Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 649 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Alokacja biomasy i składników pokarmowych oraz wybrane cechy strukturalno-funkcjonalne u pnączy drzewiastych strefy umia...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wyka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 2. Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lewalski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 3. Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych parameterach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Szabat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 4. Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Juszczyński

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 5. Superkrytyczność - nowe wyzwanie fizyki przejść fazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Janusz Rzoska

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 6. Analiza profilu bakteryjnego stolca z użyciem metagenomiki 16S rDNA i metabolomiki w poszukiwaniu klasyfikatora zespołu ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zygmunt Ostrowski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 7. Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 8. Kultura muzyczna w klasztorach dominikańskich w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Anna Patalas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Zróżnicowanie strukturalne lipopolisacharydu bakterii z rodzaju Aeromonas - korelacja między budową LPS, wirulencją szcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Anna Turska-Szewczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 10. Ekonomiczne i przestrzenne skutki wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce na przykładzie Krakowskiego Ob...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Sebastian Głuszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 11. Badania nad przebiegiem dysocjacji peptydów w środowiskach niewodnych oraz opracowanie metody wymiany przeciwjonów w pep...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kamysz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 12. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego w oparciu o zbadanie i modulację neuroim...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Gabriela Mika

  Instytut Farmakologii PAN

 13. Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy_x000D...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Papież

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 14. Otrzymywanie i charakterystyka trójwymiarowych struktur półprzewodnikowych metodami bezmatrycowymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 15. Wojna i pokój. Historia w twórczości Andreia Makine'a

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Helena Duffy

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 16. Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Kotus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 17. Rola alternatywnego składania transkryptu genu aktywazy Rubisco w dostosowaniu aparatu fotosyntetycznego do funkcjonowan...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Barbara Jurczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 18. Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Szymon Zubek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi og...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Góra

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 20. Profilowanie ekspresyjne mikroRNA w nowotworach gruczołu sutkowego suk nowym narzędziem w onkologii weterynaryjnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Król

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 21. Aleje jako szlaki dyspersji organizmów w krajobrazie rolniczym - analiza przypadku zagrożonego chrząszcza Elater ferrugi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Oleksa

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 22. Procedury decyzyjne w weryfikacji_x000D_

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Status prawny państw a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Piotr Kwiecień

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

 24. Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jacek Jaśtal

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 25. Precyzyjna fizyka procesów z udziałem bozonów elektrosłabych w LHC

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Maria Richter-Wąs

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Określenie ojcowskiej genealogii ras bydła objętych w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Beata Prusak

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 27. Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Matusiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 28. Immunoprofilaktyka drobiu anty-Campylobacter; zastosowanie szczepów bakterii kwasu mlekowego (LAB) jako nośników antygen...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 29. Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Jerzy Sobkowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 30. Stabilność metaboliczna oraz inhibicja enzymów CYP450 w połączeniu z technikami chemometrycznymi jako narzędzie selekcji...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Bączek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmcautyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Doświadczenie przeszłości. Antropologiczne studium reprezentacji historii w polskiej kulturze współczesnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamila Jolanta Baraniecka-Olszewska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 32. Leptony tau - symulacje, dane eksperymentalne i opis fenomenologiczny dla niskich i wysokich energii.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Wąs

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 33. Identyfikacja genów drożdży Saccharomyces cerevisiae kontrolujących diploidalność komórek i stabilność genomu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Adrianna Martyna Skoneczna

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 34. Zwrot afektywny po 1989 roku. Strategie i style reprezentacji w interdyscyplinarnej perspektywie badawczej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marek Zaleski

  Instytut Badań Literackich PAN

 35. Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kul...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Tomasz Bańko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 36. Badanie właściwości fotorefrakcyjnych w hybrydowych układach nanofotonicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 37. Optymalizacja morfologii warstw aktywnych polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem bibliotek właściwości fizyko-c...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jakub Jan Rysz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 38. Matryca nanosensorów jako nowe narzędzie w badaniach oddziaływań gaz-ciało stałe - problem selektywności

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Katarzyna Ewa Zakrzewska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 39. Analiza podłoża molekularnego jasnokomórkowego raka nerki oraz rola genu MCPIP1 w nowotworzeniu.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Jura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 40. Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Remigiusz Szczepanowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 41. BIOWRF - zastosowanie i weryfikacja modelu Weather Research and Forecasting do analizy przestrzennych i czasowych cech b...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Maciej Kryza

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 42. Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w ba...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Grażyna Budryn

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 43. Elektrony Diraca w półprzewodnikowych kryształach PbSnSe i PbSnTe: teoria i doświadczenie.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ryszard Stanisław Buczko

  Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

 44. Geochemiczny zapis wahań klimatyczno-środowiskowych interglacjału mazowieckiego w muszlach ślimaka Viviparus diluvianus ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marcin Szymanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 45. Nowa metoda funkcjonalizacji sprzężonych dienów i dwupodstawionych etenów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 46. Handel produktami rolno-żywnościowymi międzynarodowych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice w przepływach to...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Urszula Sapa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 47. Wpływ struktury nowych chiralnych fungistatyków uzyskanych metodami biotransformacji na ich aktywność biologiczną.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Teresa Olejniczak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności

 48. Teoretyczne badania procesów rezonansowego przenoszenia energii w modelowych układach oraz w spiralnych agregatach barwn...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Władysław Góra

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 49. Badania procesów wytwarzania i strukturyzowania nowych materiałów hybrydowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Elżbieta Kowalewska

  CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

 50. Inżynieria kwantowa i kwantowe przejścia fazowe w układach optycznych i niskowymiarowych układach materii skondesowanej...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Miranowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki