytkowanie roślin w obrębie osad i zamków krzyżackich w rejonie bałtycki...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Monika Badura

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 49. Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Lucińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 50. Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych