Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Responsybilizm w sporze o indywiduację i internalizację działań

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Paprzycka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Oddziaływanie miozyny VI z DOCK7; możliwość udziału w neurytogenezie

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 3. "Wpływ stopnia uporządkowania płaszczyzn grafenowych nano- i mikronapełniaczy węglowych na strukturę i właściwości kompo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Galina

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 4. Materiały porowate impregnowane metalami i złożonymi wodorkami metali jako nankompozyty funkcjonalne do magazynowania wo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Czujko

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 5. Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej _x000D_

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Van der Lubbe

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 6. Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni tró...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Marek Artur Faryna

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 7. Bimetaliczne nanocząstki metali szlachetnych o kontrolowanym składzie i strukturze

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Paweł Wojciech Uznański

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 8. Interdyscyplinarne badania nad genezą, właściwościami, rozprzestrzenieniem i wartością siedliskową gleb płowych zaciekow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kabała

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 9. Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Krystyna Barbacka-Bóka

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 10. Otrzymywanie i fizykochemiczne badania nad substancjami leczniczymi w formie amorficznej w zakresie optymalizacji rozpus...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Dynamika molekularna odmian polimorficznych wybranych substancji czynnych farmakologicznie

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wojciech Wąsicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 12. Badania roli wybranych receptorów zmiataczy w biologii makrofagów i komórek dendrytycznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Szczepan Józefowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 13. Podstawy strukturalne przeciwdziałania pękaniu przez zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego na zimno nowo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 14. Otrzymywanie oraz właściwości makrostruktur heteroaromatycznych projektowanych do zastosowań w opto- i bioelektronice...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Joanna Cabaj

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 15. Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Dominika Trylska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 16. Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Pa...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Agata Adamczyk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 17. Biologiczny mechanizm powstawania spoczynkowych tratw błonowych i ich udział w regulacji wybranych funkcji komórki - rol...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 18. Wysokorozdzielcza optyczna topografia mózgu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Stefan Liebert

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 19. Badania strukturalne kompleksów enzymów hydrolitycznych z substratami heteroorganicznymi i ich analogami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Błaszczyk

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 20. Osiągnięcie realizmu brzmieniowego w samplingowej syntezie dźwięku grupy dętej orkiestry symfonicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Rafał Jacek Delekta

  Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

 21. Wybrane zagadnienia z granicy chaosu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Świątek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 22. Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Witold Szlachta

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

 23. Biomimetyki LCAP - pochodne amin alicyklicznych jako nowa klasa ligandów dla receptorów monoaminergicznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Maria Zajdel

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 24. Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzhei...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Przekonania społeczne na temat macierzyństwa i ich wpływ na postrzeganie pracujących matek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Janina Pietrzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 26. Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokoci...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Grabowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 27. Gradienty w rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Podeszwa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 28. Neuronalna regulacja biosyntezy GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjol...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Olga Ciechanowska

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 29. Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Paweł Prokop

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 30. Nierówności probabilistyczne_x000D_

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Badanie centralnych oddziaływań dyfrakcyjnych i ultraperyferycznych w eksperymencie ALICE przy Wielkim Zderzaczu Hadronó...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Mikołaj Figiel

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 32. FACE2FACE: Bentos versus zooplankton-dwa oblicza arktycznych fiordów w dobie zachodzących zmian środowiskowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  Instytut Oceanologii PAN

 33. Eksperymentalne i symulacyjne badania zaawansowanego sterowania stymulacją procesów biotechnologicznych_x000D_

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 34. "Trójuzwojeniowy bezrdzeniowy nadprzewodnikowy ogranicznik prądów zwarciowych"

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski

  Instytut Elektrotechniki

 35. Zintegrowany model ryzyka w cyklu życia gospodarstwa domowego_x000D_

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 36. Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz użytkowanie roślin w obrębie osad i zamków krzyżackich w rejonie bałtycki...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Monika Badura

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 37. Paramecium jenningsi - struktura gatunku i charakterystyka syngenów w oparciu o krzyżówki genetyczne, badania cytologicz...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Maria Przyboś-Razowska

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 38. Teoria zbiorów przybliżonych w hybrydowych systemach decyzyjnych dla przypadków interwałowych i niekompletnych danych we...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Konrad Nowicki

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 39. Włoska myśl hermeneutyczna w II połowie XX wieku (antologia tekstów z opracowaniem naukowym)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Jarosław Zawadzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 40. Monografia twórczości Jana Henryka Rosena (1891–1982) wraz z katalogiem dzieł

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Wolańska

  Collegium Artium

 41. Josip Broz Tito - od spektaklu władzy do teatru pamięci

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Bogusławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 42. Rola białka CRH-BP w regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza pod wpływem działania leków przeciwdepresyjnych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Solich

  Instytut Farmakologii PAN

 43. Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Roszak

  Instytut Slawistyki PAN

 44. Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Gajewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 45. Otwarte społeczności - zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych sp...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 46. Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i W...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Gurgul

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 47. Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Stefan Nawrot

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 48. Zachowania oszczędnościowe i finansowe zabezpieczenie emerytalne w gospodarstwach domowych - determinanty, postawy, mode...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwester Andrzej Białowąs

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 49. Ocena funkcji neuropoznawczych i poznania społecznego u hospitalizowanych pacjentów z jadłowstrętem psychicznym i zespoł...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Filip Rybakowski

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 50. Udział gamma-sekretazy w organizacji i funkcjonowaniu komórek roślin

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii