Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 308 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Tomaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 2. Nieskończoność i nieskończenie małe

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Błaszczyk

  Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 3. Kulturowe konceptualizacje w języku i literaturze suahili

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Wydział Orientalistyczny

 4. Ostatnie polskie sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Kijek

  Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 5. Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895-1918)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Claudia Snochowska-Gonzalez

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 6. Henryk Bitterfeld z Brzegu i reforma obserwancka Zakonu Braci Kaznodziejów. Edycja krytyczna i opracowanie traktatu "De ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Humanistycznych

 7. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 8. Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 9. Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 10. Uogólnione stochastyczne modele graniczne z zastosowaniami w ekonometrycznej analizie produktywności i nieefektywności...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Kamil Makieła

  Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 11. Rynek mody w kontekście zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii

 12. Media społecznościowe w pracy organów ścigania.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 13. Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Radosław Markowski

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 14. Molekularna charakterystyka duzych kompleksow bialkowych modyfikujacych tRNA

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Sebastian Glatt

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 15. Struktura i funkcja unikatowego dwuskładnikowego systemu regulatorowego periodontopatogennej bakterii Porphyromonas ging...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Potempa

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 16. Dwufazowy mechanizm reakcji elektrotaktycznej mysich fibroblastów 3T3: komplementarna rola kanałów jonowych i receptorów...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Madeja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 17. Efekty dożylnej suplementacji żelaza na czynność mezotelium u chorych dializowanych otrzewnowo

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 18. Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 19. Znaczenie mikroflory oraz przepuszczalności bariery jelita grubego w patofizjologii schizofrenii - w poszukiwaniu uwarun...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Błażej Misiak

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 20. Wpływ aspiryny na fenotyp oraz cechy funkcjonalne grupy 2 wrodzonych komórek limfoidalnych krwi i plwociny u pacjentów z...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Mastalerz

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 21. Mediowana immunologicznie dysfunkcja komórek ściany naczynia w tętniakach aorty brzusznej.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 22. Kompleksowa analiza czynników warunkujących przebieg i następstwa kliniczne kleszczowego zapalenia mózgu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Sambor Grygorczuk

  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 23. Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowi...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 24. Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego n...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Rafał Ryguła

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 25. Racjonalne projektowanie i ocena funkcjonalnie stronniczych agonistów receptorów opioidowych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 26. Kształtowanie ekosystemów kriokonitowych przez zwierzęta - efekty bioturbacji i wyboru pokarmu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Krzysztof Zawierucha

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 27. Badanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych glicerydów sterolowych oraz ich produktów powstajacych podczas ter...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Rudzińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 28. Wpływ tiolowych regulatorów stanu redoks na jakość nasion i proces ich starzenia

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewelina Ratajczak

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Transformacja gleb porolnych wskutek zalesienia brzozą

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Jerzy Jonczak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Rolnictwa i Biologii

 30. Makroewolucyjne trendy rozmiarów ciała paleozoicznych liliowców

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Salamon

  Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 31. Interakcja cezu z dioktaedrycznymi pęczniejącymi krzemianami warstwowymi o wysokim ładunku pakietu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab., prof. UJ Michał Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii

 32. Dynamika przepływu powietrza oraz transportu eolicznego piasku w obrębie i ponad roślinnością - znaczenie dla powstania ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Patrick Hesp

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 33. Rozpraszanie kwantowe optycznie wzbudzonych molekuł – obliczenia z zasad pierwszych i ultradokładne pomiary dla układów ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Wcisło

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Efekty relatywistyczne w oddziaływaniu pola laserowego z materią

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kamiński

  Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 35. Gluony chromomagnetyczne w termodynamice QCD

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Chihiro Sasaki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii

 36. Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 37. Modelowanie teoretyczne metaloorganicznych struktur pośrednich w powierzchniowej syntezie niskowymiarowych polimerów kow...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Paweł Szabelski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 38. Projektowanie fotoprzełączalnych rozbrajaczy biomateriałów zbudowanych z włókien amyloidowych.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dorota Niedziałek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 39. Na pograniczu siarki i fluoru - nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Barbasiewicz

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 40. Monolityczna integracja nadprzewodników i półprzewodników na platformie azotkowej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 41. Synteza i charakteryzacja nowych sond molekularnych do monitorowania aktywności enzymów związanych z dekapingiem RNA w ż...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 42. Śpiączka i zaburzenia świadomości - nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Durka

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Fizyki

 43. Rozwój metod obrazowania oraz analizy struktury i czynności błony naczyniowej oka ludzkiego z wykorzystaniem koherencyjn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Iwona Gorczyńska

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Oszacowanie parametrów fizjologicznych mózgu przy użyciu inwazyjnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Sawosz

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

 45. Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowat...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Wydział Odlewnictwa

 46. Analiza wymiany ciepła podczas przepływu płynów chłodniczych przez zespół mikro- i minikanałów

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Piasecka

  Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 47. Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno - turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kubacki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 48. Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

  Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

 49. Mechanizmy deformacji plastycznej monokryształów w makro- i w mezo-skali: zależność między wzmocnieniem plastycznym, efe...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Kucharski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 50. Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Zorenko

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki